LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1K-326 „DĖL finansINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO taisyklių

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. 1K-119

Vilnius

 

 

Pakeičiu Finansinių priemonių įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Finansinės priemonės įgyvendinamos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/558), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/558), nuostatomis.

2.  Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Pasikeitus rinkos sąlygoms, įskaitant atvejus, kai ketinama didinti (mažinti) finansinės (-ių) priemonės (-ių) įgyvendinimo apimtis, kitais atvejais, kai išankstinis vertinimas neatitinka esamų rinkos sąlygų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 dalies g punkte, išankstinio vertinimo ataskaita peržiūrima ir išankstinis vertinimas atnaujinamas bei parengiama atnaujinta išankstinio vertinimo ataskaita. Ši nuostata netaikoma, kai finansinės priemonės įgyvendinamos kaip laikinos priemonės krizės, keliančios grėsmę visuomenės sveikatai (socialiniam saugumui), priežastims ir jos padariniams šalinti.“

3.  Pakeičiu 78.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

78.1.1. jei finansinės priemonės skirtos finansuoti įmonėms, įskaitant smulkiojo ar vidutinio verslo subjektus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, finansavimas turi būti skiriamas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 4 dalyje, t. y. naujoms įmonėms steigti, ankstyvosios stadijos kapitalui (parengiamosios stadijos kapitalui ir veiklos pradžios kapitalui), plėtros kapitalui, įmonės bendros veiklos stiprinimo kapitalui užtikrinti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti, nepažeidžiant valstybės pagalbos taisyklių ir laikantis konkrečiam ES struktūriniam fondui taikytinų taisyklių. Finansavimas gali apimti investicijas į materialųjį ir nematerialųjį turtą, taip pat apyvartinį kapitalą, neviršijant taikytinose valstybės pagalbos taisyklėse nustatytų ribų ir siekiant skatinti privatųjį sektorių skirti įmonėms finansavimą. Be to, finansavimas gali būti skiriamas dengiant nuosavybės teisių perdavimo įmonėse išlaidas, jei toks perdavimas vyksta tarp nepriklausomų investuotojų. Finansinėmis priemonėmis taip pat gali būti teikiamas finansavimas smulkiojo ar vidutinio verslo subjektams apyvartinio kapitalo forma kaip laikina priemonė krizės, keliančios grėsmę visuomenės sveikatai (socialiniam saugumui), priežastims ir jos padariniams šalinti (šiuo atveju nereikia teikti naujų ar atnaujintų verslo planų ar lygiaverčių dokumentų, kuriais įrodoma, kad finansavimas buvo panaudotas pagal nustatytą paskirtį). Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 5 dalimi, investicijos, kurioms turi būti skiriamas finansinių priemonių finansavimas, sprendimo dėl investavimo priėmimo dieną turi būti fiziškai neužbaigtos arba negali būti visiškai įgyvendintos;“.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka