VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO LĖŠOMIS REMIAMŲ SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIUI IR ĮRANGAI ĮSIGYTI BEI SPORTO RENGINIAMS ORGANIZUOTI, ATRANKOS ORGANIZAVIMO IR DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2022 m. lapkričio 16 d. Nr. 30-3502/22

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimu
Nr. 1-747 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo 28 punktu:

1. T v i r t i n u  šiuos pridedamus dokumentus:

1.1. Kvietimą dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankoje;

1.2. paraiškos dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankoje formą;

1.3. pareiškėjo sporto projekto išlaidų sąmatos formą;

1.4. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutarties formą.

2. N u s t a t a u, kad pagal šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintą kvietimą atrinktiems sporto projektams Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžete numatyta lėšų suma paskirstoma taip:

2.1. sporto projektams, skirtiems fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, – 30 proc.;

2.2. sporto projektams, skirtiems sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, – 30 proc.;

2.3. sporto projektams, skirtiems sporto renginiams organizuoti, – 40 proc.

3. Į p a r e i g o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrių organizuoti šiame įsakyme nurodytų sporto projektų atranką.

4. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjui Edvinui Eimontui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.     

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Lina Koriznienė


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. lapkričio 16 d.

įsakymu Nr. 30-3502/22

 

 

KVIETIMAS DALYVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO LĖŠOMIS REMIAMŲ SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIUI IR ĮRANGAI ĮSIGYTI BEI SPORTO RENGINIAMS ORGANIZUOTI, ATRANKOJE

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) skelbia Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atranką.

2. Kvietimas dalyvauti atrankoje (toliau – kvietimas) – dokumentas, kuriame nurodomos Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomos finansuoti sporto veiklų sritys, tinkamos ir netinkamos iš Savivaldybės biudžeto sporto projekto įgyvendinimui finansuoti lėšos, reikalavimai sporto projekto kokybei, sporto projektų vertinimo kriterijai, bendras balų skaičius ir jo paskirstymo būdas, dokumentų atrankai pateikimo tvarka bei terminai, Savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už dokumentų, teikiamų atrankai, priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys ir informacijos teikimo tvarka, privalomi pateikti dokumentai ir kita reikalinga informacija.

3. Atranką organizuoja Savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrius (toliau Sporto ir sveikatingumo skyrius).

4. Atrankos tikslas atrinkti ir finansuoti sporto projektus, turinčius išliekamąją vertę, skatinančius fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimą ir sporto renginių organizavimą Vilniaus mieste, siekiant unikalių ir konkrečių su sportu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų.

5. Projektų atranka skelbiama trims sporto projektų veiklų sritims finansuoti:

5.1. fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, kai didžiausia dalis sporto projekto sąmatoje numatytų išlaidų yra tiesiogiai susijusi su fizinio aktyvumo veiklomis. Fizinis aktyvumas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos sporto įstatyme – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais;

5.2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas, kai didžiausia dalis sporto projekto sąmatoje numatytų išlaidų yra tiesiogiai susijusi su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidomis. Sporto inventorius ir (arba) įranga, įsigyti sporto projekto įgyvendinimo metu, turi būti panaudojami pasirinktų tikslinių grupių fiziniam aktyvumui skatinti;

5.3. sporto renginių organizavimas, kai didžiausia dalis sporto projekto sąmatoje numatytų išlaidų yra tiesiogiai susijusi su sporto renginio (-ių) organizavimo išlaidomis. Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir (arba) varžomasi. Sporto projekto dalyviai būtų tie asmenys, kurie varžosi arba populiarina vieną ar kelias sporto šakas (ne renginio žiūrovai).

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

6. Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu Vilniaus elektroninėje paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemoje (toliau – sistema) adresu https://konkursai.vilnius.lt/. Ne per sistemą pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

7. Paraiškos teikiamos 20 darbo dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo datos. Terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po kvietimo paskelbimo ir baigiasi 20 dienos 24 valandą.

