VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURAVIMO SRIČIAI PRISKIRIAMŲ REGLAMENTUOJAMŲ PROFESIJŲ, IŠSKYRUS VAISTININKO IR VAISTININKO PADĖJĖJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESIJAS, PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. T1-1683-(1.1.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1069 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ 2 punktu, atsižvelgdama į Europos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. rekomendaciją 89/49/EB dėl Bendrijos šalių piliečių diplomų, įgytų trečiojoje šalyje (OJ L 19, 24.1.1989), bei siekdama užtikrinti, kad nepriklausomai nuo pilietybės ir šalies, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija, būtų nagrinėjami prašymai dėl įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, tvarkos aprašą;

1.2. Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal akušerio profesiją ar laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą;

1.3. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą;

1.4. Gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gydytojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti medicinos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą;

1.5. Gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gydytojo odontologo profesiją ar laikinai ir kartais teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą;

1.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo tvarkos aprašą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.6 papunktyje nurodytu tvarkos aprašu subsidiariai vadovaujamasi ir pripažįstant kvalifikaciją Europos Sąjungos, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, įgijusiems profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Lietuvos Respublikoje, tačiau tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja kiti teisės aktai bei šie teisiniai santykiai atitinka tvarkos aprašo nuostatų esmę;

2.2. šio įsakymo 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 papunkčiuose nurodytų aprašų 2.3 papunktis ir šių aprašų bei šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodyto aprašo 2 priedų 2.2, 2.7 ir 4.1 papunkčiai galioja iki Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos;

2.3. šio įsakymo 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 papunkčiuose nurodytų aprašų 2.3 papunktis ir šių aprašų bei šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodyto aprašo 2 priedų 2.3, 2.8 ir 4.2 papunkčiai įsigalioja nuo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos;

2.4. visi su profesinių kvalifikacijų pripažinimu susiję asmenų pateikti asmens duomenys naudojami tik profesinių kvalifikacijų pripažinimo tikslais, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis bei saugomi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentacijos plane nustatytais terminais;

2.5. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                        Nora Ribokienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2019 m. spalio 28 d.

įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.)

 

 

 

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT LIETUVOS RESPUBLIKOJE DIRBTI AR LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI PASLAUGAS PAGAL REGLAMENTUOJAMĄ PROFESIJĄ, IŠSKYRUS VAISTININKO IR VAISTININKO PADĖJĖJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESIJAS, PRISKIRIAMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURAVIMO SRIČIAI, TVARKOS APRAŠas

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių arba Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybė narė) piliečių, kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimą, norint Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamą reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas.

2. Šis Tvarkos aprašas taikomas gydytojo, gydytojo odontologo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio profesinėms kvalifikacijoms pripažinti, jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsniu jų pripažinimui negali būti taikomas automatinis profesinės kvalifikacijos pripažinimo principas, ir visais atvejais taikomas visų kitų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinėms kvalifikacijoms pripažinti. 

3. Asmuo, turintis kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją ir siekiantis pripažinimo norint dirbti pagal kineziterapeuto profesiją ar laikinai ir kartais teikti kineziterapeuto paslaugas Lietuvos Respublikoje, gali pasirinkti – pasinaudoti šio Tvarkos aprašo II ir III dalyse numatytomis procedūromis arba per Vidaus rinkos informacinę sistemą (toliau – IMI) užpildyti prašymą išduoti Europos profesinę kortelę.

4. Tarnyba tvarko IMI sukurtas pareiškėjų bylas ir Įstatymo 5 straipsnyje nustatytais atvejais išduoda Europos profesinę kortelę Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatyta tvarka.

5. Asmeniui Lietuvos Respublikoje dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, leidžiama tik pripažinus kitoje valstybėje narėje įgytą atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

6. Asmuo, kurio profesinė kvalifikacija pripažinta šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje gali dirbti pagal reglamentuojamą profesiją tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

7. Teisė laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, Lietuvos Respublikoje neribojama, jeigu paslaugų teikėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje (toliau – įsisteigimo valstybė narė) ir apie šių paslaugų teikimą informavęs Tarnybą Tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

8. Tarnyba užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su profesinių kvalifikacijų pripažinimu pagal Tvarkos aprašą, konfidencialumą.

9. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

9.1. Iš esmės kitokie skirtingi dalykai – dalykai, kuriuos studijuojant įgytos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos yra būtinos siekiant Lietuvos Respublikoje dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, ir kuriais atvykusio asmens rengimas iš esmės skiriasi nuo atitinkamos profesijos rengimo Lietuvos Respublikoje;

9.2. Pareiškėjas – valstybės narės pilietis, siekiantis kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, ar laikinai ir kartais teikti atitinkamas paslaugas Lietuvos Respublikoje;

9.3. Profesinė patirtis – asmens faktiškas ir teisėtas darbas pagal tam tikrą profesiją arba užsiėmimas profesine veikla visą darbo laiką arba jam prilygstantį ne visą darbo laiką valstybėje narėje;

9.4. Profesinio tinkamumo testas – Tarnybos organizuojamas pareiškėjo profesinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų patikrinimas, siekiant įvertinti jo gebėjimą Lietuvos Respublikoje dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko), priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai;

9.5. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos slaugos ir akušerijos praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatyme ir Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II skyrius

profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, IŠSKYRUS VAISTININKO IR VAISTININKO PADĖJĖJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESIJAS, PRISKIRIAMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURAVIMO SRIČIAI, PROCEDŪRA

 

10. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia Tarnybai tiesiogiai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą paraišką (1 priedas) ir toliau nurodytus dokumentus arba jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):

10.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

10.2. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us);

10.3. dokumentą (-us), liudijantį (-ius) rengimo trukmę ir turinį;

10.4. dokumentą (-us), susijusį (-ius) su pareiškėjo kvalifikacijos kėlimu (jeigu toks (-ie) yra);

10.5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentus (jeigu tokie yra);

10.6. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra);

10.7. kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

10.8. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantį dokumentą (jeigu keitėsi);

10.9. dokumentą, patvirtinantį, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal prašomą pripažinti profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo prašymo pripažinti profesinę kvalifikaciją pateikimo Tarnybai dienos;

10.10. dokumentą, patvirtinantį, kad profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla;

10.11. įgaliojimą, jei paraišką pildo ir pateikia įgaliotas asmuo;

10.12. profesinio tinkamumo testo išlaikymą patvirtinančius dokumentus (jei buvo paskirta ši kompensacinė priemonė);

10.13. dokumentą, patvirtinantį, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis);

10.14. kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo formalią kvalifikaciją įrodantys dokumentai, įrodo jo teisę dirbti kilmės valstybės narėje pagal turimą profesinę kvalifikaciją.

11. Šio Tvarkos aprašo 10.9 papunktyje nurodytas vienų metų profesinės patirties reikalavimas netaikomas, jeigu pareiškėjo turimas formalios kvalifikacijos įrodymas patvirtina, kad baigtas reglamentuojamas rengimas.

12. Kartu su paraiška pateikiamas ir dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 10.2–10.14 papunkčiuose, vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio vertėjo parašu ir (arba) vertimų biuro anspaudu.

13. Tarnyba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos įvertina, ar teisingai užpildyta paraiška, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai. Jei nustato trūkumų, susijusių su paraiška ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, Tarnyba raštu apie tai praneša pareiškėjui ir nustato ne ilgesnį kaip 1 mėnesio nuo pranešimo išsiuntimo dienos terminą, per kurį jis turi pašalinti nustatytus trūkumus. Terminas, per kurį pareiškėjas pateikia prašomą informaciją, neįskaitomas į paraiškos ir dokumentų nagrinėjimo laiką.

14. Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, turi priimti vieną iš šių sprendimų:

14.1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;

14.2. skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą, pagal Tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatas;

14.3. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, jeigu:

14.3.1. pareiškėjas per Tvarkos aprašo 13 punkte nustatytą terminą nepašalino Tarnybos nurodytų trūkumų;

14.3.2. pareiškėjas, dėl kurio Tarnyba priėmė Tvarkos aprašo 14.2 papunktyje nurodytą sprendimą, atsisako vykdyti paskirtą kompensacinę priemonę arba per 3 metus nuo jos paskyrimo dienos nepateikia dokumentų, patvirtinančių, kad įvykdyta paskirta kompensacinė priemonė.

15. Tarnyba galutinį motyvuotą sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Tarnyba nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėją. Jei priimamas sprendimas nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ar skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę, pranešime turi būti nurodytos tokio sprendimo priėmimo priežastys. Tvarkos aprašo 14.1–14.3 papunkčiuose nurodyti sprendimai įforminami Tarnybos direktoriaus įsakymu.

16. Prireikus Tarnyba gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

17. Asmenys, kurių profesinė kvalifikacija pripažinta Lietuvos Respublikoje, turi mokėti lietuvių kalbą ir jos mokėjimo lygis turi atitikti antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

III skyrius

profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje laikinai ir kartais TEIKTI PASLAUGAS pagal reglamentuojamą profesiją, IŠSKYRUS VAISTININKO IR VAISTININKO PADĖJĖJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESIJAS, PRISKIRIAMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURAVIMO SRIČIAI, PROCEDŪRA

 

18. Paslaugų teikimą laikinai ir kartais kiekvienu konkrečiu atveju Tarnyba įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.

19. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Įstatymo 9 straipsniu, tiesiogiai Tarnybai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą turi pateikti užpildytą išankstinę rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų paslaugų deklaraciją (toliau – deklaracija) (2 priedas), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respubliką teikti paslaugų pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai.

20. Pradedant Lietuvos Respublikoje teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia šiuos dokumentus arba jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):

20.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

20.2. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti profesine veikla pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai;

20.3. profesinės kvalifikacijos įrodymus;

20.4. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas dirbo įsisteigimo valstybėje narėje pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jei ši profesija toje valstybėje narėje nereglamentuojama. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo deklaracijos pateikimo kompetentingai institucijai dienos;

20.5. įgaliojimą, jei deklaraciją pildo ir pateikia įgaliotas asmuo.

21. Jeigu paslaugos teikiamos pirmą kartą, Tarnyba tikrina pareiškėjo profesinę kvalifikaciją iki pradedant teikti paslaugas ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos priima vieną iš šių sprendimų:

21.1. reikalauti, kad asmuo atliktų profesinio tinkamumo testą;

21.2. leisti teikti paslaugas.

22. Kai yra kliūčių, dėl kurių gali būti vėluojama priimti Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytą sprendimą, Tarnyba per vieną mėnesį nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos praneša pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui apie vėlavimo priežastį. Tarnyba kliūtis turi pašalinti per vieną mėnesį nuo šiame punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos. Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per du mėnesius po to, kai yra pašalinamos kliūtys.

23. Jeigu Tarnyba nustato iš esmės kitokius skirtingus dalykus tarp pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ir Lietuvos Respublikoje nustatytų reglamentuojamai profesijai, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijoms, priskiriamai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, rengimo reikalavimų, ir jų negali kompensuoti tuo tikslu kompetentingos institucijos oficialiai patvirtinta paslaugos teikėjo profesinė patirtis arba visą gyvenimą trunkančio mokymosi metu įgytos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos ir dėl šio skirtumo gali būti padaryta žalos visuomenės sveikatai ar saugai, pareiškėjui suteikiama galimybė įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar kompetencijos profesinio tinkamumo testu. Tuo remdamasi Tarnyba priima sprendimą leisti arba neleisti teikti paslaugas.

24. Paslaugą pareiškėjas gali pradėti teikti per vieną mėnesį nuo Tvarkos aprašo 21.2 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

25. Paslaugą pareiškėjas gali pradėti teikti, jei Tarnyba nepriima sprendimo Tvarkos aprašo 21 ar 22 punktuose nurodytais terminais arba nepraneša pareiškėjui apie priežastis, dėl kurių šio sprendimo priėmimas atidedamas Tvarkos aprašo 22 ar 23 punkte nustatytais atvejais.

26. Kai yra pagrįstų abejonių, Tarnyba gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat ir dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo.

27. Pareiškėjas turi pateikti Tarnybai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis ketina teikti per tuos metus laikinas arba kartines paslaugas.

 

IV skyrius

KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

28. Pareiškėjui, kaip kompensacinė priemonė, gali būti taikomas profesinio tinkamumo testas.

29. Tvarkos aprašo 28 punkte nurodyta kompensacinė priemonė taikoma, jeigu:

29.1. baigtas rengimas apima iš esmės kitokius skirtingus dalykus;

29.2. profesija, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, Lietuvos Respublikoje apima vieną ar daugiau šios profesinės veiklos rūšių, kurių neturi atitinkama profesija kilmės valstybėje narėje, ir dėl to reikalaujama baigti rengimą, kuris apima iš esmės kitokius skirtingus dalykus.

30. Jeigu pareiškėjui ketinama taikyti Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytą kompensacinę priemonę, Tarnyba turi patikrinti, ar bet kurioje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje per profesinę patirtį arba visą gyvenimą trunkantį mokymąsi įgytos ir tuo tikslu atitinkamos įstaigos patvirtintos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos gali visiškai arba iš dalies kompensuoti iš esmės kitokius skirtingus dalykus.

31. Tarnyba  užtikrina, kad apie priimtą sprendimą taikyti kompensacinę priemonę pareiškėjas būtų informuotas, pateikiant informaciją apie Lietuvos Respublikoje reikalaujamą ir pareiškėjo turimą profesinės kvalifikacijos lygį, iš esmės kitokius skirtingus dalykus bei priežastis, kodėl tų skirtumų negalima kompensuoti žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, įgytais per profesinę patirtį arba mokymąsi visą gyvenimą, kuriuos oficialiai tuo tikslu patvirtina atitinkama įstaiga.

32. Tarnyba profesinio tinkamumo testui atlikti parengia dalykų, kurių trūksta, sąrašą, kuris sudaromas lyginant rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti pareiškėjo turimame diplome ar kitame formalios kvalifikacijos įrodyme.

33. Profesinio tinkamumo testas apima atitinkamos profesijos rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš Tvarkos aprašo 32 punkte nurodyto sąrašo ir kurių žinios būtinos siekiant dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai.

34. Tarnyba, priėmusi sprendimą pareiškėjui taikyti profesinio tinkamumo testą, raštu informuoja pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį, nurodydama:

34.1. profesinio tinkamumo testą organizuojančią ir vykdančią instituciją ir jos adresą;

34.2. profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų padengimo tvarką.

35. Profesinio tinkamumo testai turi būti organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus, jeigu yra pareiškėjų.

36. Profesinio tinkamumo testą organizuojanti ir vykdanti institucija informuoja pareiškėją apie profesinio tinkamumo testo vykdymo laiką, formą, vertinimo kriterijus, pateikia rekomenduojamos literatūros sąrašą, kitą reikalingą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją.

37. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, pareiškėjas gali laikyti šį testą pakartotinai.

38. Tarnyba privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo testo atlikimo dienos priimti sprendimą leisti arba neleisti teikti paslaugas ir informuoti pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

 

V SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

39. Tarnybos sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas, taip pat Tvarkos aprašo 21, 22 ir 38 punktuose nurodyti Tarnybos sprendimai gali būti skundžiami Įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________

 

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint

Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais

teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją,

išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo

(farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo

sričiai, tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, forma)

 

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

mot.

 

vyr.

 

 

Paso / asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

 

Lietuvos Respublikos

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybai prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

(adresatas)

 

Paraiška

DĖL PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT LIETUVOS RESPUBLIKOJE DIRBTI PAGAL REGLAMENTUOJAMĄ PROFESIJĄ, IŠSKYRUS VAISTININKO IR VAISTININKO PADĖJĖJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESIJAS, PRISKIRIAMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURAVIMO SRIČIAI 

_________________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano _______________________________________________________

                                                                                   profesinę kvalifikaciją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai.

Profesinės kvalifikacijos, priskiriamos  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, pripažinimo tikslas:

__________________________________________________________________________ _____

(darbas pagal profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, Lietuvos Respublikoje ar kita)

__________________________________________________________________________ _____

 

1. Duomenys apie išsilavinimą (išvardykite švietimo įstaigas, kuriose įgytas išsilavinimas)

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas

Mokytasi

ir (ar)

studijuota

Mokymosi

ir (ar)

studijų forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba:

1 N – nuolatinė, Iš – ištęstinė

 

2. Duomenys apie įgytą profesinę kvalifikaciją

(Pildoma, jei profesinė kvalifikacija nėra suteikta formalios kvalifikacijos įrodymu, nurodytu šio prašymo 1 punkte, ar nėra įgyta profesinės patirties, nurodytos šio prašymo 3 punkte, metu)

Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

Dokumento pavadinimas (įrašyti originalo kalba)

Dokumente įrašyta profesinė kvalifikacija (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius 10 metų. Jeigu pildote šį punktą, pridėkite dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) Jūsų profesinę patirtį ir jos trukmę)

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

pareigos

institucijos (įstaigos) pavadinimas

valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

5. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄJĮ ASMENĮ (jei paraišką pateikia įgaliotasis asmuo)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aš, __________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgaliotojo asmens vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi.

 

pridedama*:

 

£ 1. Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

£ 2. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

£ 3. Dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir turinį.

£ 4. Dokumentas (-ai), susijęs (-ę) su pareiškėjo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra).

£ 5. Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra).

£ 6. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo profesinę patirtį ir jos trukmę.

£ 7. Kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

£ 8. Pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi).

£ 9. Dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal prašomą pripažinti profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo prašymo pripažinti profesinę kvalifikaciją pateikimo kompetentingai institucijai dienos.

£ 10. Dokumentas, patvirtinantis, kad profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla.

£ 11. Įgaliojimas, jei paraišką pildo ir teikia įgaliotasis asmuo.

£ 12. Profesinio tinkamumo testo išlaikymą patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta ši kompensacinė priemonė).

£ 13. Dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (pildoma, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis);

£ 14. kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo formalią kvalifikaciją įrodantys dokumentai įrodo jo teisę dirbti kilmės valstybės narėje pagal turimą profesinę kvalifikaciją.

______________

* Pastabos:

1. Prašome pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Dokumentai, išskyrus 1 punkte nurodytą dokumentą, turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas asmens, išvertusio dokumentą, parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

 

 

______________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint

Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais

teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją,

išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo

(farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

kuravimo sričiai, tvarkos aprašo

2 priedas

 

Laikinai ir KARTAIS teikiamų LIETUVOS RESPUBLIKOJE paslaugų pagal PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ, IŠSKYRUS VAISTININKO IR VAISTININKO PADĖJĖJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESINES KVALIFIKACIJAS, PRISKIRIAMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURAVIMO SRIČIAI, deklaracija1

 

________________

data

________________

sudarymo vieta

 

1. Ši deklaracija pildoma:

£ Pirmą kartą teikiant paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–6 punktus)

£ Kartą per metus atnaujinant deklaraciją2 (prašome užpildyti 2–5 ir  7 punktus)

 

2. Paslaugų teikėjo asmens duomenys:

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ………………………

2.2. Pilietybė (-ės):

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ HR

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

 

Kita (-os) ………………………

 

2.3. Pilietybė (-ės):

 

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

 

£ SI

£ SK

£ SE

£ BG

£ RO

£IS

£ LI

£ NO

£ HR

Kita (-os).........................

 

2.4. Paso / asmens tapatybės kortelės numeris:

Valstybė ...........................

Valstybė ...........................

Valstybė ...........................

2.5. Lytis:

£ Vyras

£ Moteris

2.6. Gimimo metai:

££££ ££ ££  

metai, mėnuo, diena

2.7. Gimimo vieta:

Miestas / vietovė: .........................

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

 

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

 

£ PT

£ HR

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

 

 

Kita ………………………

 

 

2.8. Gimimo vieta:         Miestas / vietovė: .........................

 

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

 

£ SI

£ SK

£ SE

£ BG

£ RO

£IS

£ LI

£ NO

£ HR

Kita.............................

 

2.9. Kontaktiniai duomenys įsisteigimo valstybėje narėje (privaloma):

Adresas: ………………………

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ………………………

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ………………………

El. paštas: ………………………

 

2.10. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

Adresas: ………………………

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ………………………

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ………………………

El. paštas: ………………………………

_________________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal profesinę kvalifikaciją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai.

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmos deklaracijos kopijas.

 

3. Deklaruojama profesija, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriama  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai.

Profesija, pagal kurią dirbate įsisteigimo valstybėje narėje3:

...................................

...................................

...................................

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų, nesuvaržytas vertimasis praktika pagal profesinę kvalifikaciją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, įsisteigimo valstybėje narėje. Asmenims, įgijusiems profesinę kvalifikaciją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, trečiosiose šalyse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent trejų metų profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino tokių asmenų profesinę kvalifikaciją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) kvalifikacijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais ir 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES (OL 2013 L 354, p. 132) 3 straipsnio 3 dalimi.

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs (-usi) valstybėje narėje dirbti pagal profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai?

£ Taip

£ Ne

 

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

 

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ HR

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

 

Jei „ne“, prašome paaiškinti: ………………………

 

4.2. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs (-usi) valstybėje narėje dirbti pagal gydytojo profesiją?

 

£ Taip

 

£ Ne

 

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

 

£ SI

£ SK

£ SE

£ BG

£ RO

£IS

£ LI

£ NO

£ HR

Jei Jūs atsakėte „ne“, prašome paaiškinti...............................

 

4.3. Ar Jūs priklausote profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai įsisteigimo valstybėje narėje?

£ Taip

£ Ne

 

Jei atsakėte taip, prašome įvardyti kuriai, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį joje (jei yra).

...................................

...................................

...................................

 

4.4. Ar Jūs esate patvirtintas (-a) ir (ar) prižiūrimas (-a) įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valstybės institucijos?

 

£ Taip

£ Ne

 

Jei atsakėte „taip“, prašome įvardyti instituciją (-as), nurodyti jos (-ų) kontaktinius duomenis.

...................................

...................................

...................................

 

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašome pateikti informaciją apie paslaugų teikimą laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje kiekvienai įsisteigimo valstybei narei.

