TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. S1-93 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUOSTATŲ TVIRTINIMO” KEIČIANT LITUS Į EURUS PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 4 d. Nr. S1-390

Trakai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 5, 7 ir 24 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsniu, Trakų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia pakeisti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. S1-93 patvirtintus vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose įkainius:

1. Išdėstyti II skirsnio 5 punkto 5.1 papunktį nauja redakcija:

5.1. neįgaliems asmenims ir pensininkams – 1,45 Eur (vienas euras keturiasdešimt penki euro centai);“

2. Išdėstyti II skirsnio 5 punkto 5.2 papunktį nauja redakcija:

5.2. kitiems asmenims – 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt euro centų)“.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Edita Rudelienė


 

 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. S1-390

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUOSTATAI

 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatai (toliau – Rinkliavos nuostatai) galioja visoje Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2. Vietinę rinkliavą už gyvūnų registravimą Trakų rajone (toliau – Rinkliava) sudaro kasmetinė įmoka už šuns, katės (toliau – gyvūnas) registravimą.

3. Daugiabučių namų gyvūnų laikytojai, fiziniai ir juridiniai asmenys, privalo kasmet registruoti gyvūnus.

4. Pagrindinės vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II. RINKLIAVOS DYDŽIAI IR ATLEIDIMAS NUO RINKLIAVOS

 

5. Kasmetinės Rinkliavos už vieno gyvūno registravimą dydžiai:

5.1. neįgaliems asmenims ir pensininkams – 1,45 Eur (vienas euras keturiasdešimt penki euro centai);

5.2. kitiems asmenims – 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt euro centų).

6. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu rinkliavos dydį kartą per metus gali indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis kaip 1,1.

7. Asmenys, atleidžiami nuo kasmetinės Rinkliavos, turi pateikti įrodantį dokumentą.

8. Kasmetinės Rinkliavos už gyvūno registravimą lengvata gali būti taikoma tik tais atvejais, kai gyvūno savininkas ir šuns savininkas yra tas pats asmuo.

 

III. RINKLIAVOS MOKĖJIMAS

 

9. Už kasmetinės Rinkliavos organizavimą atsakingos Trakų rajono seniūnijos (išskyrus Grendavės seniūniją) (toliau – Registratorius). Registratorius registruoja seniūnijos teritorijoje laikomus gyvūnus.

10. Registratorius iki kiekvienų metų sausio 15 d. pateikia Savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus Socialinių paslaugų ir sveikatos poskyrio savivaldybės sanitarijos inspektoriui (vyriausiajam specialistui) informaciją apie praėjusiais metais užregistruotus gyvūnus, surinktą kasmetinę Rinkliavą, forma nurodyta priede, ir kitą informaciją, susijusią su gyvūnų registravimu ir kasmetinės Rinkliavos rinkimu.

11. Kasmetinę Rinkliavą gyvūno savininkas sumoka iki gyvūno registravimo. Įmoka sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą LT247300010112394300, Rinkliavos įmokos kodas 53979, mokėtojo kodas gyvūno savininko asmens kodas.

12. Gyvūno savininkas norėdamas užregistruoti gyvūną kreipiasi į seniūniją, pagal gyvenamąją vietą.

13. Registracijos metu gyvūno savininkas pateikia:

13.1. gyvūno skiepų pasą;

13.2. mokesčio už gyvūną kvito kopiją.

14. Seniūnijos gyvūnų registracijos žurnale įrašoma mokesčio data ir sumokėta suma.

15. Netekus gyvūno (gyvūną pardavus, padovanojus, gyvūnui nugaišus), savininkas per 15 darbo dienų privalo pranešti apie tai seniūnijai, kurioje gyvūnas buvo registruotas.

16. Pasikeitus gyvūno savininkui ar gyvūno laikymo adresui, gyvūną būtina perregistruoti per 15 darbo dienų. Šiuo atveju mokestis neimamas.

17. Pirmą kartą registruojant gyvūną, gyvūno savininkui išduodamas gyvūno registracijos žetonas.

18. Pametęs gyvūno registracijos žetoną, gyvūno savininkas privalo kreiptis į seniūniją, kurioje registravo gyvūną, dėl pamesto gyvūno registracijos žetono išdavimo.

 

IV. SURINKTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

19. Surinkta kasmetinė Rinkliava įskaičiuojama į Savivaldybės biudžetą.

20. Surinktos kasmetinės Rinkliavos lėšos naudojamos:

20.1. gyvūnų registracijos išlaidoms;

20.2. įrengtoms gyvūnų vedžiojimo aikštelėms prižiūrėti;

20.3. specialioms dėžėms šunų išmatoms aptarnauti;

20.4. benamių (beglobių) gyvūnų gaudymui, sterilizacijai, eutanazijai ir utilizavimui atlikti;

20.5. informacijos, susijusios su gyvūnų priežiūra ir laikymu, sklaidai.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Kasmetinės Rinkliavos nuostatų reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

________________


 

Vietinės rinkliavos už gyvūnų

registravimą ir laikymą daugiabučiuose

namuose nuostatų priedas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

 

Data

 

Laikotarpis už kurį apskaičiuotas užregistruotų gyvūnų skaičius ir pajamos

 

Seniūnija

 

 

Užregistruota gyvūnų (vnt.)

Surinkta vietinės rinkliavos (€)

 

 

 

Parengė _________________________                                         ________________

(pareigos, vardas pavardė )                                                               (parašas)

 

 

 

Patvirtino_________________________                                     ________________

(pareigos, vardas pavardė )                                                             (parašas)