LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 20 d. Nr. V-951/A1-367

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles:

1.1.1.   Pakeičiame 24 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

24. Jeigu asmuo į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi pasibaigus ambulatorinių įstaigų darbo laikui, elektroninį pažymėjimą ambulatoriškai gydyti jam gali išduoti priėmimo skyriuje budintis gydytojas, bet ne ilgiau kaip 3 kalendorinėms dienoms. Tuo atveju, kai trečia kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis, elektroninis pažymėjimas gali būti išduotas iki po tos dienos einančios darbo dienos.“

1.1.2.   Pakeičiame 35 punktą ir jį išdėstome taip:

35. Jeigu stacionarinio gydymo metu asmens darbingumas neatstatomas, stacionarines ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas gali išduoti elektroninį pažymėjimą tolesniam ambulatoriniam gydymui, bet ne ilgiau kaip:

35.1. 3 kalendorinėms dienoms po medicininės reabilitacijos ar sveikatos grąžinamojo gydymo. Tuo atveju, kai trečia kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis, elektroninis pažymėjimas gali būti išduotas iki po tos dienos einančios darbo dienos;

35.2. 10 kalendorinių dienų po stacionarinio gydymo. Tuo atveju, kai dešimta kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis, elektroninis pažymėjimas gali būti išduodamas iki po tos dienos einančios darbo dienos.“

1.1.3.   Pakeičiame 58 punktą ir jį išdėstome taip:

58. Slaugant vaiką ambulatoriškai, elektroninis pažymėjimas gali būti kiekvieną kartą išduodamas ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms.“

1.1.4.   Pakeičiame 59 punktą ir jį išdėstome taip:

59. Jeigu vieno šeimos nario slaugos metu suserga kiti šeimos nariai, elektroninis pažymėjimas jiems slaugyti ambulatoriškai išduodamas tik vienam slaugančiam asmeniui. Nepertraukiamos slaugos laikotarpiu elektroninis pažymėjimas slaugyti gali būti išduotas ir kitam šeimos nariui, tačiau bendra slaugos trukmė negali viršyti slaugomų asmenų amžių atitinkančiai šių Taisyklių 56–57 punktuose nurodytai trukmei.

Tais atvejais, kai tuo pačiu metu serga keli šeimos nariai, keli elektroniniai pažymėjimai skirtingiems sergantiems šeimos nariams slaugyti gali būti išduodami keliems (skirtingiems) šeimos nariams tik tuo atveju, kai vienas iš sergančiųjų šeimos narių slaugomas stacionare ar vaikas iki 18 metų, sergantis sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą, yra slaugomas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje.

Vieno šeimos nario slaugos metu susirgus kitam šeimos nariui, gydytojas, išduodamas kitą elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka „Ligonio slaugymas“ ir nurodo kito susirgusio bei slaugomo šeimos nario duomenis bei jo susirgimo datą.

1.1.5.   Pakeičiame 65 punktą ir jį išdėstome taip:

65. Elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, pateikus vaiko gimimo liudijimą ir naujagimio globą patvirtinančius dokumentus, asmeniui, paskirtam globėju, išduoda naujagimį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas (vaikų ligų gydytojas, šeimos gydytojas). Elektroninis pažymėjimas išduodamas laikotarpiui nuo globos nustatymo dienos, iki kūdikiui sueis 70 dienų.“

1.1.6.   Pakeičiame 65 punktą ir jį išdėstome taip:

65. Elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, pateikus naujagimio globą patvirtinančius dokumentus, asmeniui, paskirtam globėju, išduoda naujagimį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas (vaikų ligų gydytojas, šeimos gydytojas). Elektroninis pažymėjimas išduodamas laikotarpiui nuo globos nustatymo dienos, iki kūdikiui sueis 70 dienų.“

1.2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą elektroninio nedarbingumo pažymėjimo formą ir ją išdėstome nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą formą ir ją išdėstome nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1.4, 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2016 m. spalio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.1.5 papunktis galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

2.3. šio įsakymo 1.1.6 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela

 

 

 

Finansų ministrė, pavaduojanti

socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                                                           Rasa Budbergytė