LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMo NR. 2-46 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ Pakeitimo

 

2020 m. spalio 6 d. Nr. 2-193

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir:

1.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedą „Darbuotojų pastoviosios dalies koeficientai (be profesinio darbo patirties)“ papildau nauja eilute:

Specialistas [valdybos viršininko padėjėjas], C lygis

4,0

0,4

0,3

0,5

0,1

0,3

0,5

6,1

0

0

 

1.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 priedą „Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė“ papildau nauja eilute:

Specialistas [valdybos viršininko padėjėjas], C lygis

6,1

6,16

6,25

6,86

 

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo užregistravimo ir paskelbimo Teisės aktų registre.

3.    P a v e d u:

3.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Pirkimų ir dokumentų valdymo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;

3.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Komunikacijos skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Žydrūnas Bartkus