8. Pareiškėjas, pildydamas ir teikdamas sporto projekto paraišką, turi vadovautis Savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-747 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) bei šio kvietimo nuostatomis.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPORTO PROJEKTŲ KOKYBEI IR JŲ APRIBOJIMAI, IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SPORTO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI FINANSUOTI TINKAMOS IR NETINKAMOS LĖŠOS

 

9. Sporto projektas laikomas kokybišku, jeigu projekto vykdytojai nepažeidė Tvarkos aprašo, kvietimo ir Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutarties, ataskaitose pagrindžiama, kad projektui įgyvendinti numatytos lėšos panaudotos tinkamai, uždaviniai yra įgyvendinti, tikslai yra pasiekti, tęstinumas yra numatomas. 

10. Paraiškas dalyvauti atrankoje gali teikti tik ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus Vilniaus mieste registruotas sporto srityje veikiantis juridinis asmuo.

11. Savivaldybės biudžeto lėšos atrinktiems sporto projektams įgyvendinti skiriamos, jeigu bus patvirtintos 2023 metų Savivaldybės biudžete. Savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės, jeigu lėšos nebūtų patvirtintos. Tokiu atveju Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutartys nesudaromos, o jeigu yra sudarytos, pakeičiamos ar nutraukiamos ir nuostoliai neatlyginami.

12. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai sportinės veiklos sričiai, nurodytai šio kvietimo 5 punkte. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos.

13. Sporto projekto išlaidų patyrimo data negali būti vėlesnė nei sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data. Sporto projekto išlaidų apmokėjimo data negali būti vėlesnė nei ataskaitos, kuria atsiskaitoma už sporto projektui skirtų lėšų panaudojimą, teikimo Sporto ir sveikatingumo skyriui data.

14. Sporto projekto veiklos turi būti įgyvendintos ir baigtos 2023 metais. Finansavimas skiriamas taip pat ne ilgiau kaip vieniems kalendoriniams metams (2023 metams).

15. Teikiant paraišką būtina pateikti ir projekto išlaidų sąmatą, kurios forma yra patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Sąmata turi būti sudaryta pagal sporto projekto struktūrą ir atitikti sporto projekto veiklas.

16. Sporto projekto išlaidų sąmatos rengimui aktualios procentinės išraiškos:

16.1. tinkamos finansuoti sporto projekto išlaidos apmokamos tokia apimtimi, kuri įvardinta sporto projekto išlaidų sąmatoje, tačiau ne daugiau nei 80 proc. nuo pripažintų tinkamomis finansuoti iš Savivaldybės biudžeto išlaidų sumos;

16.2. sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 20 proc. nuo sporto projekto išlaidų sąmatos.

17. Jei skirta suma yra mažesnė nei pareiškėjas prašė paraiškoje, sporto projekto vykdytojas privalo pakeisti išlaidų sąmatą pagal jam skirtą išlaidų sumą. Sporto projekto vykdytojas turi teisę keisti sporto projekto veiklos apimtis, bet neturi teisės keisti sporto projekte aprašytos veiklos turinio ir tikslų.

18. Tinkamos iš Savivaldybės biudžeto finansuoti sporto projekto įgyvendinimo išlaidos:

18.1. sporto projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus). Savivaldybės biudžeto lėšomis gali būti apmokama tik ta sporto projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio dalis, kuri tenka tiesiogiai su sporto projekto įgyvendinimu susijusiam darbui;

18.2. atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis;

18.3. maitinimo išlaidos: maistpinigiai, maitinimo paslaugos (sportininkams, treneriams, teisėjams, sporto projekto dalyviams ir sporto projektą vykdančiam personalui);

18.4. sporto projektą vykdančio personalo ir sporto projekto dalyvių komandiruočių išlaidos;

18.5. sporto bazių ir aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma;

18.6. prekės ir paslaugos (sportinei aprangai, apdovanojimams, informacijos sklaidai);

18.7. specialiųjų sporto techninių priemonių ir įrangos įsigijimas;

18.8. kitos sporto projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.

