LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ SAVATEIKĖS UAB „DHL LIETUVA“ PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 24 d. Nr. 3-107

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 49 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose ir antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių patvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose ir antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių patvirtinimo aprašo patvirtinimo“, 42 ir 52 punktus ir Nuolatinės komisijos
paraiškoms patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį ir klausimams dėl sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo nagrinėti, sudarytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3-221 „Dėl komisijos sudarymo“, sprendimą (2022 m. vasario 11 d. protokolo Nr. 5-8 1 klausimo 1 punktas):

1Tvirtinu UAB „DHL Lietuva“ antžeminių paslaugų savateike tarptautiniame Vilniaus oro uoste šių paslaugų saviteikai:

1.1. atstovavimo vežėjui ir ryšių su vietos valdžios ar kitomis institucijomis palaikymo, apmokėjimo vežėjo vardu ir biuro patalpų suteikimo jo atstovams;

1.2. pakrovimo kontrolės, pranešimų ir telekomunikacijų;

1.3. pakrovimo įrenginių suteikimo, sandėliavimo ir administravimo;

1.4. kitų priežiūros paslaugų prieš skrydį, po jo ar skrydžio metu ir visų kitų administracinių paslaugų, kurių reikalauja vežėjas;

1.5. krovinių atitinkamų dokumentų forminimo, muitinės procedūrų ir visų saugumo procedūrų, dėl kurių šalys yra susitarusios ar kurių aplinkybės reikalauja, atlikimo;

1.6. pasiruošimo skrydžiui išvykimo oro uoste arba bet kuriame kitame punkte.

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 22 d.

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Marius Skuodis