VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. VA-55 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 6 d. Nr. VA-74

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Žemės mokesčio administravimo taisykles:

1.1.1. Pakeičiu 23.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

23.3. pagal ŽMĮ 8 straipsnio 2 dalies 3 punktą fizinių asmenų sklypams savivaldybių tarybų nustatytas neapmokestinamasis sklypo dydis (toliau – ND). ND dydžius, taikomus einamaisiais mokestiniais metais, savivaldybių tarybos nustato savo sprendimais iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos. Taikant šią lengvatą, žemės sklypas neapmokestinamas savivaldybių tarybų nustatytu ND, jeigu mokestinio laikotarpio pradžioje (kalendorinių metų sausio mėn. pirmą darbo dieną) tokios žemės sklypų savininkų (fizinių asmenų) šeimose nėra darbingų asmenų ir jie yra:“.

1.1.2. Pakeičiu 23.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.16. kai gyventojas vienos savivaldybės teritorijoje turi kelis sklypus, kuriems nustatyti 2 skirtingi ND, tai laikoma, kad tas savininkas toje savivaldybės teritorijoje turi 2 sklypus. Šiuo atveju ND lengvata taikoma vienam sklypui, kuriam apskaičiuotos ND lengvatos vertė (t. y. žemės mokestis nustatytam ND plotui) yra didžiausia (atitinkamais atvejais įvertinant ir pereinamuoju laikotarpiu (2013–2017 m.) taikomą žemės ūkio paskirties žemės mokesčio ribojimą – 2013−2014 m. neviršyti vieno lito už arą, o 2015−2017 m. – 0,29 euro už arą. Nuo 2018 m. pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, ribojimas neviršyti 0,29 euro už arą nebetaikomas),“.

1.1.3. Pakeičiu 50.5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

50.5.4. 2017 m. ir vėlesnių mokestinių metų laikotarpiais žemės mokestinė vertė apskaičiuojama analogiškai kaip ir 50.5.2 papunktyje nurodytoji žemės mokestinė vertė. Nuo
2017 m. nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas žemės sklypo vertės padidėjimo (palyginus su 2012 m. žemės sklypo mokestine verte) mažinimas;“.

1.1.4. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Žemės mokesčio mokėtojui formuojama kalendorinių metų deklaracija, kurioje nurodomi visi (Lietuvos Respublikos teritorijoje) žemės mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimi žemės sklypai, jų plotai (iš jų ir nenaudojami (apleisti) žemės plotai) bei mokestinės vertės, taikomų lengvatų vertės, kiti žemės mokesčiui apskaičiuoti reikalingi duomenys ir apskaičiuota žemės mokesčio suma.“

1.1.5. Papildau 71.52 papunkčiu:

71.52. po deklaracijos lentele nurodyto BAR kodo dalies „Svarbi informacija“ 1 punkte nurodomas žemės mokesčio sumokėjimo terminas:

71.52.1. kai mokesčio mokėtojui ataskaitinių metų deklaracija pateikiama iki tų metų lapkričio 1 dienos, tai nurodoma žemės mokestį sumokėti iki tų ataskaitinių metų lapkričio 15 dienos (jei lapkričio 15 diena yra poilsio diena, tai iki po lapkričio 15 dienos einančios pirmosios darbo dienos),

71.52.2. kai mokesčio mokėtojui deklaracija pateikiama po ataskaitinių metų lapkričio 15 dienos, tai nurodoma žemės mokestį sumokėti iki 10 dienos, skaičiuojamos nuo deklaracijoje nurodytos apskaičiavimo dienos, pavyzdžiui:

Deklaracijoje nurodyta apskaičiavimo data 2017 m. gruodžio 1 diena. Šiuo atveju, deklaracijos dalies „Svarbi informacija“ 1 punkte bus nurodyta žemės mokestį sumokėti iki 2017 m. gruodžio 10 d . (nesumokėjus per nurodytą terminą, nuo 2017 m. gruodžio 11 d. pradedami skaičiuoti delspinigiai)

.“

1.1.6. Pakeičiu 71.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

71.8.1. jei žemės savininkui priklausančio žemės sklypo apleistos žemės duomenis pateikė Registrų centras, tai deklaracijos 6 pastaboje nurodoma: „6. Kilus klausimų dėl duomenų apie apleistą žemę, prašome kreiptis į Valstybės įmonę Valstybės žemės fondas elektroniniu paštu apleistoszemes@vzf.lt ar telefonu 8 682 36302;“.

