LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 1996 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. 283 „DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE IR KAIMO VIETOVĖJE PROJEKTUOTI IŠDAVIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. 3D-673

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos 2015-07-17 raštu Nr. (18)-SD-486

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijos

1996 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. 283

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2015 m. rugsėjo 9 d.

įsakymo Nr. 3D-673

redakcija)

 

 

 

TECHNINIŲ SĄLYGŲ STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Techninių sąlygų statiniams ir įrenginiams melioruotoje žemėje projektuoti (toliau – techninės sąlygos) išdavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti techninių sąlygų rengimo ir išdavimo, prašymų pateikimo tvarką.

2. Keliai, geležinkeliai, požeminės komunikacijos, dujotiekiai, elektros tiekimo, ryšių linijos, tiltai, vandens pralaidos ir kiti statiniai bei įrenginiai (toliau – Statiniai) Lietuvos Respublikoje melioruotoje žemėje projektuojami tik turint šių Taisyklių nustatyta tvarka išduotas technines sąlygas.

3. Šios Taisyklės taip pat taikomos, kai Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“, nustatyta tvarka įveisiamas miškas žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą.

4. Technines sąlygas privalo gauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau – užsakovai), kurie melioruotoje žemėje projektuoja 2 punkte nurodytus Statinius arba įveisia mišką.

5. Technines sąlygas parengia ir išduoda savivaldybių administracijos Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Techninių sąlygų galiojimo laikas – 5 metai, jei statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, techninės sąlygos galioja iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos.

 

II SKYRIUS

TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMAS

 

7. Techninės sąlygos išduodamos:

7.1. naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, kartu su savivaldybių administracijų nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimais;

7.2. jei techninės sąlygos išduodamos ne 7.1 papunktyje nustatytu būdu, užsakovas savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus (dokumentai gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis: šiuo atveju naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenys):

7.2.1. nustatytos formos prašymą (1 priedas);

7.2.2. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą (arba jo patvirtintą kopiją);

7.2.3. planuojamos statybos ribų planą (M 1:2000) su jame pažymėtais esamais ir projektuojamais Statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis.

8. Savivaldybės administracija technines sąlygas išduoda:

8.1. 7.1 papunktyje nurodytu atveju teisės aktų nustatytais terminais;

8.2. 7.2 papunktyje nurodytu atveju per 7 kalendorines dienas.

9. Kai melioruotoje žemėje nustatomiems žemės kasimo ar kitiems darbams atlikti būtinas melioracijos statinių perkėlimas į kitą vietą arba kitoks jų pertvarkymas, užsakovas savo lėšomis parengia melioracijos statinių projektą Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

10. Visoms išduotoms techninėms sąlygoms (2 priedas) suteikiamas numeris, užrašoma jų registracijos data ir jos registruojamos registre (3 priedas).

11. Užsakovui pateikiamas vienas (pirmasis) techninių sąlygų egzempliorius.

12. Techninės sąlygos gali būti išduodamos užsakovui elektroninėmis priemonėmis. Kai melioruotoje žemėje įveisiamas miškas, techninės sąlygos elektroninėmis priemonėmis gali būti teikiamos ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ar jos padaliniams.

13. Kai užsakovo pateiktieji dokumentai netenkina nustatytų reikalavimų, savivaldybės administracija duoda motyvuotą raštišką atsisakymą išduoti technines sąlygas.

14. Jei po techninių sąlygų išdavimo paaiškėja, kad užsakovas pateikė ne visus privalomus dokumentus ar klaidinančius duomenis apie projektuojamus Statinius, arba pažeidus šių Taisyklių nustatytą tvarką, savivaldybės administracija, išdavusi technines sąlygas, pripažįsta jas negaliojančiomis ir apie tai praneša užsakovui.

15. Jeigu techninių sąlygų galiojimo laiku keičiami projektuojamo Statinio parametrai, statybos vieta ir jo paskirtis arba būtina nukrypti nuo išduotose techninėse sąlygose nurodytų reikalavimų, užsakovas privalo gauti naujas technines sąlygas.

16. Užsakovas, pagal 7.2 papunktyje nustatytu būdu gautas technines sąlygas parengęs projektinę dokumentaciją, privalo ją suderinti su savivaldybės administracija.

