HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ DOTACIJOMS ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI APVAŽIAVIMO BŪDU, TRANSPORTAVIMUI IR SAUGIAM ŠALINIMUI FINANSUOTI, PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. D1-543

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, 33 punktu, atsižvelgdamas į Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2019 metais priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-326 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2019 metais priemonių plano patvirtinimo“, dotacijoms skirtas lėšas ir 2019 m. rugpjūčio 7 d. Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto posėdžio protokolą Nr. D4-130,

t v i r t i n u pridedamą Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti, paskirstymo pagal savivaldybes sąrašą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. D1-543

 

ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ DOTACIJOMS ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI APVAŽIAVIMO BŪDU, TRANSPORTAVIMUI IR SAUGIAM ŠALINIMUI FINANSUOTI, PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Finansuojama priemonė

Skiriamas dotacijos dydis, Eur

Numatomas sutvarkyti asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis, t

Dotacijų teikimo sąlygos

 

1.

Alytaus miesto

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

4.825,00

27,49

 

1. Dotacijos lėšų negalima naudoti asbestinių stogų keitimo metu susidariusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui, transportavimui ir šalinimui, jeigu jos yra tinkamos finansuoti įgyvendinant valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamus projektus.

 

2. Dotacijos lėšos negali būti naudojamos į RATC didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pristatytų asbesto turinčių gaminių atliekų transportavimui ir šalinimui, jeigu šių atliekų sutvarkymo išlaidos įtrauktos į gyventojų mokamą rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą.

 

3. Dotacijos lėšomis apmokamos asbesto atliekų šalinimo išlaidos, neviršijančios minėtų atliekų priėmimo artimiausiame regioniniame sąvartyne nustatyto įkainio.

 

4. Projekto įgyvendinimo išlaidos apmokamos dotacijų teikimo sutartyje nustatyta tvarka. Dotacijos gavėjui gali būti išmokamas iki 30 procentų visos paskirtos dotacijos sumos avansas.

2.

Alytaus rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

16.860,40

100

3.

Birštono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

2.184,28

14

4.

Jurbarko rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

3.381,95

24,53

5.

Kaišiadorių rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

11.531,30

70

6.

Kėdainių rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

15.522,63

93

7.

Klaipėdos rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

34.995,00

250

8.

Kretingos rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

20.394,00

200

9.

Lazdijų rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

16.411,40

110

10.

Mažeikių rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

22.131,00

150

11.

Marijampolės

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

18.944,00

140

12.

Pakruojo rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

2.098,79

19,56

13.

Plungės rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

997,08

6,76

14.

Panevėžio rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

7.165,00

50

15.

Skuodo rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

14.348,00

100

16.

Šakių rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

5.757,00

37,5

17.

Švenčionių rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

20.997,76

112

18.

Utenos rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

15.176,60

100

19.

Varėnos rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

19.676,40

180

20.

Vilniaus rajono

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas

25.744,00

160

Iš viso:

279.141,59

1.944,84

______________