LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2019 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. 1R-123 „DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ NARIŲ SĄRAŠŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2023 m. vasario 24 d. Nr. 1R-87

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymą Nr.°1R-123 „Dėl Politinių partijų narių sąrašų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ NARIŲ SĄRAŠŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi,

tvirtinu Politinių organizacijų narių sąrašų pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                       Ewelina Dobrowolska

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1R-123

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1R-87

redakcija)

 

POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ NARIŲ SĄRAŠŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Politinių organizacijų narių sąrašų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato politinių organizacijų narių sąrašų pateikimo, tvarkymo, pasirašymo ir duomenų apie politinės organizacijos vadovą ir jo įgaliotą asmenį pateikimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatyme.

3. Politinė organizacija, vadovaudamasi Politinių organizacijų įstatymu, kiekvienais metais nuo sausio 1 dienos iki kovo 1 dienos ir nuo rugpjūčio 1 dienos iki spalio 1 dienos privalo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateikti savo narių sąrašą (toliau – sąrašas).

4. Teisingumo ministerijai pateiktas sąrašas gali būti tvarkomas (taisomas, tikslinamas) visus metus.

5. Prieš pradėdamas tvarkyti sąrašą, politinės organizacijos vadovas Teisingumo ministerijai turi pateikti savo kontaktinį adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

6. Jeigu sąrašą tvarkys, pateiks ir pasirašys politinės organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, Teisingumo ministerijai kartu su įgaliojimu tvarkyti ir pasirašyti sąrašą turi būti pateikti šie įgalioto asmens duomenys:

6.1. vardas;

6.2. pavardė;

6.3. asmens kodas;

6.4. kontaktinis adresas ir telefono numeris;

6.5. elektroninio pašto adresas.

7. Pasikeitus Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytiems duomenims, apie tai per 10 darbo dienų turi būti pranešta Teisingumo ministerijai.

8. Sąrašas tvarkomas ir teikiamas elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema), prie kurios galima prisijungti per Teisingumo ministerijos interneto svetainės www.tm.lrv.lt skyriaus „Veiklos sritys“ sritį „Politinių organizacijų (politinių partijų ir politinių komitetų) steigimas ir registravimas“ pasirenkant nuorodą „Galimybė tvarkyti politinės organizacijos narių sąrašus“, arba tiesiogiai per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt pasirenkant paslaugą „Politinių organizacijų narių sąrašų duomenų teikimas elektroniniu būdu“.

9. Sąraše turi būti nurodyta politinės organizacijos nario:

9.1. vardas ir pavardė;

9.2. asmens kodas;

9.3. gyvenamosios vietos adresas;

9.4. pilietybė, kai politinės organizacijos narys yra Lietuvos Respublikoje gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis.

10. Sąrašą Aprašo 3 punkte nurodytais terminais turi pateikti politinės organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, pasirašydamas kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Sąrašas negali būti pateiktas, jei jame yra klaidingų įrašų ar trūksta būtinų duomenų (įrašai pasikartoja tos pačios ar kitos politinės organizacijos sąrašuose, neteisingai nurodyti asmens kodai, trūksta Aprašo 9 punkte nurodytų duomenų).

11. Informacinės sistemos skiltyje „Pagalba“ pateikti paaiškinimai, kaip tvarkyti ir pateikti sąrašą.

12. Sąrašo duomenys per vieną dieną nuo jo pateikimo dienos per informacinę sistemą sutikrinami su Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis. Duomenys tikrinami siekiant nustatyti, ar politinės organizacijos narių skaičius atitinka Politinių organizacijų įstatymo reikalavimus.

13. Politinės organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo gali pakartotinai pateikti ir pasirašyti sąrašą, jeigu nepasibaigę Aprašo 3 punkte nurodyti terminai.

14. Apie sąrašo priėmimą ar atmetimą politinės organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo gauna pranešimą nurodytu elektroninio pašto adresu.

15. Apie privalomą sąrašo pateikimą ar nepateikimą (atmetimą) Teisingumo ministerija ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 10 dienos ir iki spalio 10 dienos praneša Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai.

16. Kitu, nei nurodyta Aprašo 3 punkte, laikotarpiu, siekiant nustatyti, ar politinės organizacijos narių skaičius atitinka Politinių organizacijų įstatymo reikalavimus, sąrašo duomenys per vieną dieną nuo jo pateikimo dienos per informacinę sistemą sutikrinami su Gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis. Jei patikrinus duomenis nustatoma, kad politinės organizacijos narių skaičius neatitinka Politinių organizacijų įstatymo reikalavimų, apie tai pranešama politinės organizacijos vadovui ir jo įgaliotam asmeniui.

17. Jeigu politinės organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo į sąrašą nori įtraukti politinės organizacijos nario, kuris savo narystę toje politinėje organizacijoje nutraukė elektroniniu būdu per informacinę sistemą, duomenis, politinės organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo Teisingumo ministerijos elektroninio pašto adresu rastine@tm.lt turi pateikti asmens pakartotinio prašymo įstoti į politinę organizaciją kopiją. Šio dokumento pagrindu Teisingumo ministerijos specialistas informacinėje sistemoje suveda asmens pakartotinio prašymo įstoti į politinę organizaciją datą ir tokiu būdu patvirtina politinės organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens suvestus politinės organizacijos nario duomenis.

18. Jeigu politinė organizacija vienus metus nepateikia savo sąrašo, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui siūlydama inicijuoti politinės organizacijos likvidavimą registro tvarkytojo iniciatyva.

19. Sąrašų saugojimo tvarka ir terminai nustatyti Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1R-60 „Dėl Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

 

___________________

part_041b14f4178b4146b345cf6665f36e72_end