VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKRYDŽIŲ TAISYKLIŲ TAIKYMO IR SKRYDŽIŲ PLANO PATEIKIMO, PILDYMO IR UŽDARYMO REIKALAVIMŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 28 d. Nr. V-74

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (toliau – Reglamentas Nr. 923/2012), Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 1 d. įsakymu Nr. 4R-1 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ bei siekdamas užtikrinti kompetentingos institucijos funkcijų pagal Reglamento priedo „Skrydžių taisyklės“ SERA.4001 dalies b punkto 3, 4 papunkčius, SERA.4005 dalies a punktą, SERA.4010 dalies b punktą, SERA.4020 dalies a punktą, SERA.5020 dalies b punktą, SERA.5025 dalies a, c punktus vykdymą:

 

1Tvirtinu:

1.1. Skrydžių taisyklių taikymo pagal Reglamento Nr. 923/2012 priedo „Skrydžių taisyklės“ SERA.5020 ir SERA.5025 dalis reikalavimų aprašą (pridedama);

1.2. Skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo pagal Reglamento Nr. 923/2012 priedo „Skrydžių taisyklės“ SERA.4001, SERA.4005, SERA.4010 ir SERA.4020 dalis reikalavimų aprašą (pridedama).

 

2Nustatau, kad Skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo pagal Reglamento Nr. 923/2012 priedo „Skrydžių taisyklės“ SERA.4001, SERA.4005, SERA.4010 ir SERA.4020 dalis reikalavimų aprašas įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                    Algimantas Raščius

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės „Oro navigacija“

generalinio direktoriaus

2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-74

 

SkrydžiO plano pateikimo, pildymo ir

uždarymo PAGAL REGLAMENTO Nr. 923/2012

PRIEDO „SKRYDŽIŲ TAISYKLĖS“ SERA.4001, SERA.4005, SERA.4010 ir SERA.4020 DALIS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skrydžio plano pateikimo, pildymo ir uždarymo pagal Reglamento Nr. 923/2012 priedo „Skrydžių taisyklės“ SERA.4001, SERA.4005, SERA.4010 ir SERA.4020 dalis reikalavimų aprašas (toliau – Reikalavimų aprašas) parengtas vadovaujantis 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (toliau – Reglamentas) priedo „Skrydžių taisyklės“ SERA.4001 dalies b punkto 3 ir 4 papunkčių, SERA.4005 dalies a punkto, SERA.4010 dalies b punkto ir SERA.4020 dalies a punkto nuostatomis.

2. Reikalavimų aprašas nustato skrydžio plano pateikimo būtinumą, pildymo ypatumus ir uždarymo sąlygas. Reikalavimų aprašas taikomas bendrojo oro eismo (angl. – GAT) skrydžiams, vykdomiems Vilniaus skrydžių informacijos regione / viršutiniame skrydžių informacijos regione (angl. – FIR/UIR), išskyrus ypatingas situacijas arba karo atvejus.

3. Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos:

Pasienio zona – 4 jūrmylių Lietuvos Respublikos nevaldomos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos, kuri ribojasi su ne Europos Sąjungos valstybe nare, į teritorijos gilumą. Atnaujinus vidaus sienų kontrolę, pasienio zona yra 4 jūrmylių Lietuvos Respublikos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos į teritorijos gilumą. 

Sutrumpintas skrydžio planas (angl. – AFPL) – ribota informacija, teikiama telefonu prieš skrydį arba skrydžio metu, norint gauti leidimą skrydžio atkarpai arba išskristi iš valdomojo aerodromo.

Skrydžio planas pateiktas skrydžio metu (angl. – AFIL) – išsami arba ribota informacija, pateikta skrydžio metu, norint gauti leidimą skrydžiui arba jo atkarpai.

Kitos Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos atitinka vartojamas Reglamente.

 

II. SKRYDŽIO PLANO PATEIKIMAS

 

4. Skrydžio planas pateikiamas pagal Reglamento priedo „Skrydžių taisyklės“ (toliau – priedas) SERA.4001 (Skrydžio plano pateikimas) dalies nuostatas, išskyrus b punkto 3 ir 4 papunkčius. Reglamento priedo SERA.4001 dalies b punkto 3 ir 4 papunkčiai taikomi taip, kaip nurodyta Reikalavimų aprašo 5 ir 6 punktuose.

