LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ ATLIKTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMUS IR SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS, NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLAS IR PRIIMTI NUTARIMUS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE SUTEIKIMO

 

2017 m. liepos 26 d. Nr. V-337

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 36 punktu, 615 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. S u t e i k i u įgaliojimus šiems Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojams:

1.1. Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų priežiūros, Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros ir Vietinės reikšmės kelių administravimo skyrių vedėjams, pavaduotojams, patarėjams ir vyriausiesiems specialistams atlikti administracinių nusižengimų tyrimus ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 460, 461, 462, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

1.2. direktoriaus pavaduotojams nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir priimti nutarimus administracinių nusižengimų bylose dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 460, 461, 462, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.

2. P a v e d u Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgaliotiems valstybės tarnautojams, atliekantiems administracinių nusižengimų tyrimus ir surašantiems administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėjantiems administracinių nusižengimų bylas ir priimantiems nutarimus administracinių nusižengimų bylose, vadovautis Administracinio nusižengimo protokolo forma, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje forma, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, forma, Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. V-204 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus suteikimo ir administracinio teisės pažeidimo protokolo bei nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Egidijus Skrodenis