PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 28 d. Nr. T-26

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 33 straipsnio 2, 9, 10 ir 14 dalimis, Pagėgių savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas galioja iki į pirmąjį posėdį susirinks 2019 metais išrinkta Pagėgių savivaldybės taryba.

3. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių  savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Virginijus Komskis

 


 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 28 d.

sprendimu Nr. T-26

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagėgių savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų (toliau – seniūnaitija) seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarką.

2. Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti Pagėgių savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius.

3. Seniūnaitis renkamas 3 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

4. Seniūnaičio rinkimų datą ir laiką, suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi, skelbia seniūnas. Seniūnaičio rinkimų data ir laikas skelbiami ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų dienos.

 

 

II SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS SIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA

 

5.   Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, įstaigos, bendruomeninės organizacijos.

6.   Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

7.   Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

7.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

7.2. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

7.3. yra savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

7.4. teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

8.   Kandidatas į seniūnaičius turi pateikti seniūnijai:

8.1. sutikimą (1 priedas);

8.2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

8.3. gyvenimo aprašymą (CV);

8.4. vieną 3x4 nuotrauką.

9.   Kandidatų į seniūnaičius siūlymų registracija prasideda paskelbus rinkimų datą ir baigiasi likus 3 kalendorinėms dienoms iki rinkimų. Kandidatų į seniūnaičius sąrašas viešai paskelbiamas seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA NE DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

10. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama seniūnaičių rinkimų dieną.

11. Apie gyventojų susirinkimą seniūnas informuoja seniūnaitijos gyventojus savivaldybės interneto svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse.

12. Skelbime apie gyventojų susirinkimą turi būti nurodyta seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, gyventojų susirinkimo vieta, laikas, susirinkimo organizatorius bei išvardijamos seniūnaitijai priklausančios teritorijos.

13. Gyventojų susirinkimui pirmininkauja seniūnas, o susirinkimo sekretoriaus funkcijas atlieka seniūnijos darbuotojas. Į susirinkimą atvykę gyventojai turi užsiregistruoti susirinkime dalyvavusių gyventojų registracijos lape (2 priedas).

14. Seniūnaitis gyventojų susirinkime renkamas atviru balsavimu.

15. Susirinkimo pirmininkas paskelbia kandidatų į seniūnaičius sąrašą. Balsuojama atviru balsavimu už kiekvieną kandidatą.

16. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų.

17. Susirinkimo rezultatai įforminami protokolu (3 priedas), kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo protokolas saugomas seniūnijoje.

 

IV SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

18. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones,  draudžiama seniūnaičių rinkimų dieną.

19. Rinkimus ir apklausą organizuoja administracijos direktoriaus sudaryta komisija (toliau – komisija) iš ne mažiau kaip 3 narių, į kurios sudėtį gali įeiti seniūnas, seniūno pavaduotojas, seniūnijos darbuotojas, bendruomenės deleguoti atstovai.

20. Suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi apklausos datą ir laiką, seniūnijos seniūnas informuoja seniūnaitijos gyventojus apie gyventojų apklausą savivaldybės interneto svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki rinkimų.

21. Skelbime apie gyventojų apklausą turi būti nurodyta seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, gyventojų apklausos vieta, laikas, gyventojų apklausos organizatorius bei išvardijamos seniūnaitijai priklausančios teritorijos.

22. Seniūnaičių rinkimuose gali dalyvauti rinkimų stebėtojai bei visuomenės informavimo priemonių atstovai.

23. Stebėtojai gali reikšti pastabas ir pretenzijas rinkimų komisijai dėl šio tvarkos aprašo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių seniūnaičių rinkimus, pažeidimų, bet neturi kliudyti komisijoms dirbti. Stebėtojai turi teisę rinkimų komisijai raštu pateikti protestą, kuris pridedamas prie protokolo. Protestus nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tuo tikslu sudaryta komisija.

24. Ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinę dieną gyventojų apklausai vykdyti seniūnija parengia apklausos lapus.

25. Apklausos lapai pildomi seniūnijos paruoštoje patalpoje rinkimų dieną iš anksto paskelbtu laiku.

26. Atvykęs į apklausą rinkėjas privalo komisijos nariui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

27.       Komisijos narys į Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnaitijos apklausoje dalyvavusių gyventojų (rinkėjų) sąrašą (4 priedas) (toliau − Sąrašas) įrašo atvykusio į apklausą ir gavusio apklausos lapą seniūnaitijos gyventojo vardą, pavardę, bei paprašo šalia įrašytų duomenų pasirašyti.

28.    Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnaitijos seniūnaičių rinkimų apklausos lape (toliau – Apklausos lapas) (5 priedas) turi būti išspausdintas nurodymas rinkėjui, kaip užpildyti apklausos lapą ir išskirtos specialios vietos rinkėjo valiai pareikšti, visi kandidatai į seniūnaičius įrašomi pagal abėcėlę tokiame pat plote ir to paties tipo šriftu (šriftais). Nurodoma kiekvieno kandidato į seniūnaičius vardas, pavardė ir eilės numeris. Visi apklausos lapai turi būti sunumeruoti, antspauduoti seniūnijos antspaudu.

