dvispalvis APVA logo be pav

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

Įsakymas

DĖL APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T1-160

Vilnius

 

1.    Pakeičiu Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. T1-63 (toliau – Nuostatai):

1.1. Papildau 3.18. papunkčiu:

3.18. Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. D1-471;“

1.2.         Buvusius 3.18-3.21 papunkčius laikau atitinkamai 3.19-3.22 papunkčiais;

1.3.         Pakeičiu 7.2.1 punktą ir jį išdėstau taip:

7.2.1. projektų registracijos formų, paraiškų, prašymų, išlaidų kompensavimo prašymų (toliau – paraiška) duomenų teikimo;“

1.4. Papildau 13.7. papunkčiu:

13.7. Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (valdytoja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija);“

1.5.         Buvusį 13.7 papunktį laikau atitinkamai 13.8 papunkčiu;

1.6. Papildau 15.3.3.8. papunkčiu:

15.3.3.8. informacija, ar teikiama piniginė socialinė parama pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;“

1.7. Papildau 16.7. papunkčiu:

16.7. Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenys, nurodyti nuostatų 15.3.3.1 ir 15.3.3.8 papunkčiuose;“

1.8.         Buvusius 16.7, 16.7.1, 16.7.2 laikau atitinkamai 16.8, 16.8.1, 16.8.2 papunkčiais;

1.9.         Pakeičiu 28 punktą ir vietoj žodžių „Nuostatų 13.1–13.6 papunkčiuose“ įrašau „Nuostatų 13.1–13.7 papunkčiuose“;

1.10.       Pakeičiu 30 punktą ir vietoj žodžių „(nurodyti 3.19 papunktyje)“ įrašau „(nurodyti 3.20 papunktyje)“.

 

 

 

Nacionalinių programų valdymo departamento

direktorius, vykdantis direktoriaus funkcijas                                                    Jonas Balkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2021 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. 2R-4090 (3.2 Mr)

 

SUDERINTA

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro

prie Krašto apsaugos ministerijos

2021 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. (4.1E) 6K-625

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos

2021 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. 3-3672

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2021 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. (10.16Mr-48)SD-3989