LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2014 m. spalio 13 d. Nr. A1-487

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamą Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

2014 m. rugsėjo 25 d. raštu

Nr. ((1.15-0202)-5K-1419599)-6K-1407534

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2014 m. spalio 13  d.

įsakymu Nr. A1- 487

 

 

socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašas

 

1. Socialinių paslaugų įstaigos vadovai:

1.1. direktorius;

1.2. viršininkas;

1.3. pirmininkas.

2. Socialiniai darbuotojai:

2.1. socialinių paslaugų įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms);

2.2. socialinių paslaugų įstaigos padalinio vedėjas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms);

2.3. socialinių paslaugų įstaigos padalinio vedėjo pavaduotojas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms);

2.4. socialinis darbuotojas (prieš žodžius „socialinis darbuotojas“ gali būti pridedami žodžiai „vyriausiasis“, „vyresnysis“, „jaunesnysis“, pvz., vyriausiasis socialinis darbuotojas, ar žodžiai, apibūdinantys veiklos specifiką, pvz., socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis, socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais, socialinis darbuotojas socialinei reabilitacijai ir pan.);

2.5. socialinio darbo organizatorius;

2.6. socialinių programų koordinatorius;

2.7. socialinio darbo vadybininkas;

2.8. specialistas socialiniam darbui (dirbantis seniūnijoje).

3. Individualios priežiūros personalas:

3.1. socialinio darbuotojo padėjėjas;

3.2. lankomosios priežiūros darbuotojas;

3.3. asmeninis asistentas.

4. Gestų kalbos vertėjų įstaigos direktorius.

5. Gestų kalbos vertėjai:

5.1. gestų kalbos vertėjų įstaigos direktoriaus pavaduotojas (gestų kalbos vertėjų paslaugoms);

5.2. gestų kalbos vertėjų įstaigos padalinio vedėjas (gestų kalbos vertėjų paslaugoms);

5.3. gestų kalbos vertėjas (prieš žodžius „gestų kalbos vertėjas“ gali būti pridėtas žodis „vyriausiasis“, po žodžių „gestų kalbos vertėjas“ gali būti pridėtas žodis „ekspertas“).

6. Socialinių paslaugų įstaigos užimtumo specialistas.

__________________________________