LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2003 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 4-72 „DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 12 d. Nr. 4-563

Vilnius

 

1. P a k e i č i u perkančiųjų organizacijų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72 „Dėl perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Papildau 5.13 papunkčiu:

5.13. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.“

1.2. Pakeičiu 11.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.6. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 11.7 papunktį.

1.4. Pakeičiu 21.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.13. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;“.

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 25.1 papunktį.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 25.8 papunktį.

1.7. Pripažįstu netekusiu galios 27.1 papunktį.

1.8. Pripažįstu netekusiu galios 27.3 papunktį.

1.9. Papildau 43.52 papunkčiu:

43.52. Lietuvos kariuomenės Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“;“.

1.10. Papildau 43.53 papunkčiu:

43.53. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba;“.

1.11. Papildau 43.54 papunkčiu:

43.54. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras;“.

1.12. Papildau 43.55 papunkčiu:

43.55. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba;“.

1.13. Papildau 43.56 papunkčiu:

43.56. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilė;“.

1.14. Papildau 43.57 papunkčiu:

43.57. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba;“.

1.15. Papildau 43.58 papunkčiu:

43.58. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Mokymo centras;“.

1.16. Papildau 43.59 papunkčiu:

43.59. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Povandeninių veiksmų komanda.“

1.17. Pakeičiu 47.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.2.3. AB „Energijos skirstymo operatorius“;“.

1.18. Pakeičiu 47.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.3.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“;“.

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                            Evaldas Gustas