VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL 2020 M. SKATINIMO KVOTOS PASKIRSTYMO AUKCIONO, KURIAME PASKIRSTOMAS 0,7 TWH ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIS, SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. O3E-441

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 13 punktu ir 20 straipsnio 6, 7 bei 8 dalimis, Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“, 27 punktu, bei atsižvelgdama į Tarybos Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m. gegužės 19 d. pažymą Nr. O5E-369 „Dėl 2020 m. skatinimo kvotos paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,7 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, sąlygų aprašo patvirtinimo“, Taryba nutaria:

Patvirtinti 2020 m. skatinimo kvotos paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,7 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, sąlygų aprašą (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                             Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2020 m. gegužės 21 d.

nutarimu Nr. O3E-441

 

 

2020 M. skatinimo kvotOS paskirstymo AUKCIONO, KURIAME PASKIRSTOMAS 0,7 TWH ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIS, sąlygų aprašas

 

1.  2020 m. skatinimo kvotos paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,7 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis (toliau – Aukcionas), sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), Tarybos 2020 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. O3E-342 „Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo“, Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m. gegužės 19 d. pažyma Nr. O5E-365 „Dėl elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinės kainos patvirtinimo“.

2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Nuostatuose.

3.  Aprašas skirtas Aukciono, kuris, vadovaujantis Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraščiu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraščio patvirtinimo“ (toliau – Tvarkaraštis), turi būti paskelbtas 2020 m. gegužės 29 d., dalyviams.

4.  Aukciono metu paskirstytina skatinimo kvota yra 0,7 TWh.

5.  Aukciono metu laimėta skatinimo kvota taikoma 12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją Aukciono laimėtojui išdavimo dienos.

6.  Aukcionui apskaičiuota didžiausioji elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kaina – 45,06 Eur/MWh.

7.  Aukcionui apskaičiuota elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinė kaina – 42,04 Eur/MWh.

8.  Aukcionui apskaičiuotas maksimalus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedo (toliau – kainos priedas) dydis – 3,02 Eur/MWh. Visi galimi siūlyti kainos priedo dydžiai nurodyti Aprašo priede.

9.  Aukciono dokumentai ir pirminiai pasiūlymai dėl kainos priedo registruojami nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. imtinai. Tuo atveju, jei per šį terminą neįregistruojami bent trys Aukciono dalyviai, vadovaujantis Nuostatų 8 punktu, Aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo terminas pratęsiamas papildomam 7 kalendorinių dienų terminui. Informacija apie pratęstą terminą pateikiama Tarybos interneto svetainėje paskutinę aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo dieną.

10.  Aukciono dokumentus, pasiūlymus dėl kainos priedo Aprašo 9 punkte nustatytu terminu Tarybos darbo laiku (8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 17.00 val. pirmadieniais – ketvirtadieniais; 8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 15.45 val. penktadieniais) priima ir registruoja (adresu Verkių 25C-1, Vilnius LT-08223) Aukciono sekretorius, kuris paskiriamas Tarybos pirmininko įsakymu dėl Aukciono komiteto, numatyto Nuostatų 14 punkte, sudarymo. Dokumentai registruojami Nuostatų 42–46 punktuose numatyta tvarka.

11.     Aukciono pradžia – pirmasis Aukciono komiteto posėdis, kuris bus organizuojamas 2020 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos posėdžių salėje (3 aukštas, Verkių 25C-1, Vilnius). Tuo atveju, jeigu Aprašo 9 punkte nurodytu atveju Aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo terminas bus pratęstas papildomam 7 kalendorinių dienų terminui, Aukciono pradžia – 2020 m. rugsėjo 2 d. Jei po pratęsto 7 kalendorinių dienų termino neįregistruojami bent trys dalyviai, aukcionas laikomas neįvykusiu.

12.     Aukciono dalyvio mokesčio dydis – 200 Eur.

________________________

 

 

2020 m. skatinimo kvotos paskirstymo

aukciono, kuriame paskirstomas 0,7

TWh elektros energijos iš

atsinaujinančių išteklių kiekis, sąlygų

aprašo

priedas

 

 

 

GALIMI SIŪLYTI ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ KAINOS PRIEDO DYDŽIAI

 

Galimi siūlyti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedo dydžiai, Eur/MWh

3,02

2,97

2,92

2,87

2,82

2,77

2,72

2,67

2,62

2,57

2,52

2,47

2,42

2,37

2,32

2,27

2,22

2,17

2,12

2,07

2,02

1,97

1,92

1,87

1,82

1,77

1,72

1,67

1,62

1,57

1,52

1,47

1,42

1,37

1,32

1,27

1,22

1,17

1,12

1,07

1,02

0,97

0,92

0,87

0,82

0,77

0,72

0,67

0,62

0,57

0,52

0,47

0,42

0,37

0,32

0,27

0,22

0,17

0,12

0,07

0,02

0

 

____________________