LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) KLIMATO POLITIKOS PAPROGRAMĖS IR INTEGRUOTŲJŲ PROJETŲ lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+  ir  LIFE  programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminarAus sąrašo PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. D1-589

Vilnius

 

Vadovaudamasis bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 36.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) 2020 metų kvietimo klimato politikos paprogramės ir integruotųjų projektų bendrojo finansavimo paraiškų vertinimo komiteto sprendimą (2020 m. rugsėjo 25 d. protokolas Nr. D4-126):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. 2020 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) klimato politikos paprogramės ir integruotųjų projektų lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų (toliau – Bendrojo finansavimo lėšos) preliminarų sąrašą (toliau – Preliminarus sąrašas);

1.2. 2020 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) klimato politikos paprogramės ir integruotųjų projektų lėšomis finansuojamų projektų, kuriems neskiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Bendrojo finansavimo lėšos, sąrašą.

2. Nustatau, kad sprendimas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Bendrojo finansavimo lėšas šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintame Preliminariame sąraše nurodytiems Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) klimato politikos paprogramės projektams ir šiame sąraše nurodytas Bendrojo finansavimo lėšų kiekis yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai atlikus 2020 m. kvietimo LIFE projektų vertinimą ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį tarp Europos Komisijos ir pareiškėjo dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Teisės aktų registre.

4. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika