lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014– 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 PRIEMONĘ „valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

 

2020 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 1-242

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-204 „Dėl 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonėsValstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 85 punktu ir, atsižvelgdamas į Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2020 m. rugpjūčio 3 d. raštą Nr. 2020/2-1081 bei juo pateiktą 2020 m. rugpjūčio 3 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 11:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad:

2.1. šio įsakymo priedo 2 punktas bus pripažintas netekusiu galios, jeigu Valstybės įmonė Turto bankas (juridinio asmens kodas 112021042) iki Projekto finansavimo administravimo sutarties pasirašymo neįvykdys sąlygų, nurodytų 2020 m. rugpjūčio 3 d. projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0009 tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje Nr. 11, ir nepateiks tai pagrindžiančių dokumentų UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai;

2.2. šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                               Žygimantas Vaičiūnas

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1-242

priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil.

Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0020

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

140199874

Bendrabučio adresu Baltijos pr. 18 modernizacija

186 573,24

0,00

0,00

186 573,24

0,00

2.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0022

Valstybės įmonė Turto bankas

112021042

Administracinės paskirties pastato modernizacija P. Cvirkos g. 7, Rokiškis

399 979,30

0,00

0,00

399 979,30

0,00

3.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0025

Marijampolės profesinio rengimo centras

111964944

Marijampolės profesinio rengimo centro plėtra ir energetinio efektyvumo gerinimas

375 603,20

0,00

0,00

375 603,20

0,00

_____________________________