VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO GENERALINIO DIREKTORIAUS

2021 m. rugPJŪČIO 30 D. įsakymo Nr. vE-518 (1.3 e) „DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, PROTOKOLŲ SURAŠYMO ir bylų nagrinėjimo“ pakeitimo

 

2022 m. balandžio 22 d. Nr. VE-293 (1.3 E)

Vilnius

 

 

Pakeičiu valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. VE-518 (1.3 E) „Dėl administracinių nusižengimų tyrimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo“:

1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų registro departamento skyrių darbuotojus pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus dėl Administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje ir 505 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Papildau 1.3 papunkčiu:

1.3. Prevencijos departamento Tyrimų ir vidaus kontrolės skyriaus darbuotojus pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus dėl Administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų Administracinių nusižengimų tyrimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo taisyklių 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Registrų centro darbuotojas, Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymu įgaliotas atlikti Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytus veiksmus, dėl Kodekso 223 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 505 straipsnyje numatytų nusižengimų gali surašyti protokolą.

Administracinio nusižengimo protokolas dėl Kodekso 223 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų nusižengimų administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant (asmeniui nesiunčiamas šaukimas atvykti dėl protokolo surašymo),  o pranešimas apie administracinio nusižengimo bylos, nagrinėjamos ne teismo tvarka rašytinio proceso tvarka, vietą ir laiką bei teisę pateikti paaiškinimus, siunčiamas laikantis Kodekso 573 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, tačiau paaiškinimų nepateikimas laiku neužkerta kelio nagrinėti administracinio nusižengimo bylą. Dėl Kodekso 505 straipsnyje numatytų nusižengimų asmuo yra šaukiamas atvykti pateikti paaiškinimus, laikantis Kodekso 573 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, tačiau jei šaukiamas asmuo neatvyko, protokolas surašomas jam nedalyvaujant.“

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                  Saulius Urbanavičius