 

5. Skrydžio planas turi būti pateiktas prieš skrydį į draudžiamąją, ribojamąją arba pasienio zoną, siekiant palengvinti koordinavimą su atitinkamomis karinėmis tarnybomis arba kaimyninių valstybių oro eismo paslaugų teikimo padaliniais ir išvengti orlaivio perėmimo jo atpažinimo tikslu.

 

6. Skrydžio planas gali būti pateiktas ir prieš vykdant skrydį nevaldomoje oro erdvėje, jei tuo siekiama palengvinti skrydžio informacijos, aliarmo skelbimo ar paieškos ir gelbėjimo paslaugų teikimą.

7. AFIL teikiamas skrydžio metu, norint gauti leidimą skristi valdomąja oro erdve, jeigu tai būtina dėl tam tikrų aplinkybių, kurios prieš skrydį pilotui nebuvo žinomos.

8. Skrydžiui pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (angl. – VFR), norint kirsti aerodromo skrydžių valdymo zoną (angl. – CTR) arba išskristi iš valdomojo aerodromo, galima pateikti AFPL. Šiuo atveju AFPL teikiamas artimiausiam oro eismo paslaugų padaliniui ir paskirties aerodromas neinformuojamas.

9. Jeigu yra žinoma, kad atskridimo aerodrome arba kitoje veiklos vykdymo vietoje nėra tinkamų ryšio priemonių ir nėra atsarginių antžeminių pranešimų dorojimo priemonių, skrydžio planas išskridimui iš atskridimo aerodromo arba veiklos vykdymo vietos gali būti pateiktas iš anksto.

 

III. SKRYDŽIO PLANO TURINYS

 

10. Skrydžio plano turinį sudaro visa Reglamento priedo SERA.4005 (Skrydžio plano turinys) dalies a punkte nurodyta informacija. Skrydžio plano formoje informacija nurodoma, laikantis ICAO Doc. 4444 ATM/501 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų.

11. AFIL turinį sudaro visa Reglamento priedo SERA.4005 dalies a punkte nurodyta informacija.

12. AFPL pateikiamas, nurodant jame Reglamento priedo SERA.4005 dalies a punkte išvardytą informaciją, tačiau:

– skrydžio maršrute nurodoma tik skrydžio atkarpa CTR ribose (įskridimo / išskridimo pranešimo taškai);

– nenurodomi atsarginiai aerodromai arba atsarginės skrydžių aikštelės;

– nenurodoma avarinė ir gelbėjimo įranga.

 

IV. SKRYDŽIO PLANO PiLDYMAS

 

13. Skrydžio planas pildomas laikantis Reglamento priedo SERA.4010 (Skrydžio plano pildymas) dalies bei Reikalavimų aprašo III skyriaus nuostatų.

14. AFIL pateikiamas laikantis Reglamento priedo SERA.4005 dalies b punkte nurodytų reikalavimų.

15. Pateikiant skrydžio planą skrydžiui į draudžiamąją, ribojamąją arba pasienio zoną, skrydžio plano 18 dalyje nurodomas išankstinio leidimo (PPR) numeris.

 

V. SKRYDŽIO PLANO UŽDARYMAS

 

16. Skrydžio planas uždaromas laikantis Reglamento priedo SERA.4020 (Skrydžio plano uždarymas) dalies nuostatų.

18. AFPL uždaromas orlaiviui išskridus iš CTR ribų. Laikoma, kad toliau skrydis vykdomas be skrydžio plano.

19. Jeigu atskridimo aerodrome arba veiklos vykdymo vietoje nėra oro eismo paslaugų teikimo padalinio, o skrydžių planas turi būti uždarytas, pranešimas apie atskridimą kuo skubiau po nutūpimo, bet ne vėliau kaip per 30 min. telefonu perduodamas artimiausiam oro eismo paslaugų teikimo padaliniui.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės „Oro navigacija“

generalinio direktoriaus

2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-74

 

SKRYDŽIŲ TAISYKLIŲ taikymo PAGAL REGLAMENTO NR.923/2012

PRIEDO „SKRYDŽIŲ TAISYKLĖS‘‘ SERA.5020 ir SERA.5025 dalis reikalavimŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skrydžių taisyklių taikymo pagal Reglamento Nr. 923/2012 priedo „Skrydžių taisyklės“ SERA.5020 ir SERA.5025 dalis reikalavimų aprašas (toliau – Reikalavimų aprašas) parengtas vadovaujantis 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (toliau – Reglamentas) priedo „Skrydžių taisyklės“ SERA.5020 dalies b punkto ir SERA.5025 dalies a ir c punktų nuostatomis.

