LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-857 1, 12, 16, 181, 34 IR 341 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3226

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio Įstatymo nuostatos netaikomos maisto papildams, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio ir apie kurių tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai yra pranešta (notifikuota) teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Gaminti alkoholio produktus (išskyrus šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodytus naminius alkoholinius gėrimus, kuriuos pasigamina fiziniai asmenys asmeniniam naudojimui) leidžiama tik įmonėms, turinčioms licenciją gaminti šiuos produktus. Licencijas išduoda, papildo, rekvizitus patikslina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Didmenine prekyba alkoholio produktais leidžiama verstis tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais. Licencijas išduoda, papildo, rekvizitus patikslina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui. Licencijose verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, be kita ko, turi būti įrašyti leidžiami parduoti alkoholio produktai, nurodytos alkoholinių gėrimų grupės, taip pat alkoholinių gėrimų prekybos ir laikymo vieta.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidžiama verstis tik turint licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Licencijas išduoda, papildo, rekvizitus patikslina atitinkamos savivaldybės vykdomoji institucija. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortuose ir kitose savivaldybių tarybų nustatytose poilsio bei turizmo teritorijose išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams savivaldybių tarybų nustatyto kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpiui. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose, natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, mugėse ir masiniuose renginiuose, taip pat verstis mažmenine prekyba visais alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui. Kitos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams neterminuotam laikui. Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, jų turima neterminuota mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencija suteikia teisę aptarnauti pirkėjus lauko sąlygomis ne didesniu kaip 40 metrų atstumu nuo stacionariosios viešojo maitinimo vietos įrengtose aptarnavimo vietose (zonose). Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais lauko sąlygomis ar apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais lauko sąlygomis laiką ir trukmę.“

 

4 straipsnis. 181 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 181 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) licencijos prašytojas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, yra registruotas maisto tvarkymo subjektas (ši nuostata netaikoma įmonėms, norinčioms įsigyti licencijas gaminti denatūruotą etilo alkoholį, nemaistinius alkoholinius tirpalus su kvapiųjų medžiagų priedais ir (ar) nedenatūruotą dehidratuotą ir denatūruotą dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą naudoti tik Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reikalavimus atitinkančių biodegalų ir (ar) biodegalų ir degalų mišinių gamybai, arba licencijas verstis didmenine prekyba jais).“

 

5 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 19 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) yra gautas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento pranešimas apie įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo kaip maisto tvarkymo subjekto registravimo panaikinimą už nustatytus pažeidimus (panaikinamas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti maisto tvarkymo subjekto padaryti maisto tvarkymo reikalavimų pažeidimai, o licencijose verstis alkoholio produktų gamyba ir didmenine alkoholio produktų prekyba išbraukiami tie padaliniai, kuriems panaikintas maisto tvarkymo subjekto registravimas);“.

 

6 straipsnis. 341 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 341 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) gautas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento pranešimas apie įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo kaip maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymą už nustatytus pažeidimus (sustabdomas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti maisto tvarkymo subjekto padaryti maisto tvarkymo reikalavimų pažeidimai, licencijos sustabdymo terminas nustatomas atsižvelgiant į maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymo terminą).“

2. Pakeisti 341 straipsnio 12 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) licenciją išduodanti institucija gauna Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento pranešimą apie įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo kaip maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymo panaikinimą (kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas pagal šio straipsnio 4 dalies 2 punktą);“.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda