HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. D1-462 „DĖL DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, PLATINAMAS, EKSPORTUOJAMAS IR PRAMONINĖJE, PROFESINĖJE AR KITOJE ŪKINĖJE VEIKLOJE NAUDOJAMAS CHEMINES MEDŽIAGAS IR PREPARATUS, JŲ SAVYBES, GALIMĄ POVEIKĮ ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI TEIKIMO, RINKIMO, KAUPIMO BEI TOLESNIO PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 5 d. Nr. D1-1006

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, PLATINAMAS, EKSPORTUOJAMAS IR PRAMONINĖJE, PROFESINĖJE AR KITOJE ŪKINĖJE VEIKLOJE NAUDOJAMAS CHEMINES MEDŽIAGAS IR PREPARATUS, JŲ SAVYBES, GALIMĄ POVEIKĮ ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI TEIKIMO, RINKIMO, KAUPIMO BEI TOLESNIO PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 14 straipsniu:

1. Tvirtinu Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioju Aplinkos apsaugos agentūrą organizuoti ir vykdyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintame Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos apraše nurodytų duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus rinkimą, kaupimą ir tolesnį paskirstymą.

3. Pavedu aplinkos viceministrui Algirdui Genevičiui užtikrinti šiuo įsakymu patvirtintų nuostatų vykdymo kontrolę.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas

 

 

 

 

 

suderinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

2014-12-05 raštu Nr.(1.1.20-411)-10-10703


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-1006

 

 

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, PLATINAMAS, EKSPORTUOJAMAS IR PRAMONINĖJE, PROFESINĖJE AR KITOJE ŪKINĖJE VEIKLOJE NAUDOJAMAS CHEMINES MEDŽIAGAS IR PREPARATUS, JŲ SAVYBES, GALIMĄ POVEIKĮ ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI TEIKIMO, RINKIMO, KAUPIMO BEI TOLESNIO PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, platintojų ir Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytais atvejais – eksportuotojų, duomenų ir informacijos apie jų pagamintas, patiektas rinkai, sunaudotas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš jos chemines medžiagas ir preparatus teikimo apimtį, terminus, jų teikimo ir  surinktų duomenų ir informacijos Aplinkos apsaugos agentūroje kaupimo bei tolesnio paskirstymo būdus.

2. Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus rinkimo ir kaupimo tikslas:

2.1. surinkti iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, platintojų Tvarkos apraše nurodytus duomenis ir informaciją bei centralizuotai juos kaupti informacinėje sistemoje „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“);

2.2. tvarkyti surinktus duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus bei teikti juos institucijoms, darančioms atitinkamus sprendimus cheminių medžiagų ir preparatų valdymo, tvarkymo bei kontrolės srityse, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, naudojantiems chemines medžiagas ir preparatus ūkinėje veikloje arba savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą;

2.3. surinkti Tvarkos apraše nurodytus duomenis apie gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus, užsiimančius cheminių medžiagų ir preparatų gamyba, tiekimu rinkai, importu, naudojimu pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje.

3. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai duomenis ir informaciją apie pagamintas, importuotas, patiektas rinkai (išplatintas (parduotas)), sunaudotas pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje chemines medžiagas ir preparatus, išskyrus cheminius augalų apsaugos ir biocidinius produktus, taip pat fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų kiekį, teikia Aplinkos apsaugos agentūrai vadovaudamiesi Tvarkos aprašu.

Asmenys, importuojantys ir eksportuojantys, taip pat įvežantys į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių šalių ir išvežantys iš jos į Europos Sąjungos valstybes ir Europos ekonominei erdvei priklausančias šalis fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas, naudojantys ir surenkantys šias medžiagas iš įrangos ir produktų, taip pat asmenys, atliekantys jų recirkuliaciją, regeneraciją arba naikinantys jas, duomenis ir informaciją apie importuotų, eksportuotų, įvežtų, išvežtų, sunaudotų, surinktų iš įrangos ir produktų, recirkuliuotų, regeneruotų ir sunaikintų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų kiekį teikia pagal Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p.1) ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006, reikalavimus (OL 2014 L 150, p.195).

4. Duomenys ir informacija apie chemines medžiagas ir preparatus, nurodyti Tvarkos aprašo 9 punkte, Aplinkos apsaugos agentūrai teikiami nemokamai, tiesiogiai į IS „AIVIKS“. Aplinkos apsaugos agentūra suteikia prieigą prie IS „AIVIKS“ cheminių medžiagų ir preparatų gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams, platintojams, teikiantiems duomenis ir informaciją tiesiogiai į IS „AIVIKS“ Tvarkos apraše numatyta tvarka, nemokamai. Jei nėra techninių galimybių duomenis ir informaciją pateikti tiesiogiai į IS „AIVIKS“, duomenys ir informacija, nurodyti šio Tvarkos aprašo 9 punkte, teikiami elektronine forma Aplinkos apsaugos agentūrai.

5. Duomenis ir informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 9 punkte, išskyrus 9.2.16 ir 9.3.13 papunkčiuose nurodytą informaciją, kuri renkama 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos (OL 2009 L 324, p.1) nustatyta tvarka, surinktą iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, platintojų, Vilniaus visuomenės sveikatos centras ir Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, teikia tiesiogiai į IS „AIVIKS“. Aplinkos apsaugos agentūra suteikia prisijungimo duomenis Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyta tvarka.

6. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai, teikiantys Aplinkos apsaugos agentūrai duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus, turi turėti patvirtinančius teikiamų duomenų ir informacijos patikimumą dokumentus, kuriuos pareikalavus privalo pateikti valstybės institucijoms, vykdančioms valstybinę cheminių medžiagų ir preparatų kontrolę ir priežiūrą.

7. Tvarkos aprašas netaikomas:

7.1. ūkio subjektams, užsiimantiems mažmenine prekyba cheminių medžiagų ir preparatų, kuriuos jie parduoda galutiniam vartotojui asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti;

7.2. ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla, išskyrus atvejus, kai jie patys yra cheminių medžiagų ir preparatų tiekėjai rinkai;

7.3. ūkio subjektams, vykdantiems mokslinius ar technologinius tyrimus, laboratorinius tyrimus, išskyrus atvejus, kai laboratoriniai tyrimai tiesiogiai susiję su gamyba ar kita ūkine veikla;

7.4. ūkio subjektams, užsiimantiems naftos produktų prekyba ir laikymu degalinėse, skirtose naftos produktus priimti, laikyti ir parduoti galutiniam vartojimui, įskaitant žinybinio pobūdžio degalines, kurios skirtos tik savo poreikiams tenkinti;

7.5. ūkio subjektams, naudojantiems galutiniam vartojimui skirtas chemines medžiagas ir preparatus savo reikmėms ir (ar) vidaus poreikiams, nesusijusiems tiesiogiai su gamyba ar kita ūkine veikla, tenkinti;

7.6. ūkio subjektams, gaminantiems, importuojantiems, naudojantiems, platinantiems polimerus ir chemines medžiagas, įtrauktas į 2008 m. spalio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), IV ir V priedus (OL 2008 L 268, p. 14).

8. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme, Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2009 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D1-47, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiame Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiame Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p.1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), vartojamas sąvokas:

8.1. sąvoka „cheminis preparatas“ Tvarkos apraše atitinka sąvoką „mišinys“ ir vartojama ta pačia reikšme, kaip ši apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008;

8.2. fizinis ar juridinis asmuo, paskirtas vieninteliu Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojo atstovu Lietuvoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, priskiriamas importuotojui ir vykdo visas importuotojui pagal Tvarkos aprašą priskirtas pareigas, susijusias su duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus teikimu.

 

II skyrius

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE CHEMINES MEDŽIAGAS IR PREPARATUS TEIKIMAS

 

9. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai apie chemines medžiagas ir preparatus teikia tiesiogiai į duomenų bazę IS „AIVIKS“ arba, jei nėra galimybės naudotis IS AIVIKS, – kita elektronine forma, Aplinkos apsaugos agentūrai šiuos duomenis ir informaciją:

9.1. asmens tapatumo duomenis:

9.1.1. ūkio subjekto pavadinimas;

9.1.2. fizinio arba juridinio asmens kodai;

9.1.3. ūkinės veiklos vieta;

9.1.4. pagrindinės ekonominės veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių;

9.1.5. buveinės adresas;

9.1.6. metai (praėję kalendoriniai);

9.1.7. ataskaitos rengėjo duomenys:

9.1.7.1. vardas, pavardė;

9.1.7.2. pareigos;

9.1.7.3. telefono numeris;

9.1.7.4. fakso numeris;

9.1.7.5. el. pašto adresas;

9.1.7.6. kiti ataskaitos rengėjai, jei būtina;

9.1.8. atsakingo asmens duomenys:

9.1.8.1. vardas, pavardė;

9.1.8.2. pareigos;

9.1.8.3. telefono numeris;

9.1.8.4. fakso numeris;

9.1.8.5. el. pašto adresas.