1.1.7. Pakeičiu 71.8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„71.8.3. jei žemės savininkui priklausančio žemės sklypo apleistos žemės duomenis pateikė ir Registrų centras, ir savivaldybės administracija, tai tokiu atveju deklaracijos 6 pastaboje nurodoma: „6. Kilus klausimų dėl duomenų apie apleistus plotus žemės sklypo (-ų) Nr. _______________, prašome kreiptis į Valstybės įmonę Valstybės žemės fondas elektroniniu paštu apleistoszemes@vzf.lt ar telefonu 8 682 36302, o dėl žemės sklypo (-ų) Nr. _______________ į savivaldybės administraciją, kurios teritorijoje yra apleistos žemės plotą turintis žemės sklypas;“.

1.1.8. Papildau 73.121 papunkčiu: 

„73.121. po tikslinimo formos lentele nurodyto BAR kodo dalies „Svarbi informacija“ 1 punkte nurodoma žemės mokestį sumokėti iki 10 dienos, skaičiuojamos nuo tikslinimo formoje nurodytos apskaičiavimo dienos,“.

1.1.9. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Mokesčių administratorius suformuoja deklaracijos tikslinimo formas, jas patvirtina, spausdina ir įteikia mokesčio mokėtojui (75.3 papunktyje nurodytam mokesčių mokėtojui, registruotam EDS vartotojui, papildomai paštu deklaracija nebesiunčiama).“

1.1.10. Pakeičiu 82.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

82.2. aktuali informacija VMI administruojamų mokesčių klausimais, seminarų dalomoji medžiaga, paaiškinimai ir komentarai skelbiami adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais dominančiais mokesčių klausimais galima telefonu 1882 arba +370 5 255 3190, už visus skambučius mokama pagal įprastus tarifus.

Deklaracijos duomenis taip pat galima peržiūrėti EDS (skiltyje „Deklaravimas“ – „Žemės mokestis“),“.

1.1.11. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Laiku nesumokėtas žemės mokestis ir apskaičiuoti delspinigiai išieškomi MAĮ nustatyta tvarka.

Delspinigiai mokesčių mokėtojams skaičiuojami MAĮ nustatyta tvarka. Esant MAĮ nurodytiems pagrindams, mokesčių mokėtojai nuo delspinigių gali būti atleidžiami pagal Atleidimo nuo baudų, delspinigių ir palūkanų taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu VA-144 „Dėl Atleidimo nuo baudų, delspinigių ir palūkanų taisyklių patvirtinimo“, be mokesčio mokėtojo prašymo, jei mokesčių administratorius pats turi pakankamai duomenų ir įrodymų, kurie patvirtina, kad mokesčio mokėtojas nėra kaltas dėl pažeidimo, taip pat ir kitais taisyklėse nurodytais atvejais.

Mokesčio mokėtojas, gavęs tikslinimo formą, atsiųstą po kalendorinių metų lapkričio 15 dienos, žemės mokestį turi sumokėti per 10 dienų nuo tikslinimo formoje nurodytos apskaičiavimo dienos. Nesumokėjus mokesčio per nurodytą laikotarpį, pradedami skaičiuojami delspinigiai.“

1.1.12. Pripažįstu netekusiu galios 84 punktą.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos formą KIT703 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo formą KIT716 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtinta Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma KIT703 ir Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma KIT716 turi būti naudojamos, pateikiant Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo formą 2017 mokestiniais metais.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                       Edita Janušienė