Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 159 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ, VYRIAUSYBĖS SPRENDIMŲ IR VYRIAUSYBĖS REZOLIUCIJŲ, MINISTRO PIRMININKO POTVARKIŲ, TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ, JŲ PROJEKTŲ VERTIMO IR VERTIMO AUTENTIŠKUMO TVIRTINIMO, TAIP PAT KLAIDŲ IŠTAISYMO EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTUOSE LIETUVIŲ KALBA TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 2 d. Nr. 1254
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 159 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių, jų projektų vertimo ir vertimo autentiškumo tvirtinimo, taip pat klaidų ištaisymo Europos Sąjungos teisės aktuose lietuvių kalba tvarkos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ, VYRIAUSYBĖS SPRENDIMŲ IR VYRIAUSYBĖS REZOLIUCIJŲ, MINISTRO PIRMININKO POTVARKIŲ, TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ, JŲ PROJEKTŲ VERTIMO IR VERTIMO AUTENTIŠKUMO TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO IR KLAIDŲ IŠTAISYMO EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTUOSE IR KITUOSE DOKUMENTUOSE LIETUVIŲ KALBA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 46 straipsnio 2 dalimi ir siekdama užtikrinti tarptautinių sutarčių, jų projektų vertimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų lietuvių kalba nuostatų aiškumą ir tikslumą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių, jų projektų vertimo ir vertimo autentiškumo tvirtinimo tvarkos aprašą;

1.2. Klaidų ištaisymo Europos Sąjungos teisės aktuose ir kituose dokumentuose lietuvių kalba tvarkos aprašą.

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Europos Žmogaus Teisių Teisme atrenkant į lietuvių kalbą verstinus Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus bylose prieš kitas valstybes.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Krašto apsaugos ministras, pavaduojantis

užsienio reikalų ministrą                                                                  Juozas Olekas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 159
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1254
redakcija)

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ, JŲ PROJEKTŲ vertimo IR VERTIMO AUTENTIŠKUMO TVIRTINIMO tvarkos aprašas

 

 

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimų, Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių, jų projektų vertimo ir vertimo autentiškumo tvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių ir jų projektų vertimo organizavimą ir vertimo autentiškumo užtikrinimą.

2. Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių ir jų projektų (toliau – dokumentai) vertimą organizuoja, juos verčia ir šio vertimo autentiškumą tvirtina Vyriausybės kanceliarija. Vyriausybės kanceliarija organizuoja Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą ir sprendimų bylose prieš kitas valstybes vertimą. Verstinus Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus bylose prieš kitas valstybes, atsižvelgdamas į jų aktualumą Lietuvos teisinei sistemai ir į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pasiūlymus, atrenka Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme. Prieš Vyriausybės atstovui Europos Žmogaus Teisių Teisme pateikiant Vyriausybės kanceliarijai versti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus bylose prieš Lietuvą ir sprendimus bylose prieš kitas valstybes, ne vėliau kaip iki kiekvieno einamųjų metų ketvirčio pabaigos turi būti iš anksto raštu su Vyriausybės kanceliarija suderintas verstinų į lietuvių kalbą Europos Žmogaus Teisių Teismo priimtų sprendimų skaičius. Vyriausybės kanceliarijai pateikiamų Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vertimui į lietuvių kalbą mutatis mutandis taikomi aprašo 3–8 punktų reikalavimai.

3. Dokumentų vertimo užsakymus pagal Vyriausybės kanclerio patvirtintą užsakymo formą pildo ir Vyriausybės kanceliarijai pateikia suinteresuotų valstybės institucijų vadovai ar jų įgalioti asmenys (toliau – valstybės institucija).

4. Vyriausybės kanceliarija, atsižvelgdama į dokumento sudėtingumą ir dydį, nustato vertimo atlikimo terminą, apie tai praneša valstybės institucijai, parengia valstybės institucijos dokumento pirminį vertimą ir pateikia jį derinti valstybės institucijai.

