UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

 

DĖL PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO Grupės darbuotojų atleidimo ATVEJAIS METODIKos PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 31 d. Nr.  V-536

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-383 „Dėl Pranešimo Užimtumo tarnybai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.  A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.  A1-394 „Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir siekdama švelninti įmonių restruktūrizacijos, bankroto ar likvidavimo socialinius padarinius bei suteikti konkrečią pagalbą atleidžiamų darbuotojų greitesniam sugrįžimui į darbo rinką:

1.TvirtinuPrevencinių priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodiką (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 24 d. įsakymą Nr. V-275 „Dėl Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodikos patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

3. Pavedu:

3.1. Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už pagrindinių veiklos procesų valdymą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Inga Balnanosienė

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-536

 

 

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO Grupės darbuotojų atleidimo ATVEJAIS METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prevencinių priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) veiksmus, kurių imamasi, Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-383 „Dėl Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka gavus pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą (toliau – Pranešimas).

2. Ši Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63  straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-383 „Dėl Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Metodikoje vartojamos sąvokos:

3.1. numatomi atleisti darbuotojai - darbuotojai, nurodyti Pranešime;

3.2. kitos Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Metodikos 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

4. Užimtumo tarnybos veiksmų, kurių imamasi gavus Pranešimą, tikslas – nedelsiant, gavus Pranešimą, imtis prevencinių priemonių taikymo veiksmų visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose ir kitose organizacinėse struktūrose (toliau bendrai – įmonės).

5. Klientų aptarnavimo departamento uždaviniai, taikant prevencines priemones grupės darbuotojų atleidimo atvejais:

5.1. užtikrinti darbo rinkos paslaugų teikimą numatomiems atleisti darbuotojams;

5.2. organizuoti profesinį mokymą užimtiems asmenims pagal darbo rinkos poreikius ir numatomų atleisti darbuotojų pageidavimus;

5.3. iki darbo sutarties nutraukimo teikti visas tikslingas Užimtumo įstatyme numatytas darbo rinkos paslaugas greitesniam numatomų atleisti darbuotojų sugrįžimui į darbo rinką;

5.4. švelninti neigiamas nedarbo pasekmes.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS, TAIKANT PREVENCINES PRIEMONES

 

6. Klientų aptarnavimo departamento veiklos sritys šios Metodikos 4 punkte nustatytam tikslui įgyvendinti yra šios:

6.1. informavimas ir konsultavimas – pagalba numatomiems atleisti darbuotojams susiorientuoti darbo rinkoje, jų supažindinimas su registravimosi Užimtumo tarnyboje tvarka ir sąlygomis, darbo paieškos būdais, įsidarbinimo bei dalyvavimo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse galimybėmis;

6.2. veiksmų planavimas - Prevencinių priemonių taikymo veiksmų planas grupės darbuotojų atleidimo atveju (toliau – Veiksmų planas), kuris užtikrintų pagalbą numatomiems atleisti darbuotojams ir numatytų galimybę dalyvauti profesinio mokymo priemonėje (Metodikos 1 priedas);

6.3. prevencinių priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimų atveju stebėsena – taikytų prevencinių priemonių numatomiems atleisti darbuotojams efektyvumo vertinimas bei tobulinimas.

 

IV SKYRIUS

NUMATOMŲ ATLEISTI DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

7. Klientų aptarnavimo skyrius, suderinęs su įmonės, pateikusios pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą, atstovais, organizuoja bendrus informacinius - konsultacinius susirinkimus įmonėse arba nuotoliniu būdu (telefonu, elektroniniu paštu, internetu ir kt.), kurių metu numatomus atleisti darbuotojus:

7.1. informuoja apie:

7.1.1. padėtį darbo rinkoje;

7.1.2. registravimosi Užimtumo tarnyboje tvarką ir sąlygas, tame tarpe galimybę registruotis Užimtumo tarnyboje užimto asmens statusu ir šios registracijos teikiamą naudą;

7.1.3. įregistruotas laisvas darbo vietas;

7.1.4. įsidarbinimo ar persikvalifikavimo galimybes;

7.1.5. dalyvavimo kitose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse galimybes;

7.2. konsultuoja:

7.2.1. integracijos į darbo rinką klausimais;

7.2.2. gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško rašymo klausimais;

7.2.3. pasirengimo pokalbiui su darbdaviu klausimais;

7.2.4. kitais, su darbo paieška susijusiais, klausimais.

7.3. esant poreikiui, po informacinio – konsultacinio susirinkimo įmonėje išsiunčia įmonės atstovui pristatytą informacinę medžiagą elektroniniu paštu.