19. Netinkamos iš Savivaldybės biudžeto finansuoti sporto projekto įgyvendinimo išlaidos:

19.1. baudos, delspinigiai, finansinės nuobaudos, bylinėjimosi ar kitos teisinių paslaugų išlaidos, paskolų palūkanos ir skolų padengimo išlaidos;

19.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinamas arba atskaitomas pridėtinės vertės mokestis;

19.3. sporto projektų veikloms, kurios yra bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programų dalis;

19.4. materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, tiesiogiai nesusijusiam su sporto projekto įgyvendinimu;

19.5. sporto projekto vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms), išskyrus, kai tokios išlaidos yra susijusios su sporto projekto veiklų išlaidomis ir yra būtinos sporto projektui įgyvendinti;

19.6. narystės asociacijose ir kitose organizacijose mokesčiai;

19.7. premijos, piniginiai ir (ar) daiktiniai prizai (išskyrus padėkos raštus, medalius, taures ir kitą smulkų sportinį inventorių, kurio vertė ne didesnė kaip 50 Eur vienam apdovanojamam asmeniui);

19.8. susijusios su lizingo, išperkamosios nuomos sutartimis;

19.9. papildomoms išmokoms sporto projekte dirbančiam personalui, kurios nėra susijusios su įprastomis darbo sutarties sąlygomis (skatinamosios išmokos, išmokos švenčių, jubiliejų ar kitomis progomis, tikslinėms atostogoms ir t. t.);

19.10. turto nusidėvėjimo (amortizacijos);

19.11. patirtos iš sporto projekto vykdytojo ar sporto projekto partnerio įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus;

19.12. skirtos naudotam turtui įsigyti;

19.13. įmokos už teisę surengti tarptautines sporto varžybas ar renginius;

19.14. išlaidos, skirtos licencijoms ir leidimams įsigyti.

20. Rekomenduojama sporto projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią numatyti ne ankstesnę nei 3 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

21. Už atrankai teikiamos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas.

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI SPORTO PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI, BENDRAS BALŲ SKAIČIUS IR JŲ PASKIRSTYMO BŪDAS

 

22. Paraiškos dokumentų vertinimas vykdomas trimis etapais:

22.1. paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimas;

22.2. ekspertinis vertinimas;

22.3. projektų vertinimo komisijos rekomendacijos Savivaldybės administracijos direktoriui.

23. Paraiška laikoma tinkama, jeigu ji atitinka Tvarkos apraše paraiškai nustatytus reikalavimus, pareiškėjas yra įgyvendinęs per pastaruosius trejus metus Savivaldybės finansuotus sporto projektus ir tinkamai įvykdęs su Savivaldybe sudarytas biudžeto lėšų skyrimo sutartis.

24. Ekspertų komisijoje paraiškos vertinamos vadovaujantis bendraisiais sporto projektų vertinimo kriterijais (Tvarkos aprašo 53 punktas) ir specialiaisiais sporto projektų vertinimo kriterijais (taikomais visoms sporto projektų veiklų sritims), aktualiais šiam kvietimui.

25. 2023 metų sporto projektų koncepcija privalo sietis su Vilniaus miesto 700 metų jubiliejaus programa. Projektas gali būti savo turiniu susijęs su Vilniaus miesto švente, renginio atributikoje gali būti naudojamas specialiai šiai progai sukurtas logotipas ar sukuriamos kitų priemonių garsinti jubiliejų idėjos (daugiau informacijos apie projektą  https://www.700vilnius.lt).

26. Bendrųjų ir specialiųjų vertinimo kriterijų suma yra lygi 50 balų. Bendrieji kriterijai vertinami 30 balų, specialieji – 20 balų.

27. Jei paraiška nesurenka 30 ir daugiau balų (iš 50 galimų) ir bendrųjų vertinimo kriterijų grupei nustatytų pereinamųjų balų, paraiška atmetama.