________________

3 Prašome nurodyti profesijos pavadinimą įsisteigimo valstybės narės kalba ir lietuvių kalba ir (arba) viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai?

 

£ Taip

 

£ Ne

 

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: ………………………

Sutarties numeris: ………………………

 

Paaiškinimai: ………………………

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą, susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai?

 

£ Taip

 

£ Ne

 

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti detalesnę informaciją: ………………………

 

Paaiškinimai: ………………………

 

6. Patvirtinu, kad moku lietuvių kalbą tiek, kiek tai būtina siekiant dirbti pagal profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai.

 

£ Taip

 

£ Ne                                                                               

 

Paaiškinimai: ………………………

 

7. Prie šios deklaracijos pridedami dokumentai 4:

7.1. Prašome pažymėti dokumentą (-us), pridedamą (-us) prie šios deklaracijos:

£

Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

£   Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti profesine veikla pagal profesinę kvalifikaciją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai.

£

Profesinės kvalifikacijos įrodymai.

£  Vienų metų per paskutiniuosius dešimt metų profesinės kvalifikacijos, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, priskiriamos  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, profesinės patirties įrodymas5.

£

Įgaliojimas, jei deklaraciją pildo ir pateikia įgaliotasis asmuo.

 

 

______________

4 Ši dalis pildoma pirmą kartą laikinai ir kartais teikiant paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės.

5 Dokumentas reikalingas, jei nesate baigęs (-usi) reglamentuojamo mokymo, po kurio įgyjama profesinė kvalifikacija, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, priskiriama  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, ir Jūs esate įgijęs (-usi) bent 1 metų per paskutiniuosius 10 metų profesinę patirtį, įsisteigimo valstybėje narėje.

 

8. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)

8.1. Kokiais periodais Jūs teikėte paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai/mėnuo/diena)?

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

 

Paaiškinimai: ...........................

 

8.2. Prašome įvardyti konkrečias profesines veiklas, kuriomis užsiėmėte teikdamas paslaugas pagal profesinę kvalifikaciją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai.

...................................

...................................

...................................

 

9. Kiti paaiškinimai

...................................

...................................

 

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2019 m. spalio 28 d.

įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.)

 

 

AKUŠERIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL AKUŠERIO PROFESIJĄ AR LAIKINAI ir KARTAIS TEIKTI AKUŠERIJOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal akušerio profesiją ar laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių arba Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybė narė) piliečių, kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimą norint dirbti pagal akušerio profesiją ar laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje.

2. Vadovaudamasi Tvarkos aprašu, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) akušerio profesinę kvalifikaciją pripažįsta vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) nurodytu automatiniu profesinės kvalifikacijos pripažinimo principu:

2.1. pagal Įstatymo 3 priedo 3.5.2 papunktyje nurodytus akušerio formalios kvalifikacijos įrodymus. Formalios kvalifikacijos įrodymai turi atitikti būtiniausius akušerio rengimo reikalavimus, nurodytus Įstatymo 38 straipsnyje;

2.2. pagal Įstatymo 21 ir 41 straipsniuose nurodytas akušerio įgytas teises;

2.3. šio Tvarkos aprašo 2.1 papunktyje nurodytus formalios kvalifikacijos įrodymus, kurie valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė) piliečiams Jungtinėje Karalystėje išduoti ne vėliau kaip per vienus metus nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos.

3. Jei akušerio formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka nė vienos iš Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo sąlygos, taikomas Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, tvarkos aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

4. Asmuo, įgijęs akušerio profesinę kvalifikaciją kitoje valstybėje narėje, gali dirbti pagal akušerio profesiją Lietuvos Respublikoje tik pripažinus akušerio profesinę kvalifikaciją Įstatymo ir šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

5. Asmuo, kurio akušerio profesinė kvalifikacija pripažinta Įstatymo ir šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, gali dirbti pagal akušerio profesiją Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

6. Teisė laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje neribojama, jeigu paslaugų teikėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje (toliau vadinama – įsisteigimo valstybė narė) ir apie tokių paslaugų teikimą informavęs Tarnybą Tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

7. Tarnyba užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su akušerio profesinių kvalifikacijų pripažinimu, konfidencialumą.

8. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

8.1. Pareiškėjas – valstybės narės pilietis, siekiantis akušerio profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimo norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje;

8.2. Profesinė patirtis – asmens faktiškas ir teisėtas darbas pagal akušerio profesiją arba užsiėmimas akušerio profesine veikla visą darbo laiką arba jam prilygstantį ne visą darbo laiką valstybėje narėje;

8.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme ir Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

AKUŠERIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL AKUŠERIO PROFESIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROCEDŪRA

 

9. Pareiškėjas, siekiantis akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal akušerio profesiją, arba jo įgaliotas asmuo pateikia Tarnybai tiesiogiai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą paraišką (1 priedas) ir toliau nurodytus dokumentus arba jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):

9.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

9.2. pavardės (vardo) keitimą patvirtinančius dokumentus (jeigu keitėsi);

9.3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us);

9.4. dokumentą dėl diplomo, nurodyto Įstatymo 3 priedo 3.5.2 papunktyje, pavadinimo keitimo (jei keitėsi);

9.5. dokumentą (-us), susijusį (-ius) su akušerio profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu toks (-ie) yra);

9.6. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentą (jeigu tokie yra);

9.7. kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius akušerio profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

9.8. dokumentą, patvirtinantį, kad profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla;

9.9. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai vertėsi akušerio veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki dokumento išdavimo (jei pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Įstatymo 3 priedo 3.5.1, 3.5.2 papunkčiuose nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų);

9.10. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas sėkmingai baigė akušerio rengimo studijas, prasidėjusias iki 1990 m. spalio 3 d. (jeigu pareiškėjas įgijo akušerio formalios kvalifikacijos įrodymą Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje);

9.11. dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantį, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas valstybės narės teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Čekoslovakijoje arba kai akušerio rengimas prasidėjo iki 1993 m. sausio 1 d. Čekijoje ir Slovakijoje);

9.12. dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantį, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas Estijos ar Latvijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Estijos ar Latvijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą Estijoje iki 1991 m. rugpjūčio 20 d. arba Latvijoje iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.);

9.13. dokumentą išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinantį, kad pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas Slovėnijos ir Kroatijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos ir Kroatijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Jugoslavijoje arba kai akušerio rengimas Slovėnijoje prasidėjo iki 1991 m. birželio 25 d. arba Kroatijoje iki 1991 m. spalio 8 d.);

9.14. dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantį, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES (OL 2013 L 354, p. 132) (toliau – Direktyva 2005/36/EB);

9.15. įgaliojimą, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo;

9.16. dokumento, patvirtinančio, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, kopiją (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

10. Kartu su paraiška pateikiami ir dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 9.2–9.16 papunkčiuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimų biuro anspaudu.

11. Tarnyba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos įvertina, ar teisingai užpildyta paraiška, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai. Jei nustato trūkumų, susijusių su paraiška ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, Tarnyba raštu apie tai praneša pareiškėjui ir nustato ne ilgesnį kaip 1 mėnesio nuo pranešimo išsiuntimo dienos terminą, per kurį jis turi pašalinti nustatytus trūkumus. Terminas, per kurį pareiškėjas pateikia prašomą informaciją, neįskaitomas į paraiškos ir dokumentų nagrinėjimo laiką.

12. Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktą paraišką ir dokumentus, turi priimti vieną iš šių sprendimų:

12.1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;

12.2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, jeigu pareiškėjas per Tvarkos aprašo 11 punkte nustatytą terminą nepašalino Tarnybos nurodytų trūkumų.

13. Tarnyba galutinį motyvuotą sprendimą dėl akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos. Tvarkos aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nurodyti sprendimai įforminami Tarnybos direktoriaus įsakymu. Apie priimtą sprendimą Tarnyba nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėją. Jei priimamas sprendimas nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, pranešime turi būti nurodytos tokio sprendimo priėmimo priežastys.

14. Prireikus Tarnyba gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

15. Asmenys, kurių akušerio profesinė kvalifikacija pripažinta Lietuvos Respublikoje, turi mokėti lietuvių kalbą ir jos mokėjimo lygis turi atitikti antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

AKUŠERIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT LAIKINAI ir KARTAIS TEIKTI Akušerijos PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROCEDŪRA

 

16. Akušerijos paslaugų teikimą laikinai ir kartais kiekvienu konkrečiu atveju Tarnyba įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.

17. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Įstatymo 9 straipsniu, tiesiogiai Tarnybai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą, turi pateikti rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų akušerijos paslaugų deklaraciją (toliau – deklaracija) (2 priedas), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respubliką teikti akušerijos paslaugų.

18. Pradėdamas teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia šiuos dokumentus arba jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):

18.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

18.2. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta akušerio profesinė veikla;

18.3. profesinės kvalifikacijos įrodymus;

18.4. įgaliojimą, jei deklaraciją ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

19. Tarnyba, gavusi deklaraciją ir Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos įvertina, ar teisingai užpildyta deklaracija, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai, ir praneša pareiškėjui apie priimtą sprendimą.

20. Jei Tarnyba per Tvarkos aprašo 19 punkte numatytą terminą nustato trūkumų, susijusių su deklaracija ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, raštu apie tai praneša pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui. Siekdamas pradėti laikinai ar kartais teikti akušerijos paslaugas, pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo turi ištaisyti Tarnybos nustatytus trūkumus. Neištaisius nustatytų trūkumų pradėti laikinai ar kartais teikti akušerijos paslaugų pareiškėjas negali. Terminas, per kurį pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia prašomą informaciją, neįskaitomas į deklaracijos ir dokumentų nagrinėjimo laiką.

21. Pareiškėjas, gavęs Tarnybos pranešimą, kad pateikta deklaracija ir dokumentai atitinka šio Tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus arba jei Tarnyba per Tvarkos aprašo 19 punkte nurodytą terminą nepriima sprendimo arba pareiškėjui nepateikia informacijos apie nustatytus trūkumus, susijusius su deklaracija ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, laikoma, kad pareiškėjas gali pradėti laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas.

22. Kai yra pagrįstų abejonių, Tarnyba gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat ir dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo.

23. Pareiškėjas turi pateikti Tarnybai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus ketina laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Tarnybos sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas, taip pat Tarnybos sprendimas dėl pareiškėjo deklaracijos gali būti skundžiami Įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________

 

Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo

norint dirbti pagal akušerio profesiją ar laikinai ir

kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos

Respublikoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos dėl akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal akušerio profesiją Lietuvos Respublikoje forma)

 

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

 

mot.

 

vyr.

 

 

 

Paso / asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

 

Lietuvos Respublikos

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnyba prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

(adresatas)

Paraiška

DĖL AKUŠERIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL AKUŠERIO PROFESIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE

_______________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano akušerio profesinę kvalifikaciją.

Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas:

_____________________________________________________________________

(darbas pagal akušerio profesiją Lietuvos Respublikoje ar kita)

 

1. Duomenys apie išsilavinimą (išvardykite švietimo įstaigas, kuriose įgytas išsilavinimas)

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas

Mokytasi

ir (ar)

studijuota

Mokymosi

ir (ar)

studijų forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba:

1 N – nuolatinė, Iš – ištęstinė

 

2. Duomenys apie įgytą profesinę kvalifikaciją

(Pildoma, jei profesinė kvalifikacija nėra suteikta formalios kvalifikacijos įrodymu, nurodytu šio prašymo

1 punkte, ar nėra įgyta profesinės patirties, nurodytos šio prašymo 3 punkte, metu)

 

Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

Dokumento pavadinimas (įrašyti originalo kalba)

Dokumente įrašyta profesinė kvalifikacija (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

 

 

 

 

3. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius 5 metus (jei neatitinka Įstatymo 3 priedo 3.5.2 papunktyje nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų)

(Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) Jūsų profesinę patirtį ir jos trukmę)

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

pareigos

institucijos (įstaigos) pavadinimas

valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

5. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄJĮ ASMENĮ (jei paraišką pateikia įgaliotasis asmuo)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aš, _______________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgaliotojo asmens vardas ir pavardė)

 

patvirtinu, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi.

 

pridedama*:

£ 1. Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

£ 2. Pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi).

£ 3. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

£ 4. Dokumentas dėl diplomo, nurodyto Įstatymo 3 priedo 3.5.2 papunktyje, pavadinimo keitimo (jei keitėsi).

£ 5. Dokumentas (-ai), susijęs (-ę) su akušerio profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu toks (-ie) yra).

£ 6. Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentas.

£ 7. Kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys akušerio profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

£ 8.   Dokumentas, patvirtinantis, kad profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla.

£ 9. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas iš tiesų ir teisėtai vertėsi akušerio veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki dokumento išdavimo (jei pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Įstatymo 3 priedo 3.5.2 papunktyje nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų).

£ 10. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas sėkmingai baigė akušerio rengimo studijas, prasidėjusias iki 1990 m. spalio 3 d. (jeigu pareiškėjas įgijo akušerio formalios kvalifikacijos įrodymą Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje).

£ 11. Dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas valstybės narės teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Čekoslovakijoje arba kai akušerio rengimas prasidėjo iki 1993 m. sausio 1 d. Čekijoje ir Slovakijoje).

£ 12. Dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas Estijos ar Latvijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Estijos ar Latvijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą arba jo rengimas prasidėjo Estijoje iki 1991 m. rugpjūčio 20 d. arba Latvijoje iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.).

£ 13. Dokumentas, išduotas buvusioje Jugoslavijoje, arba jeigu akušeriai pradėti rengti Slovėnijoje iki 1991 m. birželio 25 d. ar Kroatijoje iki 1991 m. spalio 8 d., kai šių valstybių narių kompetentingos institucijos patvirtina, kad toks formalios kvalifikacijos įrodymas jų teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jų išduodamas formalios kvalifikacijos.

£ 14. Dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma Direktyva 2005/36/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas (OL 2013 L 354, p. 132).

£ 15. Įgaliojimas, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

£ 16.            Dokumento, patvirtinančio, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, kopija (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

_______________

* Pastabos:

1. Prašome pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Dokumentai, išskyrus 1 punkte nurodytą dokumentą, turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

 

______________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo

norint dirbti pagal akušerio profesiją ar laikinai ir

kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos

Respublikoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

Laikinai IR KARTAIS teikiamų Akušerijos paslaugų deklaracija1

__________________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

1. Ši deklaracija pildoma:

£ Pirmą kartą teikiant paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–6 punktus)

£ Kartą per metus atnaujinant deklaraciją2 (prašome užpildyti 2–5 ir 7 punktus)

 

2. Paslaugų teikėjo asmens duomenys:

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ........................................................................................

2.2. Pilietybė (-ės):

 

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ HR

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£IS

£ LI

£ NO

Kita (-os) ...................................

 

2.3. Pilietybė (-ės):

 

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

 

£ SI

£ SK

£ SE

£ BG

£ RO

£IS

£ LI

£ NO

£ HR

 

Kita (-os) ...................................

 

2.4. Paso / asmens tapatybės kortelės numeris:

Valstybė ...........................

Valstybė ...........................

Valstybė ...........................

2.5. Lytis:

£ Vyras

£ Moteris

2.6. Gimimo metai:

££££ ££ ££

metai, mėnuo, diena

2.7. Gimimo vieta:

Miestas / vietovė: .........................

 

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ HR

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

Kita ...................................

 

2.8. Gimimo vieta       Miestas/vietovė

 

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

 

£ SI

£ SK

£ SE

£ BG

£ RO

£IS

£ LI

£ NO

£ HR

Kita ...........................

 

2.9. Kontaktiniai duomenys įsisteigimo valstybėje narėje (privaloma):

Adresas: ...................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

El. paštas: ...................................

2.10. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

Adresas: ...................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

El. paštas: ...................................

 

_______________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti akušerijos paslaugas laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje.

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmos deklaracijos kopijas.

 

3. Deklaruojama profesija – akušeris:

Profesija, pagal kurią dirbate įsisteigimo valstybėje narėje3:

...................................

...................................

...................................

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų, nesuvaržytas vertimasis akušerio praktika Įsisteigimo valstybėje narėje. Asmenims, įgijusiems akušerio profesinę kvalifikaciją trečiosiose šalyse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent trejų metų akušerio profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino tokių asmenų akušerio kvalifikaciją, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais ir Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 3 dalimi.

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs (-usi) valstybėje narėje dirbti pagal akušerio profesiją?

£ Taip

£ Ne

 

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ HR

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

 

Jei Jūs atsakėte „ne“, prašome paaiškinti: ...................................

 

4.2. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs (-usi) valstybėje narėje dirbti pagal  akušerio profesiją?

£ Taip

£ Ne

 

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

 

£ SI

£ SK

£ SE

£ BG

£ RO

£IS

£ LI

£ NO

£ HR

Jei Jūs atsakėte „ne“, prašome paaiškinti...............................

 

4.3. Ar Jūs priklausote akušerių profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai įsisteigimo valstybėje narėje?

 

£ Taip

£ Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome įvardyti kuriai, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį joje (jei yra):

...................................

...................................

...................................

 

4.4. Ar Jūs esate patvirtintas (-a) ir (ar) prižiūrimas (-a) įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valstybės institucijos?

£ Taip

£ Ne

 

Jei atsakėte „taip“, prašome įvardyti instituciją (-as), nurodyti jos (-ų) kontaktinius duomenis:

...................................

...................................

...................................

 

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašome pateikti informaciją apie akušerijos paslaugų teikimą laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje kiekvienai įsisteigimo valstybei narei.

 

 

_____________

3 Prašome nurodyti profesijos pavadinimą įsisteigimo valstybės narės kalba ir lietuvių kalba ir (arba) viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal akušerio profesiją?

 

£ Taip

£ Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: ...................................

Sutarties numeris: ...................................

 

Paaiškinimai: ...................................

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą, susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal akušerio profesiją?

 

£ Taip

£ Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti detalesnę informaciją: ...................................

 

Paaiškinimai: ...................................

 

6. Patvirtinu, kad moku lietuvių kalbą tiek, kiek tai būtina siekiant dirbti pagal akušerio profesiją

£ Taip

£ Ne                                                                               

 

Paaiškinimai: ………………………

 

 

7. Prie šios deklaracijos pridedami dokumentai4:

7.1. Prašome pažymėti dokumentą (-us), pridedamą (-us) prie šios deklaracijos:

£ Asmens pilietybę įrodantis dokumentas

£ Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti akušerio profesine veikla

£ Profesinės kvalifikacijos įrodymai

£ Įgaliojimas, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

 

8. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)

8.1. Kokiais periodais Jūs teikėte akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai / mėnuo / diena)?

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

 

Paaiškinimai: ...........................

 

8.2. Prašome įvardyti konkrečias profesines veiklas, kuriomis užsiėmėte teikdamas akušerijos paslaugas.

...................................

...................................

...................................

________________

4 Ši dalis pildoma pirmą kartą teikiant laikinai ir kartais paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės

 

9. Kiti paaiškinimai

...................................

...................................

 

 

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2019 m. spalio 28 d.

įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.)

 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESIJĄ AR LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI SLAUGOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybės narės) piliečių, kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimą norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje.

2. Vadovaudamasi Tvarkos aprašu, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją pripažįsta vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) nurodytu automatiniu profesinės kvalifikacijos pripažinimo principu:

2.1. pagal Įstatymo 3 priedo 3.2.2 papunktyje nurodytus bendrosios praktikos slaugytojo formalios kvalifikacijos įrodymus. Formalios kvalifikacijos įrodymai turi atitikti būtiniausius bendrosios praktikos slaugytojo rengimo reikalavimus, nurodytus Įstatymo 29 straipsnyje;

2.2. pagal Įstatymo 21 ir 31 straipsniuose nurodytas bendrosios praktikos slaugytojo įgytas teises;

2.3. Tvarkos aprašo 2.1 papunktyje nurodytus formalios kvalifikacijos įrodymus, kurie valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė) piliečiams Jungtinėje Karalystėje išduoti ne vėliau kaip per vienus metus nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos.

3. Asmuo, turintis bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir siekiantis šios kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje, gali pasirinkti, ar pasinaudoti Tvarkos aprašo II ir III skyriuose numatytomis procedūromis ar per Vidaus rinkos informacinę sistemą (toliau – IMI) užpildyti prašymą išduoti Europos profesinę kortelę.

4. Jei bendrosios praktikos slaugytojo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka nė vienos iš Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo sąlygos, taikomas Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, tvarkos aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus  įsakymu.

5. Tvarkos aprašo 4 punkte nustatytu atveju asmuo, turintis bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir siekiantis šios kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją arba laikinai ir kartais teikti slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje, gali pasirinkti, ar pasinaudoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinama Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, tvarkos aprašo II, III skyriuose numatytomis procedūromis, ar atitinkamai per IMI užpildyti prašymą išduoti Europos profesinę kortelę.

6. Asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, gali dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją Lietuvos Respublikoje tik pripažinus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją Įstatymo ir šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

7. Asmuo, kurio bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija pripažinta, gali dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

8. Tarnyba tvarko IMI sukurtas pareiškėjų bylas ir Įstatymo 5 straipsnyje nustatytais atvejais išduoda Europos profesinę kortelę Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka.

9. Teisė laikinai ir kartais teikti slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje neribojama, jeigu paslaugų teikėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje (toliau vadinama – įsisteigimo valstybė narė) ir apie tokių paslaugų teikimą informavęs Tarnybą Tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka arba per IMI užpildęs prašymą išduoti Europos profesinę kortelę.

10. Tarnyba užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su bendrosios praktikos slaugytojo profesinių kvalifikacijų pripažinimu, konfidencialumą.

11. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

11.1. Pareiškėjas – valstybės narės pilietis, siekiantis bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimo norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje;

11.2. Profesinė patirtis – asmens faktiškas ir teisėtas darbas pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją arba užsiėmimas profesine veikla visą darbo laiką arba jam prilygstantį ne visą darbo laiką valstybėje narėje;

11.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme ir Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROCEDŪRA

 

12. Pareiškėjas, siekiantis bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją, arba jo įgaliotas asmuo, pateikia Tarnybai tiesiogiai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą paraišką (1 priedas) ir toliau nurodytus dokumentus arba jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):

12.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

12.2. pavardės (vardo) keitimą patvirtinančius dokumentus (jeigu keitėsi);

12.3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us);

12.4. dokumentą dėl diplomo, nurodyto Įstatymo 3 priedo 3.2.2 papunktyje, pavadinimo keitimo (jei keitėsi);

12.5. dokumentą (-us), susijusį (-ius) su bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu toks (-ie) yra);

12.6. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentą (jeigu tokie yra);

12.7. kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

12.8. dokumentą, patvirtinantį, kad profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla;

12.9. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai vertėsi bendrosios praktikos slaugytojo veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki dokumento išdavimo (jei pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Įstatymo 3 priedo 3.2.2 papunktyje nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų);

12.10. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas sėkmingai baigė bendrosios praktikos slaugytojo rengimo studijas, prasidėjusias iki 1990 m. spalio 3 d. (jeigu pareiškėjas įgijo bendrosios praktikos slaugytojo formalios kvalifikacijos įrodymą Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje);

12.11. dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantį, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas valstybės narės teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Čekoslovakijoje arba kai bendrosios praktikos slaugytojo rengimas prasidėjo iki 1993 m. sausio 1 d. Čekijoje ir Slovakijoje);

12.12. dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantį, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas Estijos ar Latvijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Estijos ar Latvijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą arba jo rengimas prasidėjo Estijoje iki 1991 m. rugpjūčio 20 d. arba Latvijoje iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.);

12.13. dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantį, kad pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas Slovėnijos ir Kroatijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos ir Kroatijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Jugoslavijoje arba kai bendrosios praktikos slaugytojo rengimas Slovėnijoje prasidėjo iki 1991 m. birželio 25 d. arba Kroatijoje Iki 1991 m. spalio 8 d.) turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos ir Kroatijos bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija pradedant verstis bendrosios praktikos slaugos veikla;

12.14. dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantį, kad formalios kvalifikacijos įrodymui taikoma 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES (OL 2013 L 354, p. 132)  (toliau – Direktyva 2005/36/EB);

12.15. įgaliojimą, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo;

12.16. dokumento, patvirtinančio, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, kopiją (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

13. Kartu su paraiška pateikiamas ir dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 12.2–12.16 papunkčiuose, vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimų biuro anspaudu.

14. Tarnyba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos įvertina, ar teisingai užpildyta paraiška, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai. Jei nustato trūkumų, susijusių su paraiška ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, Tarnyba raštu apie tai praneša pareiškėjui ir nustato ne ilgesnį kaip 1 mėnesio nuo pranešimo išsiuntimo dienos terminą, per kurį jis turi pašalinti nustatytus trūkumus. Terminas, per kurį pareiškėjas pateikia prašomą informaciją, neįskaitomas į paraiškos ir dokumentų nagrinėjimo laiką.

15. Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktą paraišką ir dokumentus, turi priimti vieną iš šių sprendimų:

15.1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;

15.2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, jeigu pareiškėjas per Tvarkos aprašo 14 punkte nustatytą terminą nepašalino Tarnybos nurodytų trūkumų.

16. Tarnyba galutinį motyvuotą sprendimą dėl bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.  Tvarkos aprašo 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nurodyti sprendimai įforminami Tarnybos direktoriaus įsakymu. Apie priimtą sprendimą Tarnyba nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja pareiškėją. Jei priimamas sprendimas nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, pranešime turi būti nurodytos tokio sprendimo priėmimo priežastys.

17. Prireikus Tarnyba gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

18. Asmenys, kurių bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija pripažinta Lietuvos Respublikoje, turi mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT LAIKINAI ir KARTAIS TEIKTI slaugos PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROCEDŪRA

 

19. Slaugos paslaugų teikimą laikinai ir kartais kiekvienu konkrečiu atveju Tarnyba įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.

20. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Įstatymo 9 straipsniu,  turi pateikti Tarnybai tiesiogiai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų slaugos paslaugų deklaraciją (toliau – deklaracija) (2 priedas), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respubliką teikti slaugos paslaugų.

21. Pradėdamas teikti slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia toliau nurodytus dokumentus arba jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):

21.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

21.2. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti bendrosios praktikos slaugytojo profesine veikla;

21.3. profesinės kvalifikacijos įrodymus;

21.4. įgaliojimą, jei deklaraciją ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

22. Tarnyba, gavusi deklaraciją ir Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytus dokumentus, ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos įvertina, ar teisingai užpildyta deklaracija, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai, ir per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją.

23. Jei Tarnyba per Tvarkos aprašo 22 punkte numatytą terminą nustato trūkumų, susijusių su deklaracija ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, raštu apie tai praneša pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo turi ištaisyti trūkumus. Neištaisius nustatytų trūkumų pradėti laikinai ar kartais teikti slaugos paslaugų pareiškėjas negali. Terminas, per kurį pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia prašomą informaciją, neįskaitomas į deklaracijos ir dokumentų nagrinėjimo laiką.

24. Pareiškėjas, gavęs Tarnybos pranešimą, kad pateikta deklaracija ir dokumentai atitinka šio Tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus, arba jei Tarnyba per Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytą terminą pareiškėjui nepateikia informacijos apie nustatytus trūkumus, susijusius su deklaracija ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, laikoma, kad pareiškėjas gali pradėti laikinai ir kartais teikti  bendrosios praktikos slaugytojo paslaugas. 

25. Kai yra pagrįstų abejonių, Tarnyba gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat ir dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo.

26. Pareiškėjas turi pateikti Tarnybai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus ketina laikinai ir kartais teikti slaugos paslaugas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Tarnybos sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas, taip pat Tarnybos sprendimas dėl pareiškėjo deklaracijos gali būti skundžiami Įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

__________________

 

 

Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės

kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal

bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar

laikinai ir kartais teikti bendrosios praktikos

slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos

aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos dėl bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją Lietuvos Respublikoje forma)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

mot.

 

vyr.

 

 

Paso / Asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

 

Lietuvos Respublikos

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybai prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

(adresatas)

 

Paraiška

DĖL BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE

_______________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas:

_____________________________________________________________________

(darbas pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją Lietuvos Respublikoje ar kita)

__________________________________________________________________________

 

1. Duomenys apie išsilavinimą (išvardykite švietimo įstaigas, kuriose įgytas išsilavinimas)

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas

Mokytasi

ir (ar)

studijuota

Mokymosi

ir (ar)

studijų forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba:

1 N – nuolatinė, Iš – ištęstinė

 

2. Duomenys apie įgytą profesinę kvalifikaciją

(Pildoma, jei profesinė kvalifikacija nėra suteikta formalios kvalifikacijos įrodymu, nurodytu šio prašymo 1 punkte, ar nėra įgyta profesinės patirties, nurodytos šio prašymo 3 punkte, metu)

 

Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

Dokumento pavadinimas (įrašyti originalo kalba)

Dokumente įrašyta profesinė kvalifikacija (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

 

 

 

 

3. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius 5 metus (jei neatitinka Įstatymo

3 priedo 3.2.2 papunktyje nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų)

(Jeigu pildote šį punktą, pridėkite dokumentą (-us), patvirtinanti (-čius) Jūsų profesinę patirtį ir jos trukmę)

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

pareigos

institucijos (įstaigos) pavadinimas

valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

5. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄJĮ ASMENĮ (jei paraišką pateikia įgaliotasis asmuo)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto Nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aš, __________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgaliotojo asmens vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

pridedama*:

 

£ 1. Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

£ 2. Pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi).

