2012 m. rugsėjo 27 d., Briuselis

 

 

 

 

 

Deklaracija dėl Europos stabilumo mechanizmo

 

2012 m. vasario 2 d. pasirašytos Europos stabilumo mechanizmo (ESM) steigimo sutarties Šalių atstovai, 2012 m. rugsėjo 27 d. susirinkę į posėdį Briuselyje, pritaria šiai aiškinamajai deklaracijai:

 

„Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutarties (Sutartis) 8 straipsnio 5 dalies nuostatomis visi ESM narių įsipareigojimai mokėti įmokas vadovaujantis Sutartimi apribojami taip, kad jokia Sutarties nuostata nebūtų aiškinama kaip nuostata, kuria įpareigojama mokėti didesnes įmokas nei kiekvienai ESM narei priklausančio Sutarties II priede nustatyto įstatinio kapitalo dalies įmokos, jei tam neduotas išankstinis kiekvienos narės atstovo sutikimas ir jei nebuvo tinkamai atsižvelgta į nacionalines procedūras.

 

Sutarties 32 straipsnio 5 dalies, 34 straipsnio ir 35 straipsnio 1 dalies nuostatomis neužkertamas kelias teikti visapusišką informaciją nacionaliniams parlamentams, kaip nustatyta nacionalinėse taisyklėse.

 

Minėtosios priežastys yra būtinas pagrindas, kuriuo remdamosi Susitariančiosios valstybės sutinka būti saistomos Sutarties nuostatų.“