28. Bendrieji vertinimo kriterijai ir jų atitiktis balams:

28.1. sporto projekto aktualumas ir svarba (didžiausia galima balų suma – 10 balų, pereinamasis balas – 5): vertinamos sporto projektu sprendžiamos problemos aktualumas ir reikšmingumas Vilniaus miestui ir vilniečiams;

28.2. sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas (didžiausia galima balų suma – 5, pereinamasis balas – 3): vertinama, ar sporto projekto uždaviniai ir rezultatai yra pamatuojami ir įvykdomi. Taip pat gali būti vertinama, ar numatomi rezultatai užtikrins sporto projekto tęstinumą;

28.3. sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas (didžiausia galima balų suma – 5, pereinamasis balas – 3): vertinamas sporto projekto biudžeto nuoseklumas ir jo ryšys su sporto projekto veiklomis ir uždaviniais;

28.4. sporto projekto valdymas (didžiausia galima balų suma – 5, pereinamasis balas – 3): vertinama sporto projekto vykdytojo patirtis panašaus pobūdžio projektuose ir kompetencija įgyvendinti sporto projektą, jo valdymo struktūra, pateiktas įgyvendinimo planas. Jei sporto projekte taikoma, vertinamas partnerystės pagrįstumas, sporto projekto finansinio užtikrinimo galimybės;

28.5. sporto projekto viešinimas (didžiausia galima balų suma – 5, pereinamasis balas – 3):  vertinama informacija apie planuojamą projekto viešinimą, planuojamas naudoti informavimo priemones (pavyzdžiui: mobilieji stendai, komunikacija socialiniuose tinkluose, straipsniai spaudoje, radijuje, televizijoje, spaudos konferencijos ir pan.), taip pat Vilniaus miesto savivaldybės, kaip rėmėjo, pozicionavimas.

29. Maksimali galima balų suma už atitikimą specialiesiems projektų vertinimo
kriterijams – 20 balų:

29.1. į sporto projekto veiklas įtraukiami sporto lektoriai, švietėjai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai, didinantys fizinio aktyvumo raštingumą (būtina nurodyti, kokios konkrečiai naujos dalyviams žinios ar įgūdžiai bus įgyti)  – 1 balas;

29.2. fizinio aktyvumo veiklose kartu dalyvauja skirtingų kartų atstovai arba šeimos – 1 balas;

29.3. sporto projektu skatinamas asmenų iki 24 metų amžiaus fizinis aktyvumas (būtina nurodyti, kokiomis priemonėmis bus pritraukiama nurodyta dalyvių kategorija) – 1 balas;

29.4. sporto projektu prisidedama prie socialinės įtraukties: į projektą įtraukiami neįgalieji – 6 balai;

29.5. sporto projekte ne mažiau kaip 50 proc. dalyvių yra vyresni kaip 65 metų asmenys, kurie ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę treniruoja judesių koordinaciją ir pusiausvyrą – 1 balas;

29.6. Vilniaus miesto 2020–2022 metais atnaujintų viešųjų sporto erdvių (mikrorajonų sporto aikštelės arti bendruomenės, ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų sporto aikštynai) panaudojimas fizinio aktyvumo veikloms ar renginiams (esant poreikiui gali būti pateikiamas rekomenduojamų erdvių sąrašas) – 2 balai;

29.7. projekto dalyvių įtraukimas į ilgalaikį (ne mažiau kaip 3 mėnesių trukmės) ir pasikartojantį (ne mažiau kaip 5 susitikimų) fizinį aktyvumą: nurodyti, kokiomis priemonėmis ir kokiam laikotarpiui įtraukiami dalyviai – 2 balai;

29.8. fizinio aktyvumo veiklos papildomai pasiekiamos nuotoliniu būdu (fizinis aktyvumas skatinamas ir naudojantis IT įrankiais) – 2 balai;

29.9. projektu kuriama vertė, kuria projekto dalyviai naudojasi nemokamai – 2 balai;

29.10. projektas grįstas tvarumo principais (daiktų naudojimas antrą kartą, rūšiavimas, spausdintos medžiagos vengimas, atsisakymas vandens plastiko buteliukuose, energijos resursų naudojimas, daugkartinio panaudojimo laikinų renginio konstrukcijų, tokių kaip sienelės, borteliai, užtvarai, reklaminiai stendai, žymėjimai ir kt. pasirinkimas, virtualių ar praktiškai panaudojimų prizų/apdovanojimų pirkimas, galimybė renginio metu rūšiuoti atliekas, prioritetu laikomas skaitmeninis komunikavimas, ne rašytinis ir pan., depozito sistemos naudojimas, vienkartinių indų atsisakymas, galimybė prisipilti vandens į gertuves, likusio maisto paaukojimas ar atidavimas ir kitos priemonės) – 2 balai.