29.    Apklausos patalpoje turi būti balsadėžė, kabina ar stalas, kad rinkėjas galėtų užpildyti apklausos lapą.

30.    Draudžiama vienam rinkėjui išduoti kelis apklausos lapus.

31.    Gavęs apklausos lapą, rinkėjas jį užpildo.

32.    Specialiai tam skirtame apklausos lapo laukelyje rinkėjas pažymi kurio kandidato į seniūnaičius kandidatūrai pritaria.

33.    Užpildytą apklausos lapą rinkėjas pats įmeta į balsadėžę. 

34.    Rinkėjui paprašius, sugadintas apklausos lapas pakeičiamas nauju. Sugadintą apklausos lapą komisijos narys perbraukia, ant jo pasirašo ir išduoda naują apklausos lapą.

35.    Sugadinti apklausos lapai laikomi atskirai.

36.    Pasibaigus apklausos laikui, komisijos pirmininkas ar jo paskirtas kitas komisijos narys pildo Seniūnaičio rinkimų apklausos būdu balsų skaičiavimo protokolą (toliau – protokolą) (6 priedas). Protokole privalo būti įrašyta: apklausos pradžios ir pabaigos laikas, balsus skaičiavę komisijos nariai, į apklausą atvykusių rinkėjų skaičius, apklausos rezultatai (iš viso už kiekvieną kandidatą į seniūnaičius atiduotų balsų skaičius), kandidato, surinkusio daugiausiai balsų, vardas ir pavardė, apklausos rezultatų skaičiavimo pabaigos laikas, už kiekvieną kandidatą užpildytų apklausos lapų skaičius, vokų su apklausos lapais skaičius ir kita svarbi informacija. Protokolą pasirašo visi komisijos nariai.

37.    Kandidatų į seniūnaičius apklausos lapai ir protokolas saugomi seniūnijoje.

 

V SKYRIUS

SENIŪNAIČIO STATUSĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

38.    Seniūnai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po rinkimų informuoja savivaldybės administraciją apie išrinktą seniūnaitį ir pateikia išrinkto seniūnaičio nuotrauką. Seniūnaičių rinkimai rezultatai patvirtinami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

39.    Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas savivaldybės mero pasirašytas savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas, kuriame įrašomi šie duomenys: seniūnaičio vardas, pavardė, savivaldybės, seniūnijos ir seniūnaitijos, kurios gyventojų atstovu išrinktas, pavadinimas, išrinkimo seniūnaičiu data. Seniūnaičio pažymėjime turi būti seniūnaičio nuotrauka.

40.    Seniūnaičių pažymėjimai registruojami seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnale (7 priedas), kurį tvarko ir apskaito Bendrasis ir juridinis skyrius.

 

VI SKYRIUS

SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO TVARKA

 

41.    Seniūnaitį atšaukia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

42.    Nepasitikėjimą seniūnaičiu seniūnaitijos gyventojai pareiškia raštu, kuriame nurodo datą, gyvenamąją vietą, vardą, pavardę ir pasirašo. Raštas siunčiamas atitinkamai seniūnijai, seniūnijos seniūnas patikrina, ar tai yra seniūnaitijos, kurioje pareikštas nepasitikėjimas seniūnaičiu, gyventojai. Patikrintas raštas persiunčiamas savivaldybės administracijos direktoriui.

43.    Savivaldybės administracijoje gavus gyventojų raštą dėl nepasitikėjimo seniūnaičiu per 5 darbo dienas parengiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl seniūnaičio atšaukimo iš pareigų.

44.    Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, yra atšaukiamas iš pareigų arba negali eiti pareigų dėl ligos ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai šio aprašo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45.    Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniai rinkimai vykdomi vadovaujantis šiame apraše reglamentuota tvarka, tačiau netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

46.    Savivaldybės administracijai ar(ir) seniūnijai gavus skundą dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimo, savivaldybės administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo skundo registravimo savivaldybės administracijoje dienos sudaro darbo grupę iš 3 valstybės tarnautojų skundui išnagrinėti. Skundas išnagrinėjamas per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos ir išvados teikiamos savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgęs į darbo grupės išvadas, turi teisę priimti sprendimą pripažinti rinkimų rezultatus atitinkamoje seniūnaitijoje negaliojančiais ir pavesti seniūnui organizuoti naujus rinkimus vadovaujantis aprašo nuostatomis. 

47.    Aprašo papildymai ir pakeitimai tvirtinami savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________________


 

Pagėgių savivaldybės seniūnaičių

rinkimų tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Sutikimo forma)

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

 

 

Pagėgių savivaldybės administracijos

_____________________ seniūnijos seniūnui

 

 

SUTIKIMAS

 

20__m. ____________________d.

