LBS%20LOG

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTO 2017 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 74 „DĖL BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. 18

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos buriuotojų sąjungos tarybos 2020 m. gruodžio 8 d. posėdžio 4.1 punkto sprendimu, Lietuvos buriuotojų sąjungos tarybos 2020 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 3 „Dėl pritarimo Lietuvos buriuotojų sąjungos teisės aktų pakeitimo projektams“:

1.  P a k e i č i u Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.      Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Administracija – Lietuvos transporto saugos administracija.  Administracijos reorganizavimo atveju – Administracijos teises ir pareigas perimanti institucija;

1.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Burinių jachtų, kurios plaukioja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, teritorinėje jūroje ir jūrų, vandenynų vandenyse, laivavedžiams Diplomas arba Kvalifikacijos liudijimas (toliau vadinama Kvalifikacijos liudijimas arba Liudijimas) yra privalomi nepriklausomai nuo valdomos burinės jachtos dydžio ar mechaninio variklio galios.“

1.3. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Reikalavimai asmenims, siekiantiems įgyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnį, yra išdėstyti lentelėje Nr. 2. Minimalus amžius, nuo kada leidžiama laikyti teorijos ir praktikos egzaminus bei  įgyti teisę valdyti burinę jachtą ir išduoti kvalifikacijos dokumentus, nustatytas Lentelės Nr. 2 skiltyje „Minimalus amžius“:

Lentelė Nr. 2.

Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinio laipsnio pavadinimas

Mini-malus amžius metais

Reikala-vimas turėti laipsniu žemesnę kvalifi-

kaciją

Reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą skaičiuojant laiką ir jūrmyles(jml) nuo paskutinės žemesnės kvalifikacijos suteikimo datos norint laikyti teorijos egzaminą

Reikala-vimas išlaikyti teorijos egzaminą

Reikala-vimas išlaikyti praktikos egzaminą

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

16

Netaikomas

Netaikomas

Taikomas

Taikomas

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

18

Taikomas

 

Taikomas

ne mažiau kaip 5 paros ir 100 jml, ne mažiau kaip 3 atskiri plaukimai

Taikomas

Taikomas

Atviros jūros burinės jachtos vadas

18

Taikomas

Taikomas

2 metai, ne mažiau kaip 40 parų ir 2000 jml,

Ne mažiau kaip 5 atskiri plaukimai

Taikomas

Taikomas

Vandenynų burinės jachtos vadas

22

Taikomas

Taikomas

4 metai, ne mažiau kaip 80 parų ir

4000 jml.

Ne mažiau kaip 7 atskiri plaukimai

Taikomas

Netaikomas“

1.4. Papildau 191 punktu:

191. Pakrančių vandenų burinės jachtos vado kvalifikacijos egzaminus galima laikyti turint Vidaus vandenų burinės jachtos vado kvalifikacinį laipsnį.“

1.5. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikacijos egzaminus galima laikyti turint Pakrančių vandenų burinės jachtos vado kvalifikacinį laipsnį.“

1.6. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Asmuo turi teisę laikyti savarankiškai pasiruošęs (eksternu) egzaminus Vidaus vandenų burinės jachtos vado, Pakrančių vandenų burinės jachtos vado, Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui gauti be apribojimų.“

1.7. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Asmuo turi teisę laikyti egzaminus Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti savarankiškai pasirengęs (eksternu), jei asmuo turi aukštojo universitetinio ar jam prilyginto mokslo diplomą arba yra baigęs burinių jachtų laivavedžių mokymo kursus ir yra pateikęs LBS akredituotos burinių jachtų laivavedžių mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą.“

1.8. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Asmenys, norintys laikyti burinės jachtos laivavedžio, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus teorijos egzaminą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba kreipiantis tiesiogiai Kvalifikacinei komisijai turi pateikti:

31.1. LBS nustatytos formos prašymą dėl burinės jachtos laivavedžio teorijos egzamino, radijo ryšio operatoriaus egzamino laikymo;

31.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

31.3. burinės jachtos laivavedžio diplomą, liudijimą (kai to reikalauja šios Taisyklės);

31.4. burinių jachtų laivavedžių mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą (kai to reikalauja šios Taisyklės);

31.5. laikantiems eksternu – aukštojo universitetinio ar jam prilyginto mokslo diplomą, budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ar kapitono jūrinio laipsnio diplomus (kai to reikalauja šios Taisyklės);

31.6. dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą (kai to reikalauja Taisyklės);

31.7. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už kvalifikacijos egzamino laikymą;

31.8. dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. Prašymą teikiant  elektroninu būdu, teikiama viena skaitmeninė nuotrauka.“

1.9. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Asmenys, norintys laikyti burinės jachtos laivavedžio praktikos egzaminą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba kreipiantis tiesiogiai, Kvalifikacinei komisijai turi pateikti:

