LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. SPRENDIMO NR. V-3080 „DĖL
VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 20 d. Nr. V-106

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimą Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“:

1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ“.

2. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Įpareigoti savivaldybių administracijas organizuojant vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – mokiniai), nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose (toliau – priežiūros paslaugos), kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros užtikrinti namuose ar mokiniai neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu, ir šių priežiūros paslaugų teikėjus laikytis šių reikalavimų:“.

3. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys priežiūros paslaugų teikimo vietose, išskyrus mokinius, ugdomus pagal pradinio ugdymo programas, jiems esant įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.“

4. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis, išskyrus mokinius, ugdomus pagal pradinio ugdymo programas, jiems esant įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, priežiūros paslaugų teikimo vietoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.“

5. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Įpareigoti mokinio abu tėvus, įtėvius, globėjus ar atstovus pagal įstatymą kreipiantis dėl priežiūros paslaugų pateikti savivaldybių administracijų nustatyta tvarka darbdavio pažymas ar kitus savivaldybių administracijų prašomus dokumentus.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys