LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 2-38 „DĖL ATLYGINIMO ASMENIMS, SUTEIKUSIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI VERTINGĄ INFORMACIJĄ APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 27 d. Nr. 2-496

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. S u d a r a u šios sudėties STT komisiją atlyginimo asmenims už suteiktą vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skyrimo pagrįstumui vertinti (toliau – Komisija):

2.1. STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas (Komisijos pirmininkas);

2.2. STT Pirmosios valdybos viršininkas (Komisijos narys);

2.3. STT Antrosios valdybos viršininkas (Komisijos narys);

2.4. STT Antrosios valdybos Antrojo skyriaus viršininkas (Komisijos narys – sekretorius);

2.5. STT struktūrinio padalinio, kurio darbuotojas iniciavo teikimą dėl atlyginimo išmokėjimo, viršininkas (Komisijos narys).“

2. P a v e d u paskelbti šį įsakymą:

2.1. STT Administravimo valdybos Bendrajam skyriui – Teisės aktų registre;

2.2. STT Viešųjų ryšių skyriui – STT interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Saulius Urbanavičius