CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

 

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ORLAIVIŲ AVARINIŲ RADIJO IR ASMENINIŲ RADIOLOKACINIŲ ŠVYTURIŲ, VEIKIANČIŲ 406 MHZ DAŽNIU, KODAVIMO, REGISTRAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 4R-223

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 10 priedo 5.3.2.2 punkto reikalavimus:

1.         T v i r t i n u pridedamas Orlaivių avarinių radijo ir asmeninių radiolokacinių švyturių, veikiančių 406 MHz dažniu, kodavimo, registravimo ir naudojimo taisykles.

2.         P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2004 m. rugsėjo 7 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 4R-169 „Dėl orlaivių avarinių radijo švyturių ir asmeninių radiolokacinių švyturių, veikiančių 406 MHz dažniu, kodavimo, registravimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Joris Gintilas

 


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 4R-223

 

ORLAIVIŲ AVARINIŲ RADIJO ir asmeninių radiolokacinių švyturių, VEIKIANČIŲ 406 MHZ DAŽNIU, KODAVIMO, REGISTRAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja orlaivių avarinių radijo švyturių (toliau – ELT švyturys) ir asmeninių radiolokacinių švyturių (toliau – PLB švyturys), veikiančių 406 MHz dažniu ir turinčių COSPAS-SARSAT tipo pripažinimo pažymėjimą, kodavimo, registravimo ir naudojimo tvarką.

2. Taisyklės taikomos visiems orlaiviams, kuriuose pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 6 priedo ir 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2012 L 296, p 1), reikalavimus privalo būti įmontuotas ELT švyturys ir tuo atveju, kai orlaivyje, kurio didžiausia sertifikuota keleivių krėslų konfigūracija yra šeši arba mažiau krėslų, yra naudojamas PLB švyturys.

3. Visi orlaivių savininkai (naudotojai), kurių orlaiviuose pagal šių taisyklių 2 punkte išvardytus reikalavimus turi būti sumontuoti ELT švyturiai, ir tuo atveju, kai orlaivio savininkai (naudotojai) naudoja PLB švyturius, privalo juos įregistruoti Civilinės aviacijos administracijoje (toliau – CAA).

 

II SKYRIUS

ELT ŠVYTURIŲ KODAVIMAS

 

4. ELT švyturiai koduojami pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 10 priedo reikalavimus ir šių taisyklių 2 priedą.

5. ELT švyturiai gali būti koduojami vienu iš šių būdų:

5.1. įvedant ELT švyturio serijos numerį;

5.2. įvedant orlaivio 24 bitų adresą;

5.3. įvedant operatoriaus šaukinį ir serijos numerį;

5.4. įvedant orlaivio nacionalinį ir registracijos ženklus.

 

 

III SKYRIUS

PLB ŠVYTURIŲ, naudojamų orlaiviuose, KODAVIMAS

 

6. PLB švyturiai koduojami pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 10 priedo reikalavimus ir šių taisyklių 2 priedą.

7. PLB švyturiai gali būti koduojami vienu iš šių būdų:

7.1. įvedant PLB švyturio serijos numerį;

7.2. įvedant orlaivio nacionalinį ir registracijos numerį. Šis kodavimo būdas gali būti taikomas tik tada, kai PLB švyturys yra naudojamas tik viename orlaivyje.

 

IV SKYRIUS

ELT IR PLB ŠVYTURIŲ REGISTRAVIMAS

 

8. Orlaivio savininkas (naudotojas) turi pateikti CAA prašymą įregistruoti ELT ar PLB švyturį ir užpildytą 406 MHz COSPAS-SARSAT avarinio švyturio registravimo kortelę (toliau – avarinio švyturio registravimo kortelė) (1 priedas).

9. Kartu su 11 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduoto orlaivio radijo dažnius spinduliuojančių įrenginių leidimo naudoti kopija.

10. Jei orlaivio savininkas (naudotojas) pateikia ne visus šiose taisyklėse nurodytus dokumentus, neišsamiai ir (arba) neteisingai užpildo arba pateikia neteisingus duomenis avarinio švyturio registravimo kortelėje ar prašo įregistruoti ELT arba PLB švyturio tipą, kuris neturi COSPAS-SARSAT tipo pripažinimo pažymėjimo, prašymas įregistruoti ELT arba PLB švyturį atmetamas.

11. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neregistruoti ELT arba PLB švyturio, pareiškėjui apie tai turi būti pranešta raštu. Pranešime turi būti nurodytos atsisakymo registruoti priežastys.

12. Užregistravusiam ELT arba PLB švyturį orlaivio savininkui (naudotojui) pateikiama CAA patvirtinta avarinio švyturio registravimo kortelės kopija.

13. Orlaivio savininkas (naudotojas) privalo nedelsdamas informuoti CAA apie pasikeitusius ELT arba PLB švyturio registravimo duomenis (savininko (naudotojo) pasikeitimas, ELT ir PLB švyturio keitimas ar praradimas, orlaivio registracijos ženklo pakeitimas).