5. Valstybės institucija peržiūri Vyriausybės kanceliarijos pateiktą pirminį vertimą, ypač atkreipdama dėmesį į tai, kaip išversti specifiniai terminai, ir pateikia Vyriausybės kanceliarijai pastabas ir pasiūlymus.

6. Atsižvelgdama į valstybės institucijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus, Vyriausybės kanceliarija suredaguoja išverstą dokumentą, patvirtina jo autentiškumą ir išsiunčia jį užsakymą pateikusiai valstybės institucijai. Jeigu nesutinkama su valstybės institucijos pastabomis ir pasiūlymais, dokumento vertimas gali būti aptariamas pasitarime, kuriame kviečiami dalyvauti užsakymą pateikusios valstybės institucijos (prireikus – ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, kitų valstybės institucijų) atstovai. Autentišką dokumentų vertimą Vyriausybės kanceliarija taip pat perduoda Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, o užsakymą pateikusios valstybės institucijos siūlymu – ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai pateikiami tik tarptautinių sutarčių vertimai ir jų elektroninės versijos.

7. Valstybės institucijos prašymu Vyriausybės kanceliarija turi teisę atlikti ne Vyriausybės kanceliarijos versto dokumento vertimo ekspertizę ir patvirtinti jo autentiškumą, laikydamasi aprašo 3–6 punktų reikalavimų.

8. Autentišką dokumento vertimą tvirtina Vyriausybės kanclerio įgaliojimus tvirtinti nurodomų dokumentų autentiškumą turintis asmuo ar padalinys specialia žyma (įrašu) dešiniajame viršutiniame pirmojo lapo kampe: „Autentiškas vertimas“ ir įrašo vertimo autentiškumo tvirtinimo datą.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 159
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1254
redakcija)

 

 

 

Klaidų ištaisymo Europos Sąjungos teisės aktuose ir kituose dokumentuose lietuvių kalba TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Klaidų ištaisymo Europos Sąjungos teisės aktuose ir kituose dokumentuose lietuvių kalba tvarkos aprašas (toliau aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės akto ar kito dokumento (ES institucijų, įstaigų ar organų teisės aktų ar kitų priimtų dokumentų, ES Teisingumo Teismo sprendimų ar kitų procesinių dokumentų) lietuvių kalba klaidų ištaisymą, kai valstybės institucija ar įstaiga, kurios valdymo ar veiklos sritis susijusi su ES teisės aktu ar kitu dokumentu (toliau – atsakinga institucija), nustato, kad atitinkamame ES teisės akte ar kitame dokumente lietuvių kalba esanti nuostata (jos dalis) yra klaidinanti ir (ar) sunkiai suprantama dėl kalbos klaidų ir (ar) redagavimo metu atsiradusių trūkumų, dėl to ją galima aiškinti kitaip, nei buvo numatyta priimant tokį ES teisės aktą ar kitą dokumentą.

2. Atsakinga institucija rengia pasiūlymą dėl klaidų ištaisymo (toliau – pasiūlymas), užpildydama pasiūlymo tipinę formą (aprašo priedas).

3. Jeigu nustatomas poreikis ištaisyti tokias klaidas keliuose ES teisės aktuose ar kituose dokumentuose, atsakinga institucija pasiūlymus teikia kartu dėl visų minėtų ES teisės aktų ar kitų dokumentų.

4. Jeigu ES teisės akto ar kito dokumento nuostatos, kuriose nustatytas klaidų ištaisymo poreikis, yra susijusios su kelių valstybės institucijų ar įstaigų valdymo ar veiklos sritimi, atsakinga institucija pasiūlymą teikia derinti visoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, o šios savo pastabas atsakingai institucijai pateikia per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo.

5. Jeigu atsakinga institucija nesutinka su valstybės institucijų ar įstaigų pastabomis, ji apie tai praneša joms per 5 darbo dienas nuo paskutinių pastabų gavimo ir pateikia savo sprendimo motyvus arba organizuoja pasitarimą, kuriame kviečiami dalyvauti Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Europos teisės departamentas), prireikus – ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų atstovai. Nesutarus pasiūlymas teikiamas svarstyti Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos posėdyje.