2. Reikalavimų aprašas nustato reikalavimus skrydžiams pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles (angl. – IFR) valdomojoje ir nevaldomoje oro erdvėje, taip pat kreiserinių skrydžio lygių ir kelių naudojimą, jų apribojimus bei pranešimo apie orlaivio buvimo vietą būtinumą. Reikalavimų aprašas taikomas bendrojo oro eismo (angl. – GAT) skrydžiams, vykdomiems pagal IFR Vilniaus skrydžių informacijos regione / viršutiniame skrydžių informacijos regione (angl. – FIR/UIR).

3. Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos atitinka vartojamas Reglamente.

 

II. SKRYDŽIŲ TAISYKLIŲ TAIKYMAS IFR SKRYDŽIAMS

VALDOMOJOJE ORO ERDVĖJE

 

4. Skrydžių taisyklės IFR skrydžiams valdomojoje oro erdvėje taikomos laikantis Reglamento priedo „Skrydžių taisyklės“ (toliau – priedas) SERA.5020 dalies, išskyrus b punktą, nuostatų. Reglamento priedo SERA.5020 dalies b punktas taikomas taip, kaip nurodyta Reikalavimų aprašo 5 punkte.

 

5. IFR skrydis kreiseriniu skrydžio režimu valdomojoje oro erdvėje vykdomas kreiseriniame skrydžio lygyje, pasirinktame pagal Reglamento priedo 3 priedėlyje pateiktą Kreiserinių lygių lentelę arba, jei skrydžių valdymo padalinys išdavė leidimą aukštėti kreiseriniu režimu tarp dviejų skrydžio lygių arba virš skrydžio lygio, pasirinkto (-ų) pagal minėtą Kreiserinių lygių lentelę.

 

 

III. SKRYDŽIŲ TAISYKLIŲ TAIKYMAS IFR SKRYDŽIAMS

NEVALDOMOJOJE ORO ERDVĖJE

 

6. Skrydžių taisyklės IFR skrydžiams už valdomosios oro erdvės ribų, tai yra nevaldomojoje oro erdvėje, taikomos laikantis Reglamento priedo SERA.5025 dalies, išskyrus a ir c punktus, nuostatų. Reglamento priedo SERA.5025 dalies a ir c punktai taikomi taip, kaip nurodyta Reikalavimų aprašo atitinkamai 7 ir 8 punktuose.

7. IFR skrydis nevaldomojoje oro erdvėje horizontaliojo kreiserinio skrydžio režimu atliekamas jo kelią atitinkančiame kreiserinio skrydžio lygyje, nurodytame Reglamento priedo 3 priedėlyje „Kreiserinių lygių lentelė“. IFR skrydžiams žemiau 3 000 pėdų virš vidutinio jūros lygio nevaldomojoje oro erdvėje horizontaliojo kreiserinio skrydžio režimas nėra taikomas.

8. Vykdant IFR skrydį nevaldomojoje oro erdvėje, kurioje pagal Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 su visais vėlesniais pakeitimais, tarp jų pakeitimais, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1054, įsigaliosiantys 2014 m. gegužės 1 d., taikomas reikalavimas klausytis oro-žemės radijo ryšio atitinkamu kanalu perduodamos kalbinės informacijos, o prireikus – užmegzti abipusį radijo ryšį su atitinkamu oro eismo paslaugų teikėjo padaliniu, teikiančiu skrydžių informacijos paslaugas, ir pranešti apie orlaivio buvimo vietą, kaip nurodyta Reglamento priedo SERA.8025 (Pranešimai apie buvimo vietą) dalies reikalavimuose valdomiesiems skrydžiams.

 

_________________