Mazeikiai

Mažeikių rajono SAVIVALDYBĖS taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 19 d. Nr. T1-184

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 9 dalimi, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A1-1297 ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje 2014 m. gruodžio 1 d. reikalavimą Nr.V1-33, UAB „Sistela“ rekomendacijas „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų“, UAB „Admituras“ 2015 m. birželio 1 d. raštus Nr.293 ir Nr.293/1, UAB „Tavo pastogė“ 2015 m. birželio 12 d. raštą Nr.1.2-287, Mažeikių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. 2007 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl UAB „Admituras“ butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės privalomosios priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo bei namo kaupimo fondo tarifų patvirtinimo“ 1 punktą;

2.2. 2009 m. sausio 30 d. sprendimo T1-21 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl UAB „Admituras“ butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės privalomosios priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo bei namo kaupimo fondo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktą;

2.3. 2007 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-378 „Dėl UAB „Tavo pastogė“ butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės privalomosios priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo bei namo kaupimo fondo tarifų patvirtinimo“ 1 punktą;

2.4. 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-378 „Dėl UAB „Tavo pastogė“ butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės privalomosios priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo bei namo kaupimo fondo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktą.

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Šiaulių apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo datos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Antanas Tenys


 

PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. birželio19 d. sprendimu Nr. T1-184

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo tarifo apskaičiavimą, kai bendrojo naudojimo objektai administruojami pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį.

2. Aprašu privalo vadovautis asmenys, pretenduojantys teikti Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai (toliau – Administratorius).

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A1-1297 (toliau - Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai) ir atsižvelgiant į UAB „Sistela“ parengtas rekomendacijas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimo.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Administravimas – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal paskirtį užtikrinti.

4.2. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra. Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka funkcijas, kurios yra numatytos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose.

4.3. Skaičiuojamasis namas – daugiabutis su centriniu šildymu namas, kurio bendrojo naudojimo objektų normuojamoms administravimo sąnaudoms nustatyti sudaryta sąmata pagal Administratoriaus atliekamų darbų (veiklos) sąrašą (6 priedas). Skaičiuojamojo daugiabučio  namo techninės charakteristikos:

Bendrasis plotas – 2001–3000 kv. m;

Bendrasis naudingasis plotas – 1800 kv. m;

Pastato amžius 20–35 metai.

4.4 Skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas – skaičiuojamojo namo administravimo išlaidų mėnesinio mokesčio dydis be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) už vieną kvadratinį metrą. Skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas apskaičiuojamas atsižvelgiant į administratoriaus funkcijas, nustatytas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose ir vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais bei aktualiomis rekomendacijomis.

4.5. Namo maksimalus administravimo mokesčio tarifas – šiame Apraše nustatyta tvarka apskaičiuotas konkretaus namo bendrojo naudojimo objektų maksimalus administravimo mėnesinio tarifo dydis be PVM už vieną kvadratinį metrą naudingojo ploto.

5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose.

 

III. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO TARIFŲ

APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

6. Namo maksimalaus administravimo mokesčio tarifas skaičiuojamas atsižvelgiant į Aprašo 9 – 15 punktų nuostatas.

7. Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo kainos apskaičiuojamos lokalinių sąmatų, sudarytų gyvenamųjų namų administravimui pagrindu, vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais privalomaisiais gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

8. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose nustatytų administratoriaus funkcijų vykdymas užtikrintas Administratoriaus atliekamų darbų (veiklos) sąrašu (6 priedas).

9. Administratoriaus darbų (veiklos) sąraše (6 priedas) prie nuolatinių veiklų priskiriamos veiklos, kurios pasikartoja kiekvienais metais tose pačiose apimtyse (1.1 – 1.14 punktai). Prie papildomų darbų priskiriamos veiklos, kurios gali būti vykdomos ne kiekvienais metais, o rečiau, arba atsiradus poreikiui, šiuo atveju įvertinama 20 procentų tokių darbų (iš 70 valandų įvertinamos 14 valandų). Papildomos veiklos planuojamos kiekvienais metais, numatant kokios veiklos yra tikėtinos.

