UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms 2021 m. kalendoriaus patvirtinimo

 

2020 m. gruodžio 18 d. Nr. V-496

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo penktuoju skirsniu, Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-314 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9, 20, 24 punktais ir siekdama užtikrinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) rengiamos statistinės informacijos atitikimą Europos statistikos praktikos kodekso principų reikalavimams, informacijos prieinamumą vartotojams bei jos savalaikiškumą:

1. Tvirtinu Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms 2021 m. kalendorių (toliau – Kalendorius) (pridedama).

2. Įpareigoju Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyrių Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka rengti statistines ataskaitas ir kitą informaciją apie situaciją darbo rinkoje bei užtikrinti jų viešinimą ar teikimą kitoms valstybės institucijoms Kalendoriuje nustatytais terminais.

3. Pavedu:

3.1. Užimtumo tarnybos Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už strateginius veiklos valdymo procesus ir inovacijų įdiegimą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Inga Balnanosienė