6. Atsakinga institucija aprašo 2–5 punktuose nustatyta tvarka parengtą pasiūlymą pateikia Europos teisės departamentui ir nurodo valstybės tarnautoją, kuris yra tiesioginis pasiūlymo rengėjas, o Europos Komisijos teisės akto atveju – ir projektą rengusį atitinkamą Europos Komisijos generalinį direktoratą.

7. Europos teisės departamentas kartu su atsakinga institucija patikslina pasiūlymą ir suderina jį su Valstybine lietuvių kalbos komisija.

8. Europos teisės departamentas galutinį pasiūlymą tiesiogiai ar per Lietuvos nuolatinę atstovybę ES pateikia ES institucijoms, įstaigoms ar organams, priėmusiems atitinkamą ES teisės aktą ar kitą dokumentą, o kopiją – atsakingai institucijai. Jeigu pasiūlymas susijęs su klaidų ES Teisingumo Teismo sprendimuose ar kituose procesiniuose dokumentuose ištaisymu, Europos teisės departamentas galutinį pasiūlymą tiesiogiai persiunčia atsakingam ES Teisingumo Teismo kanceliarijos padaliniui.

9. Lietuvos nuolatinė atstovybė ES, gavusi informaciją apie atitinkamų ES institucijų, įstaigų ar organų sprendimą dėl pasiūlymo, pateikia ją Europos teisės departamentui ir atsakingai institucijai. Europos teisės departamentas, tiesiogiai gavęs informaciją apie atitinkamų ES institucijų, įstaigų, organų ar atsakingo ES Teisingumo Teismo kanceliarijos padalinio sprendimą dėl pasiūlymo, pateikia ją atsakingai institucijai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

10. Jeigu ES institucija, įstaiga ar organas nesutinka su pasiūlymu, o atsakinga institucija, įvertinusi argumentus, laikosi pozicijos, kad klaidas reikia ištaisyti, pastaroji kreipiasi į Lietuvos nuolatinę atstovybę ES ir siūlo inicijuoti iškilusios problemos sprendimą su atitinkamų ES institucijų, įstaigų ar organų atstovais.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Klaidų ištaisymo Europos Sąjungos teisės
aktuose ir kituose dokumentuose lietuvių kalba tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

(Pasiūlymo dėl klaidų ištaisymo tipinė forma)

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

(Europos Sąjungos teisės aktą ar kitą dokumentą priėmusios Europos Sąjungos institucijos (institucijų),

 

įstaigos ar organo pavadinimas, teisės akto priėmimo data, numeris ir nesutrumpintas pavadinimas)

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio metai, leidinio serija, numeris ar kitas paskelbimo šaltinis)

 

 

 

 

 

PASIŪLYMAS DĖL KLAIDŲ IŠTAISYMO

 

 

 

1) Europos Sąjungos teisės akto ar kito dokumento struktūrinė dalis (straipsnis, straipsnio dalis, pastraipa, punktas, eilutė ar kt.):

 

Yra: __________________________________________________________________ .

 

(cituojama teksto ištrauka, kurioje būtina ištaisyti klaidas)

 

Turi būti: ______________________________________________________________ .

 

(rašoma teksto ištrauka, pabraukiamas siūlomas klaidų ištaisymas)

 

Pateikiamas pasiūlymo dėl klaidų ištaisymo pagrindimas.

 

2) Europos Sąjungos oficialiojo leidinio puslapis, Europos Sąjungos teisės akto straipsnis, straipsnio dalis, pastraipa, eilutė:

 

Yra: __________________________________________________________________ .

 

(cituojama teksto ištrauka, kurioje būtina ištaisyti klaidas)

 

Turi būti: ______________________________________________________________ .

 

(rašoma teksto ištrauka, pabraukiamas siūlomas klaidų ištaisymas)

 

Pateikiamas pasiūlymo dėl klaidų ištaisymo pagrindimas.

 

3) Ir t. t.

 

 

 

 

––––––––––––––––––––