10. Nenumatytų darbų (veiklos) kaina apskaičiuojama, įvertinant 15 procentų nuo nuolatinėms ir papildomoms veikloms apskaičiuotų kainų sumos.

11. Administravimo darbų (veiklos) kainos apskaičiuojamos taikant šiuos skaičiuojamosios kainos ekonominius normatyvus:

- 8 procentai tiesioginių išlaidų;

- 31 procentas socialinio draudimo išlaidų;

- 10 procentų netiesioginių išlaidų (nuo tiesioginių išlaidų).

12. Administratoriaus darbo valandos skaičiuojamoji rinkos kaina prilyginta 4,0 kvalifikacinės kategorijos darbo užmokesčio valandiniam atlygiui.

13. Metinės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo išlaidos apskaičiuojamos pagal formulę:

Ia = (Ian + Iap + Iak) x K1 (1 formulė)

Ian – metinė administratoriaus nuolatinių darbų kaina (Eur);

Iap – metinė administratoriaus papildomų darbų kaina (Eur);

Iak – metinė administratoriaus nenumatytų darbų kaina (Eur);

K1 – darbo laiko sąnaudų koeficientas, įvertinantis pastatų plotą (2 priedas);

Ia – metinė administravimo kaina (Eur);

14. Mėnesinis daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio skaičiuojamasis tarifas už 1 kv. m. apskaičiuojamas pagal formulę:

Tab = Ia x K2 K3 / (Sn x 12) (2 formulė)

Ia – metinė administravimo kaina (Eur), nustatyta pagal 13 punktą;

Sn – statinio (pastato) bendrasis naudingasis plotas (kv. m);

K2 – koeficientas, įvertinantis pastatų eksploatavimo laiką (3 priedas);

K3 – koeficientas, įvertinantis buitinių patogumų lygį (4 priedas).

Tab – skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas (Eur / kv. m per mėnesį).

15. Mėnesinio daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio skaičiuojamojo tarifo (Tab) už 1 kv. m. skaičiavimo pavyzdys pagal 13 ir 14 punktuose pateiktas formules (Priedas Nr.1).

 

 

IV. NAMO MAKSIMALAUS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMAS

 

16. Namo maksimalus administravimo mokesčio tarifas apskaičiuojamas pagal formulę:

Tap = Tab x K2 x K3 x K4

Tab – skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas (Eur / kv. m per mėnesį), nustatytas pagal 14 punktą;

K2 – koeficientas, įvertinantis pastatų eksploatavimo laiką (3 priedas);

K3 – koeficientas, įvertinantis buitinių patogumų lygį (4 priedas);

K4 – koeficientas, įvertinantis pastato bendrąjį plotą (5 priedas)

Tap – konkretaus pastato maksimalus administravimo mokesčio tarifas (Eur / kv. m per mėnesį);

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Formulėje taikant K2 koeficientą būtina atsižvelgti į Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis. Pažymėtina, kad daugiabučio namo modernizavimo atveju K2 koeficientas taikomas atsižvelgus į modernizavimo pabaigos metus.

18. Informacija apie tarifus apskaičiuotus pagal šią metodiką, turi būti skelbiama ir deklaruojama pagal Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567, taip pat butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus interneto svetainėje.

19. Administravimo tarifą administratorius gali perskaičiuoti ne dažniau kaip kartą per metus. Administratorius apie perskaičiuotą tarifą prieš 45 kalendorines dienas informuoja Mažeikių rajono savivaldybės administraciją bei to namo butų ir kitų patalpų savininkus, nurodydamas tarifo perskaičiavimo pagrindą, naujo tarifo dydį ir datą, nuo kada jis bus taikomas.

