LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO 2001 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 65 „DĖL INFORMACIJOS

APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO

TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 6 d. Nr. V-707

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 straipsnio 5 punktą:“

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarką:

3.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:

5.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra / buvo gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

5.2. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

5.3. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

5.4. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.“

3.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. 5 punkte išvardytos institucijos ar įstaigos pateikia vadovo arba jo įgalioto asmens, o 5.3 papunkčio atveju komisijos pirmininko, pasirašytą prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Juras Požela