14. Už ELT arba PLB švyturio kodavimą pagal registravimo kortelės duomenis atsako orlaivio savininkas (naudotojas).

15. ELT ir PLB švyturių registro duomenis CAA nedelsdama pateikia Aeronautikos gelbėjimo koordinaciniam centrui.

 

V SKYRIUS

ORLAIVIŲ AVARINIŲ RADIJO ŠVYTURIŲ NAUDOJIMAS

 

16. Orlaivio savininkas (naudotojas) turi turėti CAA patvirtintą ELT švyturio registravimo kortelės kopiją.

17. ELT švyturiai turi būti montuojami ir naudojami pagal ELT švyturio gamintojo išleistą ELT švyturio naudojimo instrukciją. PLB švyturys naudojamas pagal gamintojo išleistą naudojimo instrukciją.

18. ELT ir PLB švyturių priežiūra ir tikrinimas atliekami pagal orlaivio gamintojo švyturių gamintojų išleistus reikalavimus.

19. Jei orlaiviui negresia avarinė situacija, jame esantį ELT arba PLB švyturį aktyvuoti draudžiama.

20. ELT arba PLB švyturio klaidingo aktyvinimo atveju būtina nedelsiant apie tai informuoti Aeronautikos gelbėjimo koordinacinį centrą.

______________


 

Orlaivių avarinių radijo ir

asmeninių radiolokacinių švyturių,

veikiančių 406 MHz dažniu, kodavimo,

registravimo ir naudojimo taisyklių 1 priedas

 

 

406 MHz COSPAS-SARSAT avarinio švyturio registravimo kortelė

 

1. Informacija apie gamintoją / platintoją:

 

Gamintojas

 

Tipas

 

 

COSPAS-SARSAT tipo pripažinimo Nr.

 

 

Gamintojo / platintojo adresas

 

 

 

Telefono Nr.

 

Fakso Nr.

 

 

Jei švyturys yra (pažymėti X):

jūrinis (EPIRB), prašom užpildyti 2 ir 3 kortelės skiltis;

aviacinis (ELT švyturys), prašom užpildyti 2 ir 4 kortelės skiltis;

asmeninis (PLB), prašom užpildyti 2 ir 4 kortelės skiltį. 4 kortelės skiltis pildoma tik tada, kai PLB švyturys naudojamas tik viename orlaivyje.

 

Avarinio švyturio 15 skaitmenų šešioliktainis identifikavimo kodas

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Savininko (naudotojo) duomenys:

 

Savininkas (naudotojas)

 

 

Adresas

 

 

Telefono Nr. (namų)

 

(darbo)

 

 

Duomenys susisiekti pavojaus atveju:

 

Vardas, pavardė

 

Vardas, pavardė

 

 

Telefono Nr. (namų)

 

Telefono Nr. (namų)

 

 

(darbo)

 

(darbo)

 

3. EPIRB – laivo duomenys

4. ELT švyturys – orlaivio duomenys

 

Laivo pavadinimas

 

Laivo registracijos Nr.

 

Atpažinimo signalas

 

MMSI numeris (9 skaičiai)

 

Laivo ilgis

 

Tonažas

 

Bazinis uostas

 

 

Maksimalus asmenų skaičius laive:

mažiau nei 5

 

nuo 5 iki 25

 

daugiau nei 25

 

burinis su varikliu viduje su varikliu išorėje

 

kitoks (nurodyti)

 

 

Laivo spalva

 

 

Ryšio / navigacijos priemonės:

 

VHF MF HF DSC

 

Inmarsat-A         -B         -C              -M

 

Inmarsat telefono Nr.

 

 

 

Kitos ryšio priemonės (pvz., mobilus tel.)___________

GPS

 

Kitos navigacinės sistemos

 

 

 

Orlaivio tipas

 

Orlaivio reg. ženklas

 

Orlaivio operatoriaus kodas (3 raidės)

 

Bazinis oro uostas

 

 

Maksimalus asmenų skaičius orlaivyje:

mažiau nei 5

 

nuo 5 iki 25

 

daugiau nei 25

 

Orlaivio spalva

 

 

Ryšio / navigacijos priemonės:

VHF

UHF

HF

 

Satcom garsinis            informacinis

VOR           DME              ADF  

GPS IRS RNAV

 

Kitos navigacinės sistemos

 

 

 

 

 

5. Instrukcijos savininkui (naudotojui):

 

Įsigytą 406 MHz COSPAS-SARSAT avarinį švyturį privalu įregistruoti Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijoje.

 

Ši registravimo kortelė naudojama avariniam švyturiui įregistruoti, informuoti apie savininko ar naudotojo pasikeitimą ir registravimo duomenų pasikeitimą.

 

Jei avarinis švyturys buvo prieš tai įregistruotas, prašom užrašyti senąjį avarinio švyturio 15 skaitmenų šešioliktainį identifikavimo kodą.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilinės aviacijos administracijos specialisto vardas, pavardė

Data

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registruojančiosios organizacijos duomenys:

 

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2

Vilnius LT-02188, Lietuva

 

Telefono Nr. +370 5 2739028

Fakso Nr. +370 5 2739237

 

 

 


 

Orlaivių avarinių radijo ir

asmeninių radiolokacinių švyturių,

veikiančių 406 MHz dažniu, kodavimo,

registravimo ir naudojimo taisyklių

2 priedas

 

 

AVARINIŲ ŠVYTURIŲ KODAVIMO BŪDAI

 

ELT švyturio signalas koduojamas gali būti vienu iš šių būdų:

 

1.     Įvedant ELT švyturio serijos numerį;

 

 

 

25

 

 

 

27 36

 

37

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

44

 

68

 

74

 

85

 

 

 

F

 

1

 

Šalis 4 pastaba

 

0

 

1

 

1

 

0

 

0

 

0

 

C

 

ELT serijos numeris (20 bitų)

 

1 pastaba

 

2 pastaba

 

A

 

A

 

 

 

2. Įvedant orlaivio 24 bitų adresą;

 

 

 

25

 

 

 

27 36

 

37

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

44

 

68

 

74

 

85

 

 

 

F

 

1

 

Šalis 4 pastaba

 

0

 

1

 

1

 

0

 

1

 

1

 

C

 

Orlaivio adresas (24 bitai)

 

3 pastaba

 

2 pastaba

 

A

 

A

 

 

 

3. Įvedant orlaivio naudotojo šaukinį ir serijos numerį;

 

 

 

25

 

 

 

27 36

 

37

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

44

 

68

 

74

 

85

 

 

 

F

 

1

 

Šalis 4 pastaba

 

0

 

1

 

1

 

0

 

0

 

1

 

C

 

Orlaivio savininkas/naudotojas (3 raidžių kodas) 5 pastaba

 

Serijos numeris 1-4096

 

2 pastaba

 

A

 

A

 

 

 

4. Įvedant orlaivio nacionalinį ir registracijos ženklus:

 

 

 

25

 

 

 

27 36

 

37

 

 

 

 

 

40

 

83

 

 

 

85

 

 

 

F

 

1

 

Šalis

 

0

 

0

 

1

 

Orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai (iki 7 ženklų) 5 pastaba

 

0

 

0

 

A

 

A

 

 

 

 

 

PLB švyturio signalas koduojamas gali būti vienu iš šių būdų:

 

1.   Įvedant PLB švyturio serijos numerį;

 

 

 

25

 

 

 

27 36

 

37

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

44

 

68

 

74

 

85

 

 

 

F

 

1

 

Šalis 4 pastaba

 

0

 

1

 

1

 

0

 

0

 

0

 

C

 

ELT serijos numeris (20 bitų)

 

1 pastaba

 

2 pastaba

 

A

 

A

 

 

 

2. Įvedant orlaivio nacionalinį ir registracijos ženklus:

 

 

 

25

 

 

 

27 36

 

37

 

 

 

 

 

40

 

83

 

 

 

85

 

 

 

F

 

1

 

Šalis

 

0

 

0

 

1

 

Orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai (iki 7 ženklų) 5 pastaba

 

0

 

0

 

A

 

A

 

 

 

Paaiškinimai:

 

 

 

C –

 

pažymėjimo bitas:

 

 

 

1 – reiškia, kad 74-83 bituose yra užkoduotas COSPAS-SARSAT tipo patvirtinimo pažymėjimo numeris;

 

 

 

0 – reiškia, kad užkoduota kita informacija.

 

F –

 

formato žymuo:

 

 

 

0 – trumpas pranešimas

 

 

 

1 – ilgas pranešimas.

 

A –

 

pagalbinis radijo švyturys:

 

 

 

00 – nėra pagalbinio radijo švyturio;

 

 

 

01 – yra pagalbinis radijo švyturys, veikiantis 121,5 MHz dažniu;

 

 

 

11 – kitas pagalbinis radijo švyturys.

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

 

 

 

1 – 10 bitų, visi 0 arba skirti nacionaliniam naudojimui;

 

 

 

2 – COSPAS-SARSAT tipo pripažinimo pažymėjimo numeris, išreikštas dvejetainiu kodu su žemiausia skiltimi iš dešinės, arba nacionaliniam naudojimui;

 

 

 

3 – atsarginio ELT švyturio serijos numeris, išreikštas dvejetainiu kodu su žemiausia skiltimi iš dešinės, arba visi 0, jeigu orlaivyje yra tik vienas ELT švyturys;

 

 

 

4 – pagal Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) reikalavimus Lietuvos Respublikos kodas yra 277;

 

 

 

5 – Orlaivio nacionalinio ir registracijos ženklų ir orlaivio naudotojo 3 raidžių kodavimui turi būti naudojamas modifikuotas Bodo kodas (pateiktas ICAO konvencijos 10 priedo III tomo 2 dalies 5 skyriaus 1 papildymo 51 lentelėje) išlyginant jį iš dešinės kodu 100100, jeigu ženklų yra mažiau kaip 7.