 

 

Aš, ___________________________ sutinku dalyvauti _______________ seniūnijos

(vardas, pavardė)                                                      (pavadinimas)

 

____________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

(pavadinimas)

 

 

PRIDEDAMA:

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

 

 

 

 

__________________                                                ______________________

(parašas)                                                                   (vardas, pavardė)

 


 

Pagėgių savivaldybės seniūnaičių

rinkimų tvarkos aprašo

2 priedas

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ______________________ SENIŪNIJOS _____________________SENIŪNAITIJOS SUSIRINKIME DALYVAVUSIŲ GYVENTOJŲ REGISTRACIJOS LAPAS

 

20__ m. ___________________d. Nr. _____

 

Eil.

Nr.

Gyventojo vardas, pavardė

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Gyventojo parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pagėgių savivaldybės seniūnaičių

rinkimų tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

________________________ SENIŪNIJOS ________________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ________________ d.

 

 

 

1.

Susirinkimo pradžios laikas

 

2.

Susirinkusių į balsavimą rinkėjų skaičius

 

3.

Balsavimo rezultatai:

 

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius)

 

 

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius)

 

 

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius)

 

4.

Galutinis balsavimo rezultatas

 

 

 

(Kandidato surinkusio daugiausia balsų vardas ir pavardė)

 

5.

Kita informacija

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas     ______________                                     _________________________

(parašas)                                                                                               ( Vardas, pavardė)

 

Susirinkimo sekretorius      ______________                                     _________________________

(parašas)                                                                                               ( Vardas, pavardė)

 


 

Pagėgių savivaldybės seniūnaičių

rinkimų tvarkos aprašo

4 priedas

 

________________________ SENIŪNIJOS ______________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ APKLAUSOJE DALYVAUJANČIŲ GYVENTOJŲ (RINKĖJŲ) SĄRAŠAS

20 __ m. ________________ d.

 

Eil. Nr.

Rinkėjo vardas ir pavardė

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Rinkėjo parašas

Komisijos nario parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas        ______________________________                          Vardas, pavardė

(parašas)

Komisijos nariai:                ______________________________                         Vardas, pavardė

(parašas)

______________________________                     Vardas, pavardė

(parašas)

______________________________                     Vardas, pavardė

(parašas)

______________________________                     Vardas, pavardė

(parašas)


 

Pagėgių savivaldybės seniūnaičių

rinkimų tvarkos aprašo

5 priedas

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ________________________________ SENIŪNIJOS

__________________________________ SENIŪNAITIJOS

SENIŪNAIČIO RINKIMAI

Vieta antspaudo žymai
 

 

 

 


APKLAUSOS LAPAS Nr.______

 

20___ m. ________________ mėn. ____ d.

 

Stulpelyje „Vieta rinkėjo žymai“ reikia pažymėti „X“ eilutėje už kurį kandidatą balsuojate „už“.

 

- Žymėjimo pavyzdys 

 

 


Vieta rinkėjo žymai

Kandidatų eilės Nr.

Kandidatai į seniūnaičius

 

 

 

1.

 

Vardas PAVARDĖ

 

 

 

 

2.

 

Vardas PAVARDĖ

 

 

 

3.

 

Vardas PAVARDĖ

 

 


 

Pagėgių savivaldybės seniūnaičių

rinkimų tvarkos aprašo

6 priedas

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ________________________ SENIŪNIJOS _____________________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. _________________ d.

 

 

1.

Apklausos pradžios laikas

 

2.

Apklausos pabaigos laikas

 

3.

Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis

Komisijos narių vardai ir pavardės

 

4

Balsavimo rezultatai:

4.1

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Už šį kandidatą užpildytų Apklausos lapų ir atiduotų balsų skaičius)

4.2

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Už šį kandidatą užpildytų Apklausos lapų ir atiduotų balsų skaičius)

5.

Apklausos rezultatų skaičiavimo pabaigos laikas

 

6.

Kandidato, surinkusio daugiausia balsų, vardas ir pavardė

(Vardas ir pavardė)

7.

Apklausos lapų skaičius

 

8.

Kita informacija

 

 

 

Komisijos pirmininkas        ______________                                     _________________

(parašas)                                                          ( Vardas,  pavardė)

 

Komisijos sekretorius         ______________                                     _________________________

(parašas)                                                                ( Vardas,  pavardė)

 

Komisijos nariai                 ______________                                     _________________________

(parašas)                                                                   ( Vardas, pavardė)

______________                                   _________________________

(parašas)                                                                   ( Vardas, pavardė)

______________                                   _________________________

(parašas)                                                                   ( Vardas, pavardė)

 


 

Pagėgių savivaldybės seniūnaičių

rinkimų tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnalo forma)

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNAIČIŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Vardas ir pavardė

 

Seniūnaičio pažymėjimo Nr.

 

Pažymėjimo išdavimo data

 

Parašas

 

Pažymėjimo grąžinimo data

 

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________