LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „dėl VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS vykdyTI REIKALINGŲ LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2013 m. gruodžio 20 d. Nr. V-1226

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. V-932 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 109-5400) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

dėl VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS vykdyTI REIKALINGŲ LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 69-1743; 2001, Nr. 94-3307; 2008, Nr. 149-6037; 2010, Nr. 145-7421) 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455; 2010, Nr. 57-2809; 2011, Nr. 153-7194; 2012, Nr. 154-7938) 6 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodiką (pridedama).“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-932

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1226 redakcija)

 

VALSTYBINĖMS (valstybės PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS vykdyTI reikalingų LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) nustato valstybės biudžeto lėšų, reikalingų vykdyti šioms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms: visuomenės sveikatos priežiūrai savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimui, visuomenės sveikatos stebėsenai, apskaičiavimo tvarką.

2. Savivaldybės Metodikos 1 punkte nurodytas funkcijas vykdo vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių minėtų funkcijų vykdymą, nuostatomis.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti steigia visuomenės sveikatos priežiūros biudžetines įstaigas – savivaldybių visuomenės sveikatos biurus (toliau – Biurai), kurie savo veiklą vykdo atsižvelgdami į Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdinius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-196 (Žin., 2008, Nr. 35-1253) (toliau – Nuostatai). Biurai savivaldybių bendradarbiavimo sutarties pagrindu turi teisę teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir kitų savivaldybių gyventojams.

4. Metodikos 1 punkte nurodytoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų dydis apskaičiuojamas siekiant mažinti Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūrai skiriamų lėšų atotrūkį nuo Europos Sąjungos šalių vidurkio, kuris yra 2,9 procentai nuo bendro vidaus produkto, kai Lietuvoje 0,8 procento, tai yra 3,6 karto mažiau (http://dx.doi.org/10.1787/888932705558).


 

 

II. LĖŠŲ, Reikalingų valstybinĖMS (valstybės perduotOMS savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijOMS vykdyti, APSKAIČIAVIMAS

 

5. N-ųjų biudžetinių metų lėšų suma, skirta savivaldybėms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms, nurodytoms Metodikos 1 punkte, vykdyti, apskaičiuojama pagal praeitų n-ųjų metų šių funkcijų vykdymui patvirtintą tikslinę valstybės biudžeto lėšų plano sumą, taip pat įvertinus planuojamus ateinančių n-ųjų metų valstybės ir savivaldybių biudžeto rengimo rodiklių pokyčius bei praeito laikotarpio teisinius ir finansinius pokyčius, susijusius su minėtų funkcijų vykdymu:

 

kur:

LBSn – n-ųjų biudžetinių metų lėšų suma;

LPBSn – praeitų n-ųjų biudžetinių metų lėšų suma. Į 2014 m. lėšų sumą papildomas lėšų poreikis (LPP) neįskaičiuojamas;

LPP – savivaldybių papildoma lėšų poreikio suma. Šią sumą savivaldybės deklaruoja Ministerijai pateikdamos paraišką (laisvos formos), kurioje turi būti pateikti lėšų poreikį pagrindžiantys skaičiavimai, atlikti vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais. Savivaldybės paraiškas Ministerijai pateikia ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų vasario 15 d.

6. Lėšų suma, skiriama visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti savivaldybių teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomiems mokiniams pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – mokinių visuomenės sveikatos priežiūra), apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

 

kur:

LSP – lėšos savivaldybėms mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti;

LSSPn – n-ajai savivaldybei skirtos lėšos mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti.

7. Švietimo informacinių technologijų centras Ministerijai pateikia duomenis, kiek kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose pagal miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves yra ugdomų mokinių. Dėl duomenų pateikimo Ministerija kreipiasi į Švietimo informacinių technologijų centrą oficialiu raštu. Duomenys Ministerijai pateikiami Švietimo informacinių technologijų centro raštu, kuriame nurodomas kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdomų mokinių skaičius pagal miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves.

8. Lėšos, skirtos mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai n-tojoje savivaldybėje, apskaičiuojamos pagal šią formulę:

 

LSSPn = DFn + DPn,

 

kur:

LSSPn – n-ios savivaldybės lėšos skirtos mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti;

DFn – n-tosios savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmoka;

DPn – n-tosios savivaldybės kitos išlaidos, reikalingos mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti.