 

V SKYRIUS

VEIKSMAI GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMO ATVEJU

 

8. Pranešimą, gautą adresu Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius arba elektroniniu paštu  info@uzt.lt, Dokumentų valdymo skyrius ne vėliau kaip per 1 darbo dieną registruoja dokumentų valdymo sistemoje ir nukreipia vykdymui.

9. Atsakingu už prevencinių priemonių įgyvendinimo veiksmų organizavimą skiriamas Klientų aptarnavimo departamento paslaugų darbdaviams koordinatorius. Paslaugų darbdaviams koordinatorius  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po informacijos gavimo paskiria Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui ar jo paskirtam atsakingam specialistui atlikti prevencinius priemonių įgyvendinimo veiksmus.

10. Paslaugų darbdaviams koordinatorius yra atsakingas už Pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimus žurnalo (Metodikos 2 priedas), pildymą ir duomenų jame teisingumą. Pranešimo apie grupės darbuotojų atleidimą žurnale informacija pradedama pildyti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Paslaugų darbdaviams koordinatoriaus informavimo apie atvejį.

11. Klientų aptarnavimo skyrius organizuoja informacinį – konsultacinį susirinkimą ir užtikrina, kad jame numatomiems atleisti darbuotojams yra suteikiama informavimo ir konsultavimo paslauga, kuri numatyta šios Metodikos IV skyriuje.

12. Veiksmų plano (Metodikos 1 priedas) sudarymui informacinio – konsultacinio susirinkimo metu fiksuojama, kiek numatomų atleisti darbuotojų ketina pasinaudoti Užimtumo tarnybos paslaugomis:

12.1. jeigu atsisakiusių Užimtumo tarnybos paslaugų asmenų skaičius sudaro ne mažiau kaip 90 % visų numatomų atleisti darbuotojų, priimamas sprendimas prevencinių priemonių veiksmų neplanuoti. Sprendimas „Neteikti tolimesnių prevencinių priemonių paslaugų“ užfiksuojamas Veiksmų plane. Klientų aptarnavimo skyriaus atsakingas specialistas, suderinęs su Klientų aptarnavimo departamento paslaugų darbdaviams koordinatoriumi, sprendimą teikia Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui patvirtinti;

12.2. jeigu pageidaujančių pasinaudoti Užimtumo tarnybos paslaugomis asmenų skaičius sudaro daugiau kaip 10% visų numatytų atleisti darbuotojų, per 10 darbo dienų po informacinio – konsultacinio susirinkimo Klientų aptarnavimo skyrius planuoja tolimesnes prevencines priemones. Sprendimas „Teikti tolimesnes prevencines priemonių paslaugas“ užfiksuojamas Veiksmų plane, numatomos priemonės ir paslaugos. Klientų aptarnavimo skyriaus atsakingas specialistas, suderinęs su Klientų aptarnavimo departamento paslaugų darbdaviams koordinatoriumi, sprendimą teikia Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui patvirtinti.

13. Klientų aptarnavimo skyrius, aptaręs su įmonės, pateikusios Pranešimą, atstovu, apie numatomų atleisti darbuotojų profesijas teikia informaciją turintiems galimybę juos įdarbinti įmonių vadovams arba personalo tarnyboms.

14. Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius gautus Pranešimus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d. paskelbia Užimtumo tarnybos interneto svetainėje, nurodant: įmonės pavadinimą, veiklos sritis, Pranešimo gavimo datą, numatomų atleisti darbuotojų skaičių ir profesiją.

 

VI SKYRIUS

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMO ATVEJAIS STEBĖSENA

 

15. Prevencinių priemonių, numatytų Veiksmų plane, taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais stebėsena (toliau – Stebėsena) vykdoma nuo Pranešimo gavimo dienos iki Pranešime numatyto atleidimo iš darbo termino pabaigos.

16. Pasibaigus Stebėsenos laikotarpiui Klientų aptarnavimo skyrius užpildo įrašą bendrų dokumentų grupės darbuotojų atleidimo aplanko Prevencinių priemonių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje (Metodikos 3 priedas).

17. Klientų aptarnavimo departamento paslaugų darbdaviams koordinatorius iki kiekvienų metų vasario 10 d. ir rugpjūčio 10 d., apibendrintą Prevencinių priemonių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą pateikia Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui.

18. Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 31 d. atlieka prevencinių priemonių taikymo vertinimą, aptaria rezultatus su Klientų aptarnavimo departamentų paslaugų darbdaviams koordinatoriais.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Už prevencinių priemonių, esant grupės darbuotojų atleidimams, numatymą, vykdymą ir vykdymo stebėseną atsako paskirti atsakingi darbuotojai priklausomai nuo šioje Metodikoje jiems atlikti nurodytų veiksmų.

20. Ginčai dėl šios Metodikos taikymo nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________