Logo  Description automatically generated with medium confidence

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SPALIO 31 D. NUTARIMO NR. 1190 „DĖL PERIODINIŲ KULTŪROS IR MENO LEIDINIŲ KULTŪRINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ PRISKYRIMO VISUOTINĖS EKONOMINĖS SVARBOS PASLAUGOMS IR VALSTYBĖS TEIKIAMOS DALINĖS FINANSINĖS PARAMOS KULTŪRINIAMS, VISUOMENĖS INFORMAVIMO SAUGUMO, MEDIJŲ RAŠTINGUMO UGDYMO IR ŠVIEČIAMIESIEMS PROJEKTAMS PAGAL SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDUI PATEIKTAS PARAIŠKAS BENDRŲJŲ KONKURSŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 22 d. Nr. 669

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1190 „Dėl periodinių kultūros ir meno leidinių kultūrinių projektų įgyvendinimo paslaugų priskyrimo visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms ir valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatų patvirtinimo“:

1.  Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 28 straipsnio 15 dalimi, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu Nr. (ES) 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, ir 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, su visais pakeitimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

2.  Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Priskirti periodinių kultūros ir meno leidinių kultūrinių projektų įgyvendinimo paslaugas visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms pagal Reglamentą (ES) Nr. 360/2012.“

3Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatus:

3.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Valstybės dalinė finansinė parama (toliau – parama) viešosios informacijos rengėjų kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo, šviečiamiesiems projektams pagal Fondui pateiktas paraiškas teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, 53 straipsniu arba 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, su visais pakeitimais, ir atsižvelgiant į Nuostatų 21 punkto nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, Fondo įstatais, Fondo tarybos darbo reglamentu ir Nuostatais.“

3.2. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Teikiant paramą periodinių kultūros ir meno leidinių kultūriniams projektams įgyvendinti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 360/2012, visiems kitiems Nuostatais reglamentuojamiems projektams – Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnis. Valstybės pagalba pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 (toliau – valstybės pagalba) gali būti sumuojama šio reglamento 8 straipsnyje numatyta tvarka.“

3.3. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Fondas nesvarsto projektų tų pareiškėjų, kurie per paskutinius kalendorinius metus teismo, žurnalistų etikos inspektoriaus, Visuomenės informavimo etikos asociacijos ar Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pripažinti padarę rimtą profesinį pažeidimą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje, ir (arba) kurie yra Lietuvos Respublikoje gavę neteisėtą pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, ir yra šios pagalbos nesugrąžinę teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės pagalbos grąžinimo taisykles, nustatyta tvarka.“

3.4. Papildyti II skyrių 211 punktu:

211. Valstybės pagalbos teikimo atveju vienam pareiškėjui skiriama pagalbos suma negali viršyti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 8 dalyje nustatytos sumos. Fondo taryba užtikrina, kad ši riba nebūtų pažeista ar apeinama dirbtinai išskaidant projektus, taip pat užtikrina, kad valstybės pagalba atitiktų Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalies, 53 straipsnio 2 dalies e papunkčio ir 5 dalies reikalavimus.“

3.5. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

47. Suteikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą ir (arba) valstybės pagalbą, Fondo administracija patikrina ketinamos suteikti pagalbos teisėtumą ir per 5 darbo dienas nuo nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimo arba per 20 darbo dienų nuo valstybės pagalbos suteikimo registruoja duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Fondo administracija pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies reikalavimus registruoja duomenis apie valstybės pagalbą Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje.“

3.6. Papildyti VIII skyrių 651 punktu:

651. Jeigu valstybės pagalba arba nereikšminga (de minimis) pagalba išmokama dalimis, ji yra diskontuojama, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje arba Reglamento (ES) Nr. 360/2012 2 straipsnio 3 dalyje.“

3.7. Pakeisti 68 punktą ir jį išdėstyti taip:

68. Paraiškos, sutartys, paraiškų ir sutarčių registravimo žurnalai, projektų įgyvendinimo ataskaitos saugomi Fonde Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta dokumentų saugojimo tvarka, išskyrus duomenis apie nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir valstybės pagalbos schemas, kurie saugomi 10 metų nuo datos, kai paskutinį kartą pagal tokią schemą suteikta pagalba.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

Kultūros ministras Simonas Kairys