32.1. LBS nustatytos formos prašymą leisti laikyti kvalifikacijos praktikos egzaminą; ir išduoti kompetenciją patvirtinantį dokumentą;

32.2. teorijos egzamino išlaikymo protokolą;

32.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

32.4. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už praktikos egzamino laikymą;

32.5. dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą (kai to reikalauja Taisyklės);

32.6. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą, kai tokį asmuo jau turi (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

32.7. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ , reikalavimus ir įrodantį, kad asmuo išklausė privalomąją pirmosios pagalbos mokymo programą;

32.8. dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. Prašymą teikiant  elektroninu būdu, teikiama viena skaitmeninė nuotrauka.“

1.10. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Išlaikyto burinės jachtos vado kvalifikacijos teorijos egzamino protokolas galioja 2 metus nuo kvalifikacijos teorijos egzamino išlaiktymo dienos.“

1.11. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Kvalifikacijos laipsnio suteikimo data yra egzaminų protokole nurodyta teigiamo sprendimo suteikti kvalifikacijos laipsnį data. Įrašą dėl kvalifikacijos suteikimo turi teisę įrašyti Kvalifikacinės komisijos pirmininkas.“

1.12. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Išlaikius visus atitinkamam kvalifikacijos laipsniui reikalaujamus egzaminus, gavusi prašymą LBS išduoda kvalifikacijos laipsnį patvirtinantį Diplomą, Liudijimą ar Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą. Burinės jachtos laivavedžio diplomas, liudijimas ar burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas išduodami Lietuvos buriuotojų sąjungai pateikus:

45.1. egzaminų protokolus su įrašu apie išlaikytus teorijos ir praktikos (jeigu reikalauja Taisyklės) egzaminus ir suteiktąkvalifikaciją;

45.2. Diplomo ar Liudijimo išdavimo atveju, prašymo pateikimo dieną galiojantį sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą, kai tokį asmuo jau turi (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“

45.3. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą;

45.4. dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. Prašymą teikiant  elektroninu būdu, teikiama viena skaitmeninė nuotrauka.“

1.13. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Visi burinių jachtų laivavedžių egzaminavimo ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo dokumentai rengiami ir saugomi Lietuvos buriuotojų sąjungoje.“

1.14. Pakeičiu VI skyrių ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS DIPLOMO, LIUDIJIMO IR BURINĖS JACHTOS RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS PAŽYMĖJIMO PAĖMIMAS, GRĄŽINIMAS, PRIPAŽINIMAS NETEKUSIU GALIOS

 

51. Kvalifikacijos dokumentas (dokumentas, apibrėžtas taisyklių 1 punkte, kuriuo patvirtinama teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) iš laivavedžio gali būti paimtas, jeigu Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytais pagrindais atimama teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą).

511. Jeigu įtariama, kad padarytas administracinis nusižengimas, už kurį pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) atėmimas, administracinį nusižengimą užfiksavęs pareigūnas iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paima  kvalifikacijos dokumentą ir išduoda laikiną leidimą vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) (toliau – laikinas leidimas), kol bus priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, ir apie tai pažymi administracinio nusižengimo protokole. Laikino leidimo formą nustato Administracija.

512. Jeigu priimamas nutarimas atimti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą), kvalifikacijos dokumentas negrąžinamas, o laikino leidimo  galiojimas pratęsiamas, kol baigsis nustatytas skundo padavimo terminas arba kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisės galutinis sprendimas.

513. Įvykdžius administracinį nurodymą, laikinas leidimas nustoja galioti ir asmeniui Taisyklių 52 punkte nustatyta tvarka grąžinamas kvalifikacijos  dokumentas.

514. Jeigu įtariama, kad administracinis nusižengimas, už kurį pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą)  atėmimas, padarytas neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, arba jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po veikos padarymo ar iki jos aplinkybių nustatymo, administracinį nusižengimą užfiksavęs pareigūnas iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paima kvalifikacijos dokumentą, apie tai įrašo administracinio nusižengimo protokole ir laikino leidimo neišduoda. Kvalifikacijos dokumentas negrąžinamas tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas.

515. Jeigu asmuo, įtariamas padaręs administracinį nusižengimą, už kurį pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) atėmimas, nepateikia kvalifikacijos dokumento, informacija apie pareigą šį dokumentą nedelsiant pateikti LBS įrašoma į administracinio nusižengimo protokolą.

516. Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka ir priėmus nutarimą atimti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą), iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paimtas kvalifikacijos dokumentas negrąžinamas tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas, ir laikinas leidimas neišduodamas. Įsiteisėjus sprendimui atimti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą), paimtas kvalifikacijos dokumentas grąžinamas Taisyklių 52, 521, 522 punktuose nustatyta tvarka. Priėmus nutarimą neatimti teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą), paimtas kvalifikacijos dokumentas grąžinamas nedelsiant.

