ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO 2015 METAMS PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. T-221

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 790 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-883 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą 2015 metams (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Bezaras

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-221

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2015 METAMS

 

I SkYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 2015 metams (toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti valstybės lėšų, skiriamų Šiaulių rajono savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas, skyrimo principus, lėšų naudojimą ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką 2015 metams.  

2. NVŠ lėšos yra tikslinė valstybės dotacija Šiaulių rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė), siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal  NVŠ programas, skaičių. NVŠ skiriamų lėšų dydį nustato Mokinių krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO lėšų skyrimo PRINCIPAI

 

3. NVŠ lėšos skiriamos pagal 2014 m. rugsėjo 1 d. bendrajame ugdyme besimokančių vaikų skaičių, skaičiuojant 3,18 Eur mokiniui per mėnesį.

4. Skirstant lėšas, vadovaujamasi visuotinumo principu, t. y. teisę jas gauti turi kiekvienas vaikas, besimokantis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir kiekvienas NVŠ teikėjas, vadovaujantis lygiateisiškumo principu.

5. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa. Jeigu vaikas yra pasirinkęs kelias NVŠ programas, galutinį sprendimą, kuriai švietimo programai bus skiriamos NVŠ lėšos, priima tėvai (nuo 14-os metų gali priimti ir patys vaikai), sudarydami ugdymosi sutartį su švietimo teikėju.

6. NVŠ lėšos švietimo teikėjams apskaičiuojamos pagal Savivaldybės mokinių, pasirinkusių NVŠ programas bei sudariusių su švietimo teikėjais ugdymosi sutartis, skaičių 2015 m. spalio 1 d. ir programos trukmę.

7. NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 Eur per mėnesį.

8. Tuo atveju, kai pagal Aprašo 3–7 punktų nuostatas apskaičiuota lėšų suma visiems švietimo teikėjams bus didesnė, nei iš viso iš valstybės biudžeto gauta NVŠ lėšų suma, tai:

8.1. 15 Eur per mėnesį bus skiriama tik tiems mokiniams, kurie 2015 m. spalio 1 d. lankys tik pagal Aprašą finansuojamas NVŠ programas ir nebus pasirinkę jokių kitų NVŠ programų, finansuojamų iš Savivaldybės ar valstybės biudžetų;

8.2. likusiems mokiniams ugdyti pagal NVŠ programas dydis eurais per mėnesį bus mažinamas taip: visos iš valstybės biudžeto gautos NVŠ lėšų sumos ir pagal Aprašo 8.1 papunktį apskaičiuotos lėšų sumos skirtumas dalijamas iš 3 mėnesių ir likusių mokinių skaičiaus.

9. Tuo atveju, kai pagal Aprašo 3–7 punktų nuostatas apskaičiuota lėšų suma visiems švietimo teikėjams bus mažesnė, nei iš viso iš valstybės biudžeto gauta NVŠ lėšų suma, tai mokiniams ugdyti pagal NVŠ programas dydis eurais per mėnesį bus atitinkamai didinamas.

10. Visos valstybės lėšos Savivaldybės mokiniams ugdyti pagal NVŠ programas skiriamos Savivaldybės administracijai, kol bus priimti reikalingi teisės aktai dėl lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo švietimo teikėjams.

11. Lėšas švietimo teikėjams pagal Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus pateiktus duomenis paskirsto Savivaldybės administracijos Finansų skyrius tikslinant Savivaldybės biudžetą.

12. Švietimo teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra ne Šiaulių rajono savivaldybė, lėšos skiriamos pagal tarp švietimo teikėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytas sutartis.

 

III SKYRIUS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

13. NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, švietimo procesui finansuoti.

14. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama:

14.1. NVŠ mokytojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;

14.2. ugdymo priemonės ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su NVŠ programos vykdymu.

15. Lėšų negalima naudoti:

15.1. pramoginių renginių, vaikų poilsio ir su jomis susijusioms išlaidoms apmokėti;

15.2. NVŠ programoms, vykdomoms bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų, finansuoti;

15.3. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;

15.4. remonto, rekonstrukcijos ir statybos išlaidoms padengti;

15.5. NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

16. Teikėjas naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, taip pat užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.

 

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠAS

 

17. Pasibaigus kalendoriniams metams, per 20 darbo dienų:

17.1. finansavimą gavę NVŠ teikėjai Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ŠVIS) ir Švietimo ir sporto skyriui pateikia NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo ataskaitą (1 priedas);

17.2. NVŠ teikėjai, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra ne Šiaulių rajono savivaldybė, atsiskaito pagal NVŠ teikėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytas sutartis;

17.3. NVŠ teikėjas skirtas nepanaudotas Savivaldybės NVŠ lėšas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

17.4. Savivaldybė pateikia:

17.4.1. ŠVIS sistemoje – Savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo ataskaitą (2 priedas);

17.4.2. Švietimo ir mokslo ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui – formą Nr. 2 (Metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20   m.       d. ataskaita, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“), banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje.

18. Metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 5 d. Savivaldybės atitinkamiems metams skirtas ir nepanaudotas lėšas turi grąžinti į Švietimo ir mokslo ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. NVŠ programoms finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Savivaldybė siekia, kad NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi.

21. NVŠ programos gali būti įgyvendinamos bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui pritaikytose erdvėse.

22. Savivaldybės švietimo registrų tvarkytojas ir kiti už NVŠ atsakingi darbuotojai konsultuoja asmenis Aprašo įgyvendinimo klausimais, padeda užpildyti duomenų registravimo į švietimo registrus formas, teikia kitą informacinę ir metodinę pagalbą švietimo teikėjams.

23. Savivaldybė, panaudojusi visas jai skirtas NVŠ lėšas, siekia, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius, palyginus su NVŠ dalyvaujančiųjų skaičiumi iki lėšų skyrimo, padidėtų ne mažiau kaip 20 proc. arba skaičiumi, kuris gaunamas skirtas lėšas padalinus iš mėnesių skaičiaus ir koeficiento 15 (pagal rekomenduojamą vaikui mėnesiui skiriamą lėšų dydį).

24. Savivaldybė ir NVŠ teikėjas gautų lėšų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

ŠVIETIMO TEIKĖJO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

Švietimo teikėjo pavadinimas .........................

Švietimo teikėjo grupė ....................................

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Finansuotos neformaliojo vaikų švietimo programos pavadinimas

 

Programos kryptis

 

KTPRR kodas

 

Vaikų skaičius

 

Gautos 

lėšos

 

Panaudotos lėšos

 

Pastabos

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucijos vadovas

A. V.

 

__________________________

(vardas, pavardė)

 

 

_____________________________

(parašas)

 

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

....................................    savivaldybė

 

Eil. Nr.

 

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai

 

NVŠ teikėjų skaičius

 

Finansuotos programos

 

Vaikų skaičius

 

Lėšos

 

Pastabos

 

Programų kryptys pagal klasifikatorių

skaičius

Skirtos

 

panaudotos

1.

NVŠ mokyklos, kurių savininko teises ir pareigas atlieka savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sporto įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas atlieka savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kultūros įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas atlieka savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

4.

Viešosios įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

5.

Asociacijos, nevyriausybinės organizacijos

 

 

 

 

 

 

 

6.

Laisvieji mokytojai

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kiti švietimo teikėjai (įrašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas už ataskaitos pateikimą asmuo

A. V.

 

__________________________

(vardas, pavardė)

 

 

_____________________________

(parašas)