20. Aprašas gali būti keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________________________


 

Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO SKAIČIUOJAMOJO MOKESČIO TARIFO (Tab) SKAIČIAVIMO PAVYZDYS

(pagal daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo kainų apskaičiavimus 2014 m. spalio mėnesio kainomis)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Skaičiuojamojo paslaugų (darbų) kaina Eur per metus be PVM

Tarifas 1 kv. m naudingo ploto Eur per mėnesį be PVM

1.

Administratoriaus nuolatiniai darbai

876,69

-

2.

Administratoriaus papildomi darbai

107,67

-

3.

Kiti nenumatyti darbai (pagal administravimo nuostatus)

147,65

-

 

Iš viso administravimo paslaugos

1132,01

0,052 (Tab)

 

Pastaba. Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo skaičiuojamojo mokesčio tarifo pavyzdiniam apskaičiavimui pasirinktas daugiabutis gyvenamasis namas su centriniu šildymu, kurio bendras plotas 2001 – 3000 kv. m, naudingas plotas 1800 kv. m, pastato amžius 20-35 metai. Administratoriaus darbo valandos skaičiuojamoji rinkos kaina prilyginta 4,0 kvalifikacinės kategorijos darbo užmokesčio valandiniam atlygiui, pagal Administratoriaus atliekamų darbų (veiklos) sąrašą (6 priedas)  nuolatiniai darbai nurodomi lentelėje nuo 1.1 iki 1.14, papildomi ir nenumatyti darbai 2.1 – 2.11 punktuose.

 

 

_______________________________


 

Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ADMINISTRATORIAUS DARBO LAIKO SĄNAUDŲ, PAGAL ADMINISTRATORIAUS ATLIEKAMŲ DARBŲ (VEIKLOS) SĄRAŠĄ (6 PRIEDAS), PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAI ĮVERTINANTYS PASTATŲ PLOTĄ

 

Pastatų bendrasis plotas (kv. m)

Koeficientai (K1)

Iki 1000

0,50

1001 – 2000

0,75

2001 – 3000

1,00

3001 – 4000

1,30

4001 – 5000

1,60

5001 – 6000

1,75

6001 – 7000

1,80

Daugiau kaip 7000

2,00

 

 

___________________________


 

Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFŲ KOEFICIENTAI, ĮVERTINANTYS PASTATŲ EKSPLOATAVIMO LAIKĄ

 

Eksploatavimo laikas

Koeficientai (K2)

Iki 10 metų

0,80

10–20 metų

0,90

20–35 metai

1,00

Daugiau kaip 35 metai

1,10

 

 

___________________________


 

Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALIŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFŲ KOEFICIENTAI, ĮVERTINANTYS BUITINIŲ PATOGUMŲ LYGĮ

 

Buitinių patogumų lygis

Koeficientai (K3)

Namai be centrinio šildymo

0,80

Namai su centriniu šildymu

1,00

Namai su liftu

1,05

Namai su šiukšlių šalintuvu

1,05

 

 

______________________________


 

Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALIŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFŲ KOEFICIENTAI, ĮVERTINANTYS PASTATŲ PLOTĄ

 

Pastatų bendrasis plotas, m²

Koeficientai (K4)

Iki 1000

1,45

1001–2000

1,25

2001-3000

1,00

3001-4000

0,95

4001-5000

0,90

5001-6000

0,80

6001-7000

0,70

Daugiau kaip 7000

0,55

 

 

____________________________


 

Mažeikių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo

6 priedas

ADMINISTRATORIAUS ATLIEKAMŲ DARBŲ (VEIKLOS) SĄRAŠAS

Eil. Nr.