9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmoka (DFn) apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

DFn = (((MM / KM + MK / KK) × DVID) × 12) + S,

 

kur:

DVID – vidutinis visuomenės sveikatos priežiūros specialistų mėnesinis darbo užmokestis, apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655) bei kitais galiojančiais teisės aktais, t. y. minimalaus ir maksimalaus koeficientų aritmetinį vidurkį padauginant iš bazinės mėnesinės algos (BMA) dydžio;

MM – n-tosios savivaldybės mokinių, ugdomų ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, esančiose miesto gyvenamosiose vietovėse, pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius;

MK – n-tosios savivaldybės mokinių, ugdomų ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, esančiose kaimo gyvenamosiose vietovėse, pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius;

KM – mokinių, ugdomų ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius, tenkantis vienam visuomenės sveikatos priežiūros specialistui miesto gyvenamosiose vietovėse;

KK – mokinių, ugdomų ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaičius, tenkantis vienam visuomenės sveikatos priežiūros specialistui kaimo vietovėse;

S – valstybinio socialinio draudimo įmoka (30,98 proc. nuo priskaičiuoto metinio darbo užmokesčio fondo).

10. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmoka (DFn) sudaro 80 proc. visos savivaldybei skirtų mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti lėšų sumos.

11. Kitos išlaidos (DPn) sudaro 20 proc. visos savivaldybei skirtos mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti lėšų sumos ir yra:

11.1. skirtos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo priemonėms (inventorius, metodinės priemonės ir kt.), reikalingoms minėtos veiklos procesui organizuoti ir įgyvendinti;

11.2. skirtos minėtos veiklos vykdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti;

11.3. skirtos kitoms išlaidoms, būtinoms bei susijusioms su minėtos veiklos vykdymu (elektra, šildymas, ryšio paslaugos ir kt.);

11.4. apskaičiuojamos pagal šią formulę:

 

DPn = (20 proc. × D Fn) / 80 proc.,

 

kur:

(DPn– kitos išlaidos, skirtos mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti;

(DFn– visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmoka.

12. Bendra lėšų suma visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

LSSS = LBSn – LSP,

 

kur:

LSSS – savivaldybių lėšų suma visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti;

LBSn– n-ųjų biudžetinių metų lėšų suma savivaldybėms;

LSP – savivaldybių lėšų suma mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti.

13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 121-4983) apskaičiuojamas rekomenduojamas specialistų etatų poreikis visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti.

14.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis bei valstybinio socialinio draudimo įmoka, skirta visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti (DSn) n-toje savivaldybėje, apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

DSn = (((DVID × E) × 12) + S),

 

kur:

DVID – vidutinis visuomenės sveikatos priežiūros specialistų mėnesinis darbo užmokestis, apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655) bei kitais galiojančiais teisės aktais, t. y. minimalaus ir maksimalaus koeficientų aritmetinį vidurkį padauginant iš bazinės mėnesinės algos (BMA) dydžio;

E – visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatų skaičius;

S – valstybinio socialinio draudimo įmoka, t. y. 30,98 proc. nuo priskaičiuoto metinio darbo užmokesčio fondo.

15. Kitos išlaidos (DK), skirtos visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti, apskaičiuojamos pagal formulę:

 

kur:

DK – kitos savivaldybių išlaidos, skirtos visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti;

DSn – savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokos suma;

LSSS – savivaldybių lėšų suma, skirta visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti.

16. Kitos išlaidos (DK) skiriamos:

16.1. visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo priemonėms (inventorius, metodinės priemonės ir kita), reikalingoms minėtos veiklos procesui organizuoti ir įgyvendinti;

16.2. minėtos veiklos vykdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti;

16.3. kitoms išlaidoms, būtinoms bei susijusioms su minėtos veiklos vykdymu (elektra, šildymas, ryšio paslaugos ir kt.).

17. Lėšų suma kitoms išlaidoms, skirtoms visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti, tenkanti Lietuvos vienam gyventojui per metus (LVG), apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

LVG = DK / GGS,

 

kur:

LVG – kitų lėšų suma, skiriama vienam Lietuvos gyventojui per metus visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti;

DK  kitos išlaidos, skirtos visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti;

GGS – Lietuvos Respublikos statistikos departamento nustatytas statistinis gyventojų skaičius.

18. Kitoms išlaidoms skirta lėšų suma, skirta visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti, n-jai savivaldybei apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

LSSn = LVG × GGSn,

 

kur:

LSSn – kitų lėšų suma, skirta n-jai savivaldybei visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti;

LVG – kitų lėšų suma, skiriama vienam Lietuvos gyventojui per metus visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti;

GGSn – Lietuvos Respublikos statistikos departamento nustatytas statistinis n-sios savivaldybės gyventojų skaičius.

19. Lėšų suma visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai savivaldybėje vykdyti apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

LSSSn = DSn + LSSn,

 

kur:

LSSSn – n-tosios savivaldybės lėšų suma, skirta visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti;

DSn  n-tosios savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis bei valstybinio socialinio draudimo įmoka visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėsenai vykdyti;

LSSn – kitų lėšų suma, skirta n-jai savivaldybei visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėti.

___________