17. Derinant parengtą projektą, savivaldybės institucija ant pagrindinių brėžinių komplekto kiekviename lape uždeda specialų spaudą arba padaro įrašą, kurį savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už melioraciją, pasirašo, nurodydamas organizacijos pavadinimą, savo vardą ir pavardę bei datą.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI TECHNINĖMS SĄLYGOMS PARENGTI

 

18. Rengiant technines sąlygas Statiniams projektuoti, nustatoma:

18.1. iškelti visus esamus melioracijos statinius, kurių priežiūrai ir remontui būtini žemės kasybos darbai arba to reikalauja projektuojamo Statinio įrengimo, statybos arba jo naudojimo sąlygos;

18.2. melioracijos statinius, kurių iškelti į kitą vietą 4 priede reikalaujamais atstumais iki projektuojamų Statinių nėra galimybės, pertvarkyti taip, kad jų konstrukcijos būtų patvarios, ilgaamžės ir jų priežiūrai nereikėtų atlikti žemės kasimo darbų. Drenažo rinktuvams naudojami aukšto atsparumo gniuždymui plastikiniai, gelžbetoniniai ir kitokie vamzdžiai. Jų priežiūrai rengiami kontroliniai šuliniai;

18.3. įrengti naujus melioracijos statinius arba jų dalis, kurių naudojimas dėl projektuojamo Statinio pablogės, ir kai negalima taikyti 18.1 ir 18.2 papunkčių reikalavimų.

19. Antžeminiai Statiniai per griovį projektuojami ant tvirto pagrindo, įrengiant vandens pralaidas.

20. Požeminės komunikacijos projektuojamos vienu metru žemiau, negu projektinio gylio griovio dugnas, nurodant komunikacijų paklojimo po grioviu altitudę. Didesnį projektuojamų požeminių komunikacijų gylį nuo projektinio griovio dugno nustato normatyviniai Statinio saugos ir paskirties dokumentai.

21. Griovio ruožo, kurį kerta antžeminiai Statiniai arba požeminės komunikacijos, tvirtinamos patvariomis ir ilgaamžiškomis konstrukcijomis, ilgis apskaičiuojamas vadovaujantis 4 priedu.

22. Požeminių komunikacijų trasos ties melioracijos įrenginiais pažymimos skiriamaisiais ženklais, kurių aukštis 0,8 metro nuo žemės.

23. Leistini minimalūs atstumai tarp melioracijos statinių ir projektuojamų Statinių nurodyti 4 priede.

24. Visi čia paminėti ir nepaminėti melioracijos statiniai atstatomi, perkeliami į kitą vietą arba kitaip pertvarkomi atsižvelgiant į konkretaus projektuojamo Statinio tipą, konstrukciją, jo įrengimo bei statybos eksploatavimo sąlygas, situaciją statybvietėje ir kitus veiksnius. Turi būti vadovaujamasi galiojančiais melioracijos techninių reglamentų reikalavimais.

 

IV SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS

 

25. Ginčai, kilę tarp užsakovų ir technines sąlygas išduodančių savivaldybių administracijų, dėl šių sąlygų išdavimo arba atšaukimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________


 

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje

žemėje projektuoti išdavimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo forma)

 

______________________________________________________________________________

(Užsakovo pavadinimas)

 

______________________________________________________________________________

(Užsakovo duomenys)

 

 

 

..................................................................................................

(Savivaldybės, kuriai siunčiamas prašymas, pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO

 

201 Nr. __________

(Dokumento data) (Dokumento registracijos numeris)*

______________

(Dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau išduoti technines sąlygas..............................................................................................

...............................................................................................................................................................

(statinio pavadinimas)

............................................................................................................................................projektuoti.

 

Projektavimo pradžia................................................................

(data)

Projektavimo pabaiga...............................................................

(data)

PRIDEDAMA:

1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantis dokumentas;

2. Planuojamos statybos ribų planas (M 1:2000) su jame pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis.

 

 

 

........................................... ................................ ............................................

(Pareigų pavadinimas)                           (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

* Pildomas, jeigu užsakovas juridinis asmuo.


 

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje

žemėje projektuoti išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Techninių sąlygų forma)

 

.............................................................................SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Savivaldybės pavadinimas)

 

TVIRTINU

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas

(Vardas ir pavardė)

 

TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI

201 -00-00 Nr. (0.00) 0-0

______________

(Dokumento sudarymo vieta)

 

....................................................................................................................................

(statinio pavadinimas)

 

.......................................................................................................................................

(užsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAI:

1. Iškelti.................................................................................................................................

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

 

...........................................................................................................................................................

2. Pertvarkyti ...........................................................................................................................

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

 

............................................................................................................................................................

3. Įrengti...................................................................................................................................

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

 

.............................................................................................................................................................

4. Kiti........................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................

5. Techninės sąlygos galioja iki...............................................................................................

 

................................................................................................................................................................

6. Šių sąlygų 1, 2, 3, 4 punktų duomenys nurodomi statybvietės ribų plane M 1:2000.

 

 

........................................... ................................ ............................................

(Pareigų pavadinimas)                                      (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje

žemėje projektuoti išdavimo taisyklių

3 priedas

 

 

(Registro forma)

 

 

.............................................................................SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Savivaldybės pavadinimas)

 

 

TECHNINIŲ SĄLYGŲ STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI REGISTRAS________________

(Registro identifikavimo žymuo)

 

Registracijos Nr.

Data

Techninių sąlygų galiojimo data

Pirminių sąlygų išdavimo data

Žemės sklypo duomenys

Projektuotojas ir jo adresas

Objekto pavadinimas ir adresas

Užsakovo rekvizitai

Pastabos

Kadastro Nr.

Sklypo registracijos data

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                    _____________________                                          _______________

(Pareigų pavadinimas)                            (Parašas)                                                                     (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje

žemėje projektuoti išdavimo taisyklių

4 priedas

 

MINIMALŪS ATSTUMAI NUO MELIORACIJOS STATINIŲ IKI ĮVAIRIŲ PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ

 

Eil. Nr.

Statinio pavadinimas

Horizontalus atstumas žemėje,

m

Taškas, nuo kurio matuojamas atstumas

1

2

3

4

 

1.

 

Ryšių linijos ir įrenginiai

 

 

1.1.

Oro linijos

3

Kraštinis laidas

1.2.

Požeminės kabelių linijos

3

Trasos ašis

1.3.

Antžeminiai ir požeminiai stiprinimo punktai

5

Išorinė linija

2.

Elektros linijos

 

 

2.1.

Oro linijos

5

Kraštinis laidas

2.1.1.

Iki 1 kV

5

Kraštinis laidas

2.1.2.

6,10 kV

12

Kraštinis laidas

2.1.3.

35 kV

18

Kraštinis laidas

2.1.4.

110 kV

23

Kraštinis laidas

2.1.5.

330 kV

33

Kraštinis laidas

2.1.6.

750 kV

43

Kraštinis laidas

2.2.

Kabelinės linijos

5

Trasos ašis

3.

Magistraliniai dujotiekiai ir naftotiekiai

53(28*)

Vamzdyno ašis

3.1.

Kelių eilių vamzdynų trasos

53(28*)

Kraštutinio vamzdyno ašis

3.2.

Antžeminiai ir požeminiai įrenginiai

105

Išorinė siena

4.

Antžeminiai dujotiekiai

 

 

4.1.

Iki 0,5 kg/cm2

4

Vamzdyno ašis

4.2.

Iki 3 kg.cm2

6

Vamzdyno ašis

4.3.

Iki 6 kg/cm2

9

Vamzdyno ašis

4.4.

Iki 12 kg/cm2

12

Vamzdyno ašis

4.5.

Dujų reguliavimo punktai

14

Išorinė siena

5.

Požeminis dujotiekis

5

Vamzdyno ašis

6.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai

10

Kanalo (vamzdyno) kraštas, kameros išorinė siena

7.

Vandentiekio, lietaus kanalizacijos tinklai ir įrenginiai

8

Vamzdyno ašis

7.1.

Magistraliniai vamzdynai (skersmuo 400 mm ir didesnis) sausame grunte

12

Vamzdyno ašis

7.2.

Magistraliniai vamzdynai (skersmuo 400 mm ir didesnis) šlapiame grunte

28

Vamzdyno ašis

1

2

3

4

7.3.

Vandens rezervuarai, skaidrintuvai, kaupikliai

33

Išorinė siena

7.4.

Vandentiekio bokštai ir kiti įrenginiai

18

Išorinė siena

8.

Geležinkeliai ir jų įrenginiai

 

 

8.1.

Neužpustomuose ruožuose

23

Žemės sankasos papėdė arba pastato išorinės sienos

8.2.

Užpustomuose ir miškais einančiuose ruožuose

48

Tas pats

8.3.

Užpustomų ruožų nesaugomos pervažos

75**

Kraštinis bėgis

9.

Hidrometeorologijos stotys

205

Aikštelės riba

10.

Valstybės sienos apsaugos objektai ir įrenginiai

 

 

10.1.

Valstybės sienos ženklai

5

Ženklo kraštas

10.2.

Pasienio juostos

3

Veikimo zonos kraštas

10.3.

Kontrolės pėdsakų juostos

3

Veikimo zonos kraštas

10.4.

Inžinerinės užtvaros prie kontrolinių pėdsakų juostų

3

Veikimo zonos kraštas

11.

Radiolokacinės stotys

1510

Aikštelės riba

12.

Keliai

 

 

12.1.

Magistraliniai

Po 70

Kelio kelkraščiai

12.2.

Krašto

Po 50

Kelio kelkraščiai

12.3.

Rajoniniai

Po 20

Kelio kelkraščiai

12.4.

Vietinės reikšmės

Po 10

Kelio kelkraščiai

 

* – žemės ir miškų ūkiui naudojamose žemės plotuose.

** – pamažu šis atstumas mažinamas iki 48 metrų atstumu nuo pervažos.

Pastaba. Rengiant technines sąlygas kitiems Statiniams projektuoti, minimalūs atstumai nuo jų iki melioracijos statinių nustatomi pagal šių Statinių apsauginių ir sanitarinių zonų dydžius.