£ 3. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

£ 4. Dokumentas dėl diplomo, nurodyto Įstatymo 3 priedo 3.2.2 papunktyje, pavadinimo keitimo (jei keitėsi).

£ 5. Dokumentas (-ai), susijęs (-ę) su bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu toks (-ie) yra).

£ 6. Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentas.

£ 7. Kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

£ 8. D. Dokumentas, patvirtinantis, kad profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla.

£ 9. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas iš tiesų ir teisėtai vertėsi bendrosios praktikos slaugytojo veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki dokumento išdavimo (jei pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Įstatymo 3 priedo 3.2.2 punkte nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų).

£ 10. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas sėkmingai baigė bendrosios praktikos slaugytojo rengimo studijas, prasidėjusias iki 1990 m. spalio 3 d. (jeigu pareiškėjas įgijo bendrosios praktikos slaugytojo formalios kvalifikacijos įrodymą Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje).

£ 11. Dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas valstybės narės teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Čekoslovakijoje arba kai bendrosios praktikos slaugytojo rengimas prasidėjo iki 1993 m. sausio 1 d. Čekijoje ir Slovakijoje).

£ 12. Dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas Estijos ar Latvijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Estijos ar Latvijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą arba jo rengimas prasidėjo Estijoje iki 1991 m. rugpjūčio 20 d. arba Latvijoje iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.).

£ 13. Dokumentas, išduotas buvusioje Jugoslavijoje, arba jeigu bendrosios praktikos slaugytojai pradėti rengti Slovėnijoje iki 1991 m. birželio 25 d. ar Kroatijoje iki 1991 m. spalio 8 d., kai šių valstybių narių kompetentingos institucijos patvirtina, kad toks formalios kvalifikacijos įrodymas jų teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jų išduodamas formalios kvalifikacijos.

£ 14. Dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, patvirtinantis, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma Direktyva 2005/36/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas (OL 2013 L 354, p. 132).

£ 15. Įgaliojimas, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

£ 16. Dokumento, patvirtinančio, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, kopija (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

_______________

* Pastabos:

1. Prašome pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Dokumentai, išskyrus 1 punkte nurodytą dokumentą, turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

 

______________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės

kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal

bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar

laikinai ir kartais teikti bendrosios praktikos

slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos

aprašo

2 priedas

 

Laikinai IR KARTAIS teikiamų SLAUGos paslaugų deklaracija1

__________________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

1. Ši deklaracija pildoma:

£ Pirmą kartą teikiant paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–6 punktus)

£ Kartą per metus atnaujinant deklaraciją2 (prašome užpildyti 2–5 ir 7 punktus)

 

2. Paslaugų teikėjo asmens duomenys:

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ....................................................................................

2.2. Pilietybė (-ės):

 

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ HR

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£IS

£ LI

£ NO

Kita (-os) ...................................

 

2.3. Pilietybė (-ės):

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LV

LU

MT

NL

PL

PT

 

SI

SK

SE

BG

RO

IS

LI

NO

HR

 

Kita (-os) ...................................

 

2.4. Paso / asmens tapatybės kortelės numeris:

Valstybė ...........................

Valstybė ...........................

Valstybė ...........................

2.5. Lytis:

£ Vyras

£[] Moteris

2.6. Gimimo metai:

££££ ££ ££   

metai, mėnuo, diena

2.7. Gimimo vieta:

Miestas / vietovė: .........................

 

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ HR

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

Kita ...................................

 

2.8. Gimimo vieta:

Miestas / vietovė: .........................

 

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LV

LU

MT

NL

PL

PT

 

SI

SK

SE

BG

RO

IS

LI

NO

HR

Kita ...................................

 

2.9. Kontaktiniai duomenys įsisteigimo valstybėje narėje (privaloma):

Adresas: ...................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

El. paštas: ...................................

 

2.10. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

Adresas: ...................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

El. paštas: ...................................

_______________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti slaugos paslaugas laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje.

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmos deklaracijos kopijas.

 

 

3. Deklaruojama profesija – bendrosios praktikos slaugytojas:

Profesija, pagal kurią dirbate Įsisteigimo valstybėje narėje3:

...................................

...................................

...................................

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų, nesuvaržytas vertimasis bendrosios praktikos slaugytojo praktika Įsisteigimo valstybėje narėje. Asmenims, įgijusiems bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją trečiosiose šalyse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent trejų metų bendrosios praktikos slaugytojo profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino tokių asmenų bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais ir Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 3 dalimi.

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs (-usi) valstybėje narėje dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją?

 

£ Taip

£ Ne

 

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

£ AT

£ BE

£ CY

£ CZ

£ DE

£ DK

£ EE

£ EL

£ ES

£ FI

£ FR

£ HU

£ IE

£ IT

£ LT

£ LV

£ LU

£ MT

£ NL

£ PL

£ PT

£ HR

£ SI

£ SK

£ SE

£ UK

£ BG

£ RO

£ IS

£ LI

£ NO

Jei Jūs atsakėte „ne“, prašome paaiškinti: ...................................

 

4.2. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs (-usi) valstybėje narėje dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją?

Taip

Ne

 

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LV

LU

MT

NL

PL

PT

 

SI

SK

SE

BG

RO

IS

LI

NO

HR

Jei Jūs atsakėte „ne“, prašome paaiškinti...............................

 

4.3. Ar Jūs priklausote bendrosios praktikos slaugytojų profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai įsisteigimo valstybėje narėje?

 

£ Taip

£ Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome įvardyti kuriai, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį joje (jei yra):

...................................

...................................

...................................

 

4.4. Ar Jūs esate patvirtintas (-a) ir (ar) prižiūrimas (-a) įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valstybės institucijos?

 

£ Taip

£ Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome įvardyti instituciją (-as), nurodyti jos (-ų) kontaktinius duomenis:

...................................

...................................

...................................

 

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašome pateikti informaciją apie paslaugų teikimą laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje kiekvienai įsisteigimo valstybei narei.

_____________

3 Prašome nurodyti profesijos pavadinimą įsisteigimo valstybės narės kalba ir lietuvių kalba ir (arba) viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

 

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją?

 

£ Taip

£ Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: ...................................

Sutarties numeris: ...................................

 

Paaiškinimai: ...................................

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą, susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją?

 

£ Taip

£ Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti detalesnę informaciją: ...................................

 

Paaiškinimai: ...................................

 

5.3. Patvirtinu, kad moku lietuvių kalbą tiek, kiek tai būtina siekiant dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją

 

£ Taip

£ Ne                                                                               

Paaiškinimai: ………………………

 

6. Patvirtinu, kad moku lietuvių kalbą tiek, kiek tai būtina dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją

£ Taip

£ Ne                                                                               

 

Paaiškinimai: ………………………

 

7. Prie šios deklaracijos pridedami dokumentai4:

7.1. Prašome pažymėti dokumentą (-us), pridedamą (-us) prie šios deklaracijos:

£ Asmens pilietybę įrodantis dokumentas

£ Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti bendrosios praktikos slaugytojo profesine veikla

£ Profesinės kvalifikacijos įrodymai

£ Įgaliojimas, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

 

8. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)

8.1. Kokiais periodais Jūs teikėte paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai / mėnuo / diena)?

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££-££

iki ££££-££-££

Nuo ££££-££