 

Darbo (veiklos) pavadinimas

 

Periodiškumas

Skaičiuojamosios darbo laiko sąnaudos žm./ val. per metus

1.   Nuolatiniai darbai 1.1 – 1.14

 

 

 

 

1.1

Namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės

įrangos kasmetinių apžiūrų organizavimas ir

vykdymo kontrolė (pasibaigus šildymo sezonui)

kartą per metus

5,00

 

 

 

 

1.2

Namo inžinerinės įrangos kasmetinių apžiūrų

organizavimas ir vykdymo kontrolė

(pasirengiant šildymo sezonui)

kartą per metus

3,00

 

 

 

 

1.3

Remonto darbų planų rengimas remiantis

apžiūrų duomenimis

du kartus per metus

7,00

 

 

 

 

1.4

Namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės

įrangos būklės nuolatinių stebėjimų vykdymo

kontrolė

pagal poreikį

1,00

 

 

 

 

1.5

Namo konstrukcijų nuolatinės techninės

priežiūros vykdymo kontrolė

pagal poreikį

1,00

 

 

 

 

1.6

Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo

tikslinimas

kartą per metus

2,00

 

 

 

 

1.7

Pajamų ir išlaidų, susijusių su bendrosios

nuosavybės valdymu, apskaitos tvarkymas

kartą per metus

4,00

 

 

 

 

1.8

Mėnesinių mokėjimų (administravimo,

techninės priežiūros ir kaupiamojo mokesčio)

patalpų savininkams apskaičiavimas

kartą per mėnesį

36,00

 

 

 

 

1.9

Kasmetinės ataskaitos gyventojams parengimas

kartą per metus

3,00

 

 

 

 

1.10

Kasmetinio ataskaitinio gyventojų susirinkimo

pravedimas

kartą per metus

4,00

 

 

 

 

1.11

Namo bendrojo naudojimo objektų techninės

priežiūros ir kitų paslaugų pirkimui konkurso

organizavimas. Sutarčių sudarymas su paslaugų

tiekėjais. Priežiūros ir sutarčių vykdymo

kontrolė

pagal poreikį

15,00

1.12

Namo techninės ir kitos dokumentacijos

tvarkymas

kartą per metus

2,00

 

 

 

 

1.13

Mokėjimo pranešimų (bendrosios sąskaitos) rengimas, mokėjimo pranešimų vokavimas ir pateikimas patalpų savininkams

Kartą per mėnesį

28,00

 

 

 

 

1.14

Vėliavų kėlimas

Pagal poreikį

3,00

 

 

 

 

 

Iš viso atliekama nuolatinių darbų

114,00

 

 

 

 

2.   Papildomi ir nenumatyti darbai 2.1 – 2.11

 

 

 

 

2.1

Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo

Sudarymas

pagal poreikį

8,00

 

 

 

 

2.2

Techninio prižiūrėtojo paskyrimo konkurso

organizavimas

pagal poreikį

8,00

 

 

 

 

2.3

Namo, jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos

būklės tyrimo organizavimas

pagal poreikį

8,00

 

 

 

 

2.4

Ilgalaikio namo atnaujinimo plano parengimo

organizavimas

pagal poreikį

12,00

 

 

 

 

2.5

Konkurso organizavimas rangovams namo

atnaujinimo darbams

pagal poreikį

16,00

 

 

 

 

2.6

Neeilinio gyventojų susirinkimo pravedimas

pagal poreikį

4,00

 

 

 

 

2.7

Informacijos patalpinimas informacinėse

lentose

pagal poreikį

6,00

 

 

 

 

2.8

Gyventojų apklausa raštu

pagal poreikį

4,00

 

 

 

 

2.9

Dalyvavimas komisijų darbe, pripažįstant

suremontuotas patalpas arba kitus atliktus

darbus

pagal poreikį

4,00

 

 

 

 

2.10

Dalyvavimas bylose, susijusiose su

administraciniu turtu

pagal poreikį

Numatoma procentinė galimų darbų dalis

 

 

 

 

2.11

Kiti nenumatyti darbai (pagal administravimo

nuostatus)

pagal poreikį

Numatoma procentinė galimų darbų dalis

 

 

 

 

 

Iš viso atliekama papildomų ir nenumatytų darbų

20 procentų papildomų darbų + 15 procentų kitų nenumatytų darbų nuo nuolatinių ir papildomų darbų sumos