LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. 1R-325

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“, 36 punktu:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisykles (pridedama).

2.Nustatau,kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Juozas Bernatonis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-325

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO

DUOMENŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja asmens duomenų teikimą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras, registras) juridiniams ir fiziniams asmenims, registrams ir valstybės informacinėms sistemoms bei kitiems Gyventojų registro duomenų gavėjams įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, duomenų teikimo sąlygas ir būdus.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatai), Atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžių sąrašo patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme, Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatyme.

 

II SKYRIUS

GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO BŪDAI IR SĄLYGOS

 

4. Gyventojų registro duomenis ir informaciją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu, teikia valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka ir nurodytais duomenų teikimo būdais.

5. Registrų centras atsako už teikiamų asmens duomenų saugumą ir teisingumą tik iki jų pateikimo duomenų gavėjams. Gyventojų registro duomenys nuolat atnaujinami.

6. Registro duomenys daugkartinio teikimo atveju teikiami pagal Registrų centro ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (toliau – sutartis) arba pagal duomenų gavėjo prašymą vienkartinio asmens duomenų teikimo atveju.

7. Registrų centras, esant būtinybei, gali pareikalauti duomenų gavėjų pateikti teisėtą duomenų gavimo pagrindą patvirtinančių dokumentų kopijas.

8. Asmens duomenys pagal duomenų gavėjo prašyme nurodytą gyvenamosios vietos adresą teikiami tik teisės aktų nustatytais atvejais.

9. Asmens veido atvaizdas, pirštų atspaudai ir parašas teikiami tik Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nurodytiems duomenų gavėjams. Informacija apie giminystės ir svainystės ryšius gali būti teikiama tik Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytiems duomenų gavėjams.

10. Gyventojų registre tvarkomi ypatingi asmens duomenys teikiami tik Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytais atvejais.

11. Jeigu duomenų gavėjai pageidauja gauti apibendrintus, susistemintus, statistinius registro duomenis ar informaciją arba registro duomenų pagrindu atlikti analizę, arba parengti duomenis specialia programine įranga, apdoroti registro duomenys teikiami pagal sutartį arba vienkartinį prašymą už atlyginimą, apskaičiuotą įtraukiant Registrų centro sąnaudas, patiriamas rengiant ir teikiant duomenis pagal duomenų gavėjo pageidavimą.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO IR DUOMENŲ GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

12. Asmuo, kurio duomenys įrašyti į Gyventojų registrą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę:

12.1. susipažinti su savo, nepilnamečių savo vaikų, o pateikęs dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra globėjas, rūpintojas ar įtėvis, – įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, Gyventojų registre tvarkomais asmens duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi Gyventojų registre, kam ir kokiais tikslais teikiami. Kartą per kalendorinius metus tokia informacija teikiama neatlygintinai;

12.2. gauti dokumentą (pažymą, patvirtinančią juridinius faktus, ir išrašą, parengtą pagal registro duomenis) su savo, nepilnamečių savo vaikų, įvaikių, taip pat asmenų, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, asmens duomenimis. Pažymos ir išrašai išduodami už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą;

12.3. reikalauti patikslinti klaidingus ar netikslius, papildyti neišsamius savo, nepilnamečių savo vaikų, o pateikęs dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra globėjas, rūpintojas ar įtėvis, – įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, Gyventojų registre tvarkomus asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

12.4. apskųsti Gyventojų registro tvarkytojo atsisakymą pateikti arba patikslinti prašomus Gyventojų registro duomenis Gyventojų registro valdytojui; Gyventojų registro valdytojo atsakymą – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimą – teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

12.5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytais atvejais nesutikti, kad būtų teikiami Gyventojų registre tvarkomi jo asmens duomenys.

13. Duomenų subjektas, norėdamas įgyvendinti savo šių taisyklių 12 punkte nurodytas teises, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, teikiančio prašymą, vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Teikdamas prašymą dėl savo nepilnamečių vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ir rūpyba, duomenų tvarkymo, asmuo prašyme turi nurodyti jų vardus, pavardes, gimimo datas (metus) arba asmens kodus.

14. Asmuo prašymą dėl registro duomenų tvarkymo gali pateikti asmeniškai, atvykdamas į Registrų centrą, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti prašymą pateikusį asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą. Fizinis asmuo, siųsdamas prašymą paštu, būtinai turi pridėti ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

15. Informacija apie Gyventojų registre surinktų jo asmens duomenų tvarkymą duomenų subjektui teikiama:

15.1. žodžiu. Atvykęs į Registrų centrą asmuo gali gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi;

15.2. išduodant Gyventojų registro išrašą. Išraše nurodoma, kokie jo asmens duomenys yra surinkti ir tvarkomi Gyventojų registre;

15.3. išduodant informacinį raštą. Rašte nurodoma, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti per paskutinius vienus metus;

15.4. parodant Gyventojų registre tvarkomus asmens duomenis kompiuterio ekrane Registrų centro priimamajame ar per elektroninių paslaugų portalą.

16. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, asmens duomenimis, išvardytais Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 9 straipsnyje, nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis pateikia Registrų centrui prašymą patikslinti duomenis.

17. Duomenų subjektas, susipažinęs su Gyventojų registre tvarkomais savo asmens duomenimis per elektroninių paslaugų portalą, turi galimybę išspausdinti Gyventojų registro išrašą su savo asmens duomenimis ir pateikti pastabas dėl savo asmens duomenų teisingumo.

18. Duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų asmens duomenų netikslumus, apie tai nedelsdami privalo informuoti Registrų centrą.

19. Duomenų gavėjai turi teisę pateikti prašymą patikslinti klaidingus ar netikslius jiems pateiktus asmens duomenis. Pateikdami tokį prašymą duomenų gavėjai, esant galimybei, privalo pateikti ir asmens duomenų teisingumą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas.

20. Gyventojų registro duomenys tikslinami ir (ar) taisomi Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka.

21. Duomenų gavėjai privalo naudoti gautus Gyventojų registro duomenis, registro informaciją tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti juos gaunant. Gavėjai negali keisti iš Gyventojų registro gautų duomenų ir informacijos, o juos naudodami privalo nurodyti duomenų šaltinį.

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKIANT PAŽYMAS AR REGISTRO IŠRAŠUS

PAGAL VIENKARTINIUS DUOMENŲ GAVĖJŲ PRAŠYMUS

 

22. Duomenų gavėjai, norėdami gauti pažymą arba registro išrašą, turi Registrų centrui pateikti laisvos formos prašymą dėl asmens duomenų teikimo. Visi raštu, įskaitant elektroninę formą, pateikti prašymai turi būti pasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo. Nepasirašyti elektroniniu paštu gauti asmenų prašymai dėl asmens duomenų teikimo, kai negalima identifikuoti prašymą pateikusio asmens, neregistruojami ir nenagrinėjami, jie grąžinami siuntėjui elektroniniu paštu paaiškinant grąžinimo priežastį.

23. Registrų centras, gavęs rašytinį prašymą dėl asmens duomenų teikimo, pateikia duomenis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Registrų centre dienos. Kai būtina gauti papildomų duomenų ar dokumentų informacijai parengti, Registrų centro direktorius turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešama duomenų gavėjui nurodant pratęsimo priežastis. Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai duomenų arba informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo Registrų centre dienos.

24. Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti pažymą arba registro išrašą apie kito asmens duomenis ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, duomenų subjektui siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis. Duomenų subjektas per 10 darbo dienų nuo rašto iš Registrų centro išsiuntimo dienos turi pateikti Registrų centrui atsakymą, išreikšdamas savo valią dėl jo asmens duomenų teikimo. Duomenų subjektui nesutikus arba per Registrų centro nustatytą terminą negavus duomenų subjekto sutikimo, registro duomenys duomenų gavėjui neteikiami. Apie atsisakymo pateikti registro duomenis priežastis duomenų gavėjas informuojamas raštu.

25. Duomenų gavėjas, norėdamas gauti pažymą apie gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, prašyme turi nurodyti šių patalpų adresą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį teritorinį suskirstymą: savivaldybė (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre), seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas), gyvenamoji vietovė, gatvė, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numeris, jeigu jis yra suteiktas, pastate esančios gyvenamosios patalpos numeris (jeigu patalpa yra adreso objektas). Tais atvejais, kai gyvenamojoje vietovėje gatvėms pavadinimai ir pastatams numeriai nesuteikti, duomenys apie toje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis neteikiami.

26. Registrų centras, gavęs duomenų gavėjo prašymą, patikrina duomenis Gyventojų registre ir pagal šio registro duomenis parengia pažymą ar registro išrašą, kurių formas nustato Registrų centras. Pažymoje apie asmens duomenis arba registro išraše nurodomi pagrindiniai asmenį vienareikšmiškai identifikuojantys duomenys – vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data ir kiti prašyme nurodyti duomenys, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatoms. Pažymoje ir registro išraše asmens duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data) nurodomi pagal galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pažymoje apie gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis nurodomas adresas, asmenų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą konkrečioje gyvenamojoje patalpoje, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data arba deklaravusių asmenų skaičius.

27. Jeigu Gyventojų registre duomenų apie asmenį, kurio asmens duomenis prašoma pateikti, nėra arba jo vienareikšmiškai negalima identifikuoti, pažymoje arba registro išraše nurodoma, kad Gyventojų registre duomenų apie asmenį nėra arba be papildomų duomenų asmens nustatyti negalima.

28. Registrų centras, nustatęs, kad prie prašymo nepridėti šių taisyklių V, VI ir VII skyriuose išvardyti dokumentai, arba nustatęs kitų prašymo trūkumų, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Registrų centre dienos kreipiasi į duomenų gavėją raštu, telefonu ar elektroninių ryšių priemonėmis, kad šis patikslintų prašymą ar pateiktų papildomus duomenis ir (ar) dokumentus.

29. Jei pažymą prašoma išduoti skubos tvarka, tai nurodoma prašyme, o paslaugos apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopija pateikiama kartu su prašymu. Pažyma skubos tvarka parengiama per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo Registrų centre dienos ir tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs ir kartu su prašymu yra pateikti visi šių taisyklių V ir VI skyriuose nurodyti dokumentai ir duomenys.

30. Registro išrašas skubos tvarka neišduodamas.

31. Parengta pažyma patvirtinama spaudu ir pasirašoma Registrų centro direktoriaus arba jo įgalioto asmens. Registro išrašas spaudu netvirtinamas ir nepasirašomas.

32. Pažyma arba registro išrašas išduodami duomenų gavėjui sumokėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą už Gyventojų registro duomenų vienetą. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie paslaugos apmokėjimą ar sąskaitos faktūros išsiuntimo iš Registrų centro dienos duomenų gavėjas už pažymos ar išrašo išdavimą nesumoka, prašymas atiduodamas į archyvą.

33. Kai prašymas gaunamas paštu ar per kurjerį ir prie jo yra pridėta paslaugos apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopija, ne skubos tvarka parengtos pažymos duomenų gavėjui siunčiamos paštu, jei prašyme nebuvo išreikštas pageidavimas iki nustatyto termino atsiimti pažymas duomenų gavėjui atvykus į Registrų centrą.

34. Pažymos ir registro išrašai elektroninių ryšių priemonėmis gali būti teikiami tik koduota forma.

 

V SKYRIUS

PAŽYMŲ AR IŠRAŠŲ TEIKIMAS FIZINIAMS ASMENIMS

 

35. Fizinis asmuo (toliau – asmuo), norėdamas gauti pažymą arba registro išrašą, turi pateikti prašymą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai, pareiškėjui ar jo atstovui atvykus į Registrų centrą; paštu; per kurjerį; per atstovą; elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas dėl pažymos apie savo ir nepilnamečių savo vaikų asmens duomenis Registrų centrui gali būti pateikiamas elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą, atlikus asmens tapatybės nustatymo procedūrą (identifikavimą) per banko elektroninės bankininkystės sistemą ar elektroninio parašo sistemą.

36. Asmeniškai kreipiantis į Registrų centrą dėl pažymos arba išrašo gavimo kartu su prašymu turi būti pateikiami asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Asmuo, norėdamas gauti pažymą arba registro išrašą su įvaikių, asmenų, kuriems yra paskirta globa ar rūpyba, asmens duomenimis, turi pateikti įtėvio, globėjo ar rūpintojo statusą patvirtinančius dokumentus. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis), prašydamas pateikti informaciją apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus jų nuorašus (kopijas).

37. Prašyme turi būti nurodyta: prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, prašomų pateikti duomenų apimtis, duomenų naudojimo tikslas ir teisinis duomenų gavimo pagrindas, įmokos gavėjo banko pavadinimas, sumokėto mokesčio dydis, kada, kas sumokėjo už pažymos ar registro išrašo išdavimą, ir duomenys ryšiui palaikyti. Prašydamas pateikti informaciją apie kitą asmenį, asmuo prašyme turi nurodyti to asmens vardą (vardus), pavardę (pavardes), gimimo datą (arba gimimo metus) arba asmens kodą. Prašyme nurodoma, kokiu būdu duomenų gavėjas pageidauja gauti parengtas pažymas ar registro išrašus.

38. Kai asmens prašymą Registrų centrui paduoda asmens atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą, atitinkantį šių taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus. Asmens atstovas savo prašyme turi nurodyti savo vardą (vardus), pavardę (pavardes), gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą (vardus), pavardę (pavardes), gyvenamąją vietą.

39. Kai asmens prašymą Registrų centrui paduoda asmens atstovas, neturintis dokumentų, liudijančių jo teisę atstovauti tam asmeniui, prašymas dėl asmens duomenų teikimo pildomas asmens vardu. Prašyme nurodoma: asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, kokius duomenis norima gauti, duomenų naudojimo tikslas ir teisinis duomenų gavimo pagrindas, duomenys ryšiui palaikyti. Prašymą pasirašo ir pažymą ar registro išrašą iš Registrų centro atsiima asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

40. Asmeniui kreipiantis dėl pažymos išdavimo elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą, suteikiama galimybė užpildyti elektroninę prašymo formą, kurią užpildžius patvirtinamas elektroninio prašymo registravimas. Asmuo turi galimybę tikrinti pažymos rengimo eigą (prašymo registravimo, pažymos parengimo laiką).

41. Atsiimdamas pažymą ar registro išrašą Registrų centre, asmuo turi susipažinti su pažymos ar registro išrašo informacija ir pasirašyti išduotų pažymų ar registrų išrašų registre, patvirtindamas, kad gavo pažymą arba registro išrašą, ir nurodyti jų gavimo datą.

42. Pažyma arba registro išrašas asmeniui siunčiami paštu registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis koduota forma.

 

VI SKYRIUS

PAŽYMŲ AR REGISTRO IŠRAŠŲ TEIKIMAS JURIDINIAMS ASMENIMS

PAGAL VIENKARTINIUS PRAŠYMUS

 

43. Juridinis asmuo, jo filialas ir atstovybė, notaras, antstolis ir pan. (toliau – duomenų gavėjas), norėdamas gauti pažymą ar registro išrašą, turi pateikti prašymą raštu. Prašymas rašomas laisva forma ant įmonės (įstaigos, kontoros) blanko, kuriame turi būti nurodyta: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas. Prašyme turi būti nurodyta: asmens, kurio duomenis prašoma pateikti, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data (arba gimimo metai) ar asmens kodas, duomenų naudojimo tikslas ir teisinis gavimo pagrindas, teisinį pagrindą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos, prašomų pateikti duomenų apimtis, įmokos gavėjo banko pavadinimas, sumokėto mokesčio dydis, kada, kas sumokėjo už pažymos ar išrašo išdavimą. Prašyme nurodoma, kokiu būdu duomenų gavėjas pageidauja gauti parengtas pažymas ar registro išrašus. Prašymas turi būti pasirašytas atsakingo asmens, nurodant pareigas, vardą, pavardę.

44. Teisines paslaugas teikiantys duomenų gavėjai kartu su prašymu turi pateikti atstovavimo ar teisinių paslaugų teikimo sutarties ar jos išrašo spaudu patvirtintą kopiją arba sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, baudžiamųjų bylų atvejais – orderį.

45. Duomenų gavėjo atstovas apie atstovaujamąjį gali gauti tik tokios apimties asmens duomenis, kokie yra nustatyti atstovavimo sutartyje.

46. Duomenų gavėjui išrašomos sąskaitos faktūros.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS PAGAL SUTARTIS,

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS IR VYKDYMAS

 

47. Registro duomenys pagal sutartis gali būti teikiami Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų 41 punkte nustatytais būdais.

48. Dėl sutarties pasirašymo duomenų gavėjas į Registrų centrą kreipiasi raštu, nurodydamas:

48.1. duomenų gavimo tikslą;

48.2. norimus gauti duomenis;

48.3. duomenų gavimo būdą;

48.4. juridinį duomenų gavimo pagrindą.

49. Prie prašymo sudaryti sutartį gavėjas, jei reikia, prideda dokumentų, įrodančių teisėtą duomenų gavimo pagrindą, kopijas.

50. Registrų centras per 20 darbo dienų nuo prašymo sudaryti sutartį gavimo dienos priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

51. Registro duomenys Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų 41 punkte nurodytais būdais gali būti teikiami tik esant techninėms galimybėms Registrų centro sprendimu.

52. Duomenų gavėjams teikiami registro duomenys atnaujinami vieną kartą per parą.

53. Registro duomenys elektroniniu paštu gali būti teikiami tik koduota forma.

54. Per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo atsakingas Registro centro darbuotojas suteikia gavėjui prisijungimo vardą ir slaptažodį, skirtą prisijungti prie Gyventojų registro, ir elektroniniu paštu, faksu ar kitu sutartyje nustatytu būdu per 10 darbo dienų išsiunčia juos duomenų gavėjui.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Registrų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savo interneto svetainėje skelbia nustatytas Gyventojų registro duomenų teikimo sąlygas, nurodo atlyginimo už Gyventojų registro duomenų vienetą dydį.

56. Sprendimai dėl Gyventojų registro duomenų teikimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

___________________