517. Tais atvejais, kai iki nutarimo atimti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) priėmimo iš asmens nebuvo paimtas kvalifikacijos dokumentas, asmuo, kuriam paskirtas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę atėmimas, nutarimo įsiteisėjimo dieną, o kai teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) atimama dėl vairavimo esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, dėl vengimo pasitikrinti neblaivumą, apsvaigimą arba dėl alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo po veikos padarymo ar iki jos aplinkybių nustatymo, – nutarimo atimti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) priėmimo dieną privalo pateikti LBS kvalifikacijos dokumentą. Jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia LBS kvalifikacijos dokumento, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) atėmimas pratęsiamas tiek, kiek laiko nebuvo pateiktas kvalifikacijos dokumentas.

52. LBS grąžina kvalifikacijos dokumentą pasibaigus teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę atėmimo terminui. Asmuo, iš kurio teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) buvo atimta iki 1 metų, siekdamas susigrąžinti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą)  ir paimtą LBS saugomą kvalifikacijos dokumentą, pasibaigus teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę atėmimo terminui, LBS raštu arba elektorniniu būdu pateikia:

52.1. LBS nustatytos formos prašymą susigrąžinti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę ir paimtą LBS dokumentą, kuriuo patvirtinama teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) Šią prašymo formą tvirtina LBS;

52.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

52.3. sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, nurodytą Taisyklių 32.7 punkte (Taisyklių 522 punkte nustatytu atveju);

52.4. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą, kai tokį asmuo jau turi (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

521. Jeigu teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) buvo atimta 1 metams ar ilgesniam laikotarpiui, asmuo, norėdamas susigrąžinti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą), pasibaigus paskirtam teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) atėmimo terminui, turi išlaikyti turėtos kompetencijos laivavedžio teorijos egzaminą LBS. Šiuo atveju asmuo LBS per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba kreipiantis tiesiogiai pateikia:

521.1. LBS nustatytos formos prašymą laikyti (turėtos kompetencijos) burinės jachtos laivavedžio teorijos egzaminą (Dokumentų pateikimo Lietuvos buriuotojų sąjungai ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatų 1 priedas);

521.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

521.3. sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, nurodytą Taisyklių 32.7 punkte (Taisyklių 522 punkte nustatytu atveju);

521.4. sveikatos pažymėjimą (Taisyklių 522 punkte nustatytu atveju sveikatos pažymėjimas turi būti išduotas vėliau, negu yra padarytas administracinis nusižengimas);

521.5. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už praktikos egzamino laikymą;

521.6. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą, kai tokį asmuo jau turi (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

521.7. dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. Prašymą teikiant  elektroninu būdu, teikiama viena skaitmeninė nuotrauka.

522. Jeigu teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) buvo atimta už tai, kad asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pasibaigus paskirtam teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą)  atėmimo terminui, asmuo, siekdamas susigrąžinti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą), kartu su Nuostatų 52 arba 52punkte nurodytais prašymais turi pateikti naujai įgytą sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, nurodytą Taisyklių 32.7 punkte, išduotą išklausius Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą, nustatytą Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro įsakymu, 1 priede.

523. Iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paimti kvalifikacijos dokumentai grąžinami per 5 darbo dienas nuo Taisykių   52 punkte nurodytų visų dokumentų pateikimo LBS dienos arba Taisyklių 521 punkte nustatytu atveju – per 5 darbo dienas nuo prašymo ir jį pagrindžiančių dokumentų tinkamo pateikimo dienos asmeniui asmeniškai arba prašyme nurodytam asmeniui, arba, kai asmuo nenurodytas prašyme - įgaliotam asmeniui, pateikus įgaliojimą, užregistruotą Įgaliojimų registre.

524. Duomenys apie teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą) atėmimą, kvalifikacijos dokumento paėmimą, laikino leidimo išdavimą ir paimto dokumento grąžinimą tą pačią dieną įrašomi į Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registrą.

525. Jeigu nustatoma, kad pateikti dokumentai nevisiškai arba neteisingai užpildyti, juose pateikti klaidinantys duomenys, kvalifikacijos dokumento išdavimo procedūra nedelsiant sustabdoma ir asmens, siekiančio susigrąžinti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą)  ir paimtą LBS saugomą kvalifikacijos dokumentą, prašoma per 5 darbo dienas patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus. Pateikus patikslintus ar trūkstamus dokumentus, kvalifikacijos dokumento išdavimo procedūra vykdoma Taisyklių  49 ir 52punktuose nustatytais terminais. Laikas, per kurį turi būti pateikti patikslinti ar trūkstami dokumentai, į laiką, per kurį turi būti išduotas kvalifikacijos dokumentas, neįskaitomas.