 

V SKYRIUS

DOKUMENTAI, KURIUOS BŪTINA PATEIKTI KARTU SU PARAIŠKA, IR KITA INFORMACIJA

 

30. Pareiškėjas teikdamas paraišką sutinka, kad ši su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje:

30.1. pareiškėjas;

30.2. sporto projekto pavadinimas;

30.3. sporto projekto turinio santrauka;

30.4. pareiškėjo prašoma skirti lėšų suma;

30.5. vertinimo kriterijai;

30.6. sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo);

30.7. informacija apie sporto projekto įgyvendinimo rezultatus;

30.8. informacija apie lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą.

31. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimus dėl Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sporto projektams Savivaldybės interneto svetainėje viešinama kvietimo 30 punkte nurodyta informacija.

32. Kiekvienas teikiamas finansavimui projektas gali turėti visų šiame Kvietime išvardytų sporto projektų veiklų sričių elementų.

33. Privalomi kartu su paraiška pateikti dokumentai nurodyti paraiškos formos 7 punkte.

34. Pareiškėjus konsultuojantis atsakingas specialistas ir jo kontaktai: Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausioji specialistė Akvilė Jovaišienė,  tel. (8 5) 211 2223, el. paštas akvile.jovaisiene@vilnius.lt.

 

_________________________________________

part_7d4cbc688da0456a869873850e2c5dbc_end


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. lapkričio 16 d.

įsakymu Nr. 30-3502/22

 

(Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutarties forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO SUTARTIS

 

2022 m. d. Nr. A291- /

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrius (toliau – Skyrius), atstovaujamas vedėjo Edvino Eimonto, ir sporto projekto vykdytojas   __________________ (įstaigos pavadinimas) (toliau – Vykdytojas), atstovaujamas ___________________________________ (pareigos, vardas ir pavardė), veikiančio pagal įstaigos nuostatus / įstatus, sudarė šią sutartį.

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Šios sutarties dalykas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. ___________d. įsakymu Nr. _______  „Dėl finansuojamų ir nefinansuojamų sporto projektų sąrašų tvirtinimo“ skiriamos lėšos projektui _____________________(Projekto pavadinimas) Nr.______ (projekto eilės numeris, nurodytas konkurso rezultatų skelbime).

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Skyrius įsipareigoja:

2.1. kofinansuoti Vykdytojo vykdomą sporto projektą ir skirti pagal detalią projekto išlaidų sąmatą, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, šiam tikslui ________(suma skaičiais) Eur (__________________________) (suma  žodžiais);

2.2. lėšas pervesti Vykdytojui į jo sąskaitą, kuri nurodyta šios sutarties IV skyriuje, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 metų biudžeto tvirtinimo.

3. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės skirtas lėšas naudoti pagal Vykdytojo užpildytą ir prie sutarties pridėtą detalią projekto išlaidų sąmatą (1 priedas);

3.2. kartu su sutartimi teikti užpildytą 2023 m. programos sąmatą (2 priedas).

3.3. lėšas naudoti tik pagal paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka atsakyti už tikslingą gautų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą;

3.4. prieš pasirašant šią sutartį suteikti Skyriui informaciją apie projekto veiklų turinį ir numatomus jo vykdymo terminus tokia forma ir apimtimi, kuria yra teikiamas prašymas;

3.5. gavęs finansavimą ir įgyvendinęs sporto projektą, nurodydamas Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutarties numerį, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sporto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, suderinus su Sporto projektų atrankos organizatoriumi naudojantis Vilniaus elektronine paraiškų ir ataskaitų valdymo sistema pateikti:

3.5.1. sporto projekto vykdymo ataskaitą (3 priedas);

3.5.2. užpildytą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ patvirtintą 2 formą (4 priedas);

3.5.3. detalią faktinių išlaidų ataskaitą (5 priedas);

3.6 Skyriaus prašymu visuomenės informavimo tikslais pateikti informaciją apie planuojamas projekto veiklas, jų vykdymo datą, vietą, laiką bei kitus projekto tikslinei grupei aktualius duomenis.

3.7. jei sporto projektas vykdomas einamųjų metų lapkričio–gruodžio mėnesiais, 3.5.1, 3.5.2 bei 3.5.3 papunkčiuose nurodytos ataskaitų pateikimo terminas yra trumpesnis – ne vėliau kaip iki sausio 10 d.;

3.8. per nustatytą terminą nepateikus šios sutarties 3.5 papunktyje nurodytų dokumentų Vykdytojui taikomos sankcijos, nurodytos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-747 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 80 punkte;

3.9. įgyvendinęs sporto projektą, nepanaudotas Savivaldybės lėšas grąžinti į Apskaitos skyriaus sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sporto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos;

3.10. užtikrinti, kad perkant prekes ar paslaugas už Savivaldybės biudžeto lėšas bus laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos;

3.11. pateikti sporto projekto įgyvendinimo išlaidas pateisinančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus arba šių dokumentų patvirtintas kopijas Savivaldybei pareikalavus;

3.12. sudaryti sąlygas Savivaldybės įgaliotiems asmenims tikrinti, kaip naudojamos skirtos lėšos;

3.13. laikytis Tvarkos apraše ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. _________ įsakymu Nr. _______„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankos organizavimo ir dokumentų formų tvirtinimo“ patvirtintame Kvietime dalyvauti  Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankoje nustatytų reikalavimų.

 

III SKYRIUS

PAPILDOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

4. Savivaldybės biudžeto lėšos atrinktam sporto projektui įgyvendinti skiriamos, jeigu bus patvirtintos Savivaldybės 2023 metų biudžete. Savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės, jeigu lėšos nebūtų patvirtintos. Tokiu atveju sudaryta Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutartis pakeičiama ar nutraukiama ir nuostoliai neatlyginami.

5. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Per nustatytą terminą nepateikęs 3.5 papunktyje nurodytų dokumentų Vykdytojas praranda galimybę gauti finansavimą kitiems jo vykdomiems projektams.

7. Jeigu viena iš šalių dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurių nebuvo galima tikėtis ir (ar) numatyti iki šios sutarties sudarymo, negali įvykdyti kurio nors šios sutarties punkto, nedelsdama raštu kreipiasi į kitą šalį dėl šios sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo.

8. Sutarties papildymai, pakeitimai arba sutarties nutraukimas bendru sutarimu galioja tik raštu sutikus abiem šalims.

9. Skyrius turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jeigu Vykdytojas netinkamai vykdo ar nevykdo bent vieno iš sutarties 3 punkte nustatytų įsipareigojimų.

10. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių derybomis, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

11. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų grąžinti į šioje sutartyje nurodytą sąskaitą visą gautą iš Savivaldybės biudžeto sumą. Už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami delspinigių skaičiavimo laikotarpiu galiojančio procentinio dydžio, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu, delspinigiai.

12. Sutartis Šalių perskaityta, suprasta ir kaip atitinkanti jų valią patvirtinta Šalių atstovų parašais. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

13. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos. Sutartiniai Vykdytojo įsipareigojimai, kurių įvykdymo terminas nesibaigia kartu su šios sutarties galiojimu, vykdomi sutartyje nustatyta tvarka.

 

 

PRIDEDAMA:

1Detali projekto išlaidų sąmata.

2.  2022 m. programos sąmata (forma BFP-1).

3.   Sporto projekto vykdymo ataskaita.

4Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ patvirtinta 2 forma.

5.  Detali faktinių išlaidų ataskaita.

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Sporto ir sveikatingumo
skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Kodas 188710061

A. s. LT834010042403927190

AB Luminor bankas

Vedėjas

Edvinas Eimontas

A.V.

(Organizacijos pavadinimas)

(Adresas)

Kodas

A. s. Nr. LT

Bankas

Tel., el. p.

Organizacijos vadovas

(Vardas, Pavardė)

(Parašas)

A.V.

 

 

part_50da59a6b70e48b8ab309d3bec135a68_end