53. Diplomas ir (arba) Liudijimas gali būti pripažintas netekusiu galios LBS Kvalifikacinės komisijos sprendimu, jei paaiškėja, kad šiam dokumentui gauti asmuo pateikė neteisingus, tikrovės neatitinkančius, suklastotus ar negaliojančius dokumentus.

54. Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas gali būti pripažintas netekusiu galios LBS Kvalifikacinės komisijos sprendimu, jei paaiškėja, kad šiam dokumentui gauti asmuo pateikė neteisingus, tikrovės neatitinkančius, suklastotus ar negaliojančius dokumentus.

55. Apie sprendimus dėl Diplomo, Liudijimo ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimo paėmimą, gražinimą ar pripažinimą netekusiu galios LBS informuoja Administraciją.“

1.15. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Už Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių laivybą, pažeidimus burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos ir ją patvirtinančio dokumento netekęs asmuo turi teisę pakartotinai įgyti laivavedžio Diplomą ar Liudijimą. Tokiais atvejais atitinkamo lygio kvalifikacijos egzaminai yra laikomi iš naujo Taisyklių nustatyta tvarka.“

1.16. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Siekiant įgyti naują kvalifikacijos dokumentą Taisyklių 57.1 ir 57.2 papunkčiuose nurodytais atvejais, asmuo turi pateikti:

58.1. LBS nustatytos formos prašymą;

58.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens kortelę arba pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

58.3. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą, kai tokį asmuo jau turi (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“. Šis reikalavimas netaikomas siekiant pakeisti seno pavyzdžio Pramoginio laivo radijo ryšio operatoriaus-telefonininko liudijimą į naujo pavyzdžio Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą;

58.4. turimą kvalifikacijos dokumentą;

58.5. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą;

58.6. Taisyklių 57.1 ir 57.2 papunktyje nurodytu atveju išduotas naujas kvalifikacijos dokumentas galioja Taisyklių 15 punkte nurodytą terminą.“

1.17. Pakeičiu 59.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

59.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);“

1.18. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Išduodant asmeniui naują kvalifikacijos dokumentą Taisyklių 57.1 - 57.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, Diplomas, Liudijimas ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas yra išduodamas vadovaujantis LBS patvirtintų Dokumentų pateikimo LBS ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatuose nustatyta tvarka per 20 darbo dienų bendra tvarka arba per 5 darbo dienas skubos tvarka nuo 58-59 punktuose nurodyto prašymo priėmimo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos, o anksčiau išduotas kvalifikacijos dokumentas yra negražinamas pareiškėjui, ir pripažįstamas negaliojančiu.“

1.19. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Burinių jachtų laivavedžių mokymo programų privalomos temos ir jų apimtys valandomis yra pateiktos lentelėje Nr. 3.

 

Lentelė Nr. 3

Eil.

Mokymo programos temos pavadinimas

Apimtis val.

Nr.

 

 

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

Atviros jūros burinės jachtos vadas

Vandenynų burinės jachtos vadas

1

Jachtos konstrukcija, įranga ir burlaivio teorijos pagrindai

4

4

-

-

2

Jachtos valdymo technika

6

6

-

-

 

Jachtos valdymo technika ypatingomis sąlygomis

 

 

2

2

3

Saugos, gelbėjimo, priešgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba

2

-

-

-

Saugos, gelbėjimo, priešgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba, avarijų likvidavimas, išgyvenamumas jūroje

-    

6

-

-

Saugos, gelbėjimo, priešgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba, jachtos išgyvenamumas jūroje, avarijų likvidavimas,.plaukimo planavimas

-    

-    

8

10

4

Hidrometeorologija

2

4

6

8

5

Navigacija, locija

4

6

8

12

 

Astronavigacijos pagrindai

-    

-    

-    

6

6

Jūrų teisė

4

6

6

4

7

Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės - CEVNI

6

6

4

2

8

Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje išvengti - COLREG

2

4

4

2

9

Praktiniai mokymai

12

12

12

-    

 

Viso:

42

54

50

46“

 

1.20. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

 

62. Burinių jachtų radijo ryšio operatoriaus mokymo programa ir jos apimtis valandomis yra pateikta lentelėje Nr. 4.

Lentelė Nr. 4

 

Mokymo programų sritys Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui gauti

Apimtis val.

10

Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus mokymo programa  

12“

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1.  šis įsakymas, išsskyrus jo  1.3 ir 1.4 papunkčius įsigalioja 2021 m. sausio 1 dieną;

2.2. šio įsakymo 1.3 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2021 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Prezidentas                                                                                          Naglis Nasvytis