9.2. cheminės medžiagos tapatumo duomenis:

9.2.1. cheminių medžiagų santraukų tarnybos suteiktas cheminės registracijos numeris (CAS Nr.);

9.2.2. EINECS/ELINCS/NLP numeriai;

9.2.3 cheminės medžiagos registracijos numeris ir registracijos data Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais;

9.2.4. autorizacijos numeris Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais;

9.2.5. Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo numeris, jei taikoma;

9.2.6. EB numeris;

9.2.7. cheminės medžiagos pavadinimas ir/ar pavadinimai pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (IUPAC) nomenklatūrą;

9.2.8. pavadinimo sinonimai;

9.2.9. kilmės šalis ir/ar šalys;

9.2.10. medžiagos tipas (kita medžiaga, biocidas, augalų apsaugos produktas, trąša);

9.2.11. molekulinė formulė;

9.2.12. klasifikacija ir ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

9.2.12.1. pavojingumo klasės ir kategorijos;

9.2.12.2. pavojingumo frazės;

9.2.12.3 atsargumo frazės;

9.2.12.4. papildoma informacija apie pavojų (EUH frazės);

9.2.12.5. pavojaus piktogramos;

9.2.12.6. signaliniai žodžiai;

9.2.13. fizikocheminiai, ekotoksikologiniai ir kiti duomenys, gauti atlikus tyrimus, įskaitant bandymų, atliktų 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 440/2008, nustatančiame bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 13 straipsnio 2 dalyje, nurodytais metodais, rezultatus:

9.2.13.1. molekulinė masė;

9.2.13.2. medžiagos būsena (dujinė, skysta, kieta, ar yra nanoformų);

9.2.13.3. spalva;

9.2.13.4. kvapas;

9.2.13.5. klampumas (mm2/s);

9.2.13.6. tankis (g/cm3);

9.2.13.7. lydymosi temperatūra (°C);

9.2.13.8. užšalimo temperatūra (°C);

9.2.13.9. garų slėgis (Pa);

9.2.13.10. pH;

9.2.13.11. virimo temperatūra (°C);

9.2.13.12. užsiliepsnojimo temperatūra (°C);

9.2.13.13. tirpumas vandenyje prie 20 °C (g/l);

9.2.13.14. tirpumas kituose tirpikliuose (g/100cm3);

9.2.13.15. toksikologinė informacija;

9.2.13.16. ekotoksikologinė (ekologinė) informacija;

9.2.13.17. stabilumas ir reaktyvumas;

9.2.14. saugos nuo kenksmingo poveikio priemonės, apsaugos priemonės ištikus nelaimei;

9.2.15. informacijos ir duomenų šaltiniai.

9.2.16. praėjusių kalendorinių metų medžiagos kiekis (tonomis):

9.2.16.1. pagamintas;

9.2.16.2. importuotas (nurodyti šalį);

9.2.16.3. išplatintas (parduotas);

9.2.16.4. sunaudotas ūkio subjekto pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje.

9.2.17. naudojimo sritis;

9.2.18. ar medžiaga yra nanoformoje;

9.3. cheminio preparato tapatumo duomenis:

9.3.1. pavadinimas ir /ar pavadinimai;

9.3.2. pavadinimo sinonimai;

9.3.3. KN kodas;

9.3.4. sudėtis, nurodant mišinio/preparato pavojingas sudedamąsias medžiagas, šių medžiagų CAS Nr., EINECS/ELINCS/ NLP Nr., jų masės % ribas preparate, esant reikalui, – pažymėti apie pateikiamų duomenų konfidencialumą;

9.3.5. nurodyti, ar sudėtyje yra nanomedžiagų;

9.3.6. kilmės šalis ir/ar šalys;

9.3.7. duomenis apie cheminio preparato klasifikaciją ir ženklinimą pagal Klasifikavimo ir ženklinimo tvarką. Taikoma tik cheminiams preparatams, kurie pateikti į rinką iki 2015 m. birželio 1 d. ir jų nebūtina iš naujo paženklinti ir supakuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas iki 2017 m. birželio 1 d.;

9.3.8. klasifikacija ir ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

9.3.8.1. pavojingumo klasės ir kategorijos;

9.3.8.2. pavojingumo frazės;

9.3.8.3. atsargumo frazės;

9.3.8.4. papildoma informacija apie pavojų (EUH frazės);

9.3.8.5. pavojaus piktogramos;

9.3.8.6. signaliniai žodžiai;

9.3.9. fizikocheminiai, ekotoksikologiniai ir kiti duomenys, gauti atlikus tyrimus, įskaitant bandymus, atliktus 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 440/2008, nustatančiame bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 13 straipsnio 2 dalyje:

9.3.9.1. molekulinė masė;

9.3.9.2. medžiagos būsena (dujinė, skysta, kieta);

9.3.9.3. spalva;

9.3.9.4. kvapas;

9.3.9.5. klampumas (mm2/s);

9.3.9.6. tankis (g/cm3);

9.3.9.7. lydymosi temperatūra (°C);

9.3.9.8. užšalimo temperatūra (°C);

9.3.9.9. garų slėgis (Pa);

9.3.9.10. pH;

9.3.9.11. virimo temperatūra (°C);

9.3.9.12. užsiliepsnojimo temperatūra (°C);

9.3.9.13. tirpumas vandenyje prie 20 °C (g/l);

9.3.9.14. tirpumas kituose tirpikliuose (g/100cm3);

9.3.9.15. toksikologinė informacija;

9.3.9.16. ekotoksikologinė (ekologinė) informacija;

9.3.9.17. stabilumas ir reaktyvumas;

9.3.10. saugos nuo kenksmingo poveikio priemonės;

9.3.11. apsaugos priemonės ištikus nelaimei;

9.3.12. informacijos ir duomenų šaltiniai;

9.3.13. praėjusių kalendorinių metų preparato kiekis (tonomis):

9.3.13.1. pagamintas;

9.3.13.2. importuotas (nurodyti šalį);

9.3.13.3. išplatintas (parduotas);

9.3.13.4. sunaudotas ūkio subjekto pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje;

9.3.14. naudojimo sritis.

10. Jei tenkinamos Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytos sąlygos, kurioms esant būtina cheminę medžiagą registruoti šio Reglamento nustatyta tvarka, gamintojai ir importuotojai apie cheminės medžiagos, esančios vieno ar kelių preparatų sudėtyje, teikia duomenis apie pagamintos, importuotos cheminės medžiagos, esančios vieno preparato ar kelių preparatų sudėtyje, bendrą (suminį) kiekį tonomis per kalendorinius metus.

11. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus teikia Aplinkos apsaugos agentūrai, jeigu pagamino, importavo, patiekė rinkai ir sunaudojo pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje kiekvienos cheminės medžiagos ar preparato daugiau negu 1000 kg per paskutinius kalendorinius metus, išskyrus pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, nurodytus  Tvarkos aprašo 12 - 13 punktuose.

12. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus duomenis ir informaciją apie labai toksiškas, klasifikuojamas pagal Klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, arba 1, 2 kategorijos ūmaus toksiškumo H300, H310, H330, 1A ir 1B kategorijos kancerogenus; 1A ir 1B kategorijos mutagenus, 1A ir 1B kategorijos toksiškai veikiančias reprodukciją H350, H340, H360, klasifikuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, chemines medžiagas ir preparatus teikia Aplinkos apsaugos agentūrai, jeigu kiekvienos cheminės medžiagos ar preparato pagamino, importavo, patiekė rinkai, ir sunaudojo pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje daugiau negu 10 kg per paskutinius kalendorinius metus.

13. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus duomenis ir informaciją apie 13.1. - 13.4. papunkčiuose paminėtas pavojingas chemines medžiagas ir preparatus teikia Aplinkos apsaugos agentūrai, jeigu kiekvienos cheminės medžiagos ar preparato pagamino, importavo, patiekė rinkai ir sunaudojo pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje daugiau negu 100 kg per paskutinius kalendorinius metus:

13.1. toksiškas chemines medžiagas ir preparatus, jeigu šioms cheminėms medžiagoms ir preparatams pagal Klasifikavimo ir ženklinimo tvarką priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, R45, R46, R48, R49, R60 ir R61 arba 3 kategorijos ūmaus toksiškumo H301, H311, H331; 1 kategorijos specifinio toksiškumo konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) H370; 1 kategorijos specifinio toksiškumo konkrečiam organui (kartotinis poveikis) H372; 1 kategorijos plaučių pakenkimo prarijus H304 pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

13.2. chemines medžiagas ir preparatus, paženklintus pagal Klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, priskiriant rizikos frazę R35, 1A, 1B, 1C kategorijos odą (akis) ėsdinančius H314; kategorijos, turinčius poveikį akims H318, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

13.3. jautrinančias chemines medžiagas ir preparatus, jeigu šioms cheminėms medžiagoms ir preparatams pagal Klasifikavimo ir ženklinimo tvarką priskirtos rizikos frazės R42, R43; arba 1 kategorijos kvėpavimo takų ir odos jautrinimas H334 pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

13.4. aplinkai pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, jeigu šioms cheminėms medžiagoms ir preparatams pagal Klasifikavimo ir ženklinimo tvarką priskirtos rizikos frazės R50-R59 arba (1 kategorijos ūmaus toksiškumo vandens aplinka H400, 1, 2, 3 kategorijos lėtinio toksiškumo vandens aplinkai H410, H411, H412 pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

14. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai praėjusių kalendorinių metų duomenis ir informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 9 punkte apie chemines medžiagas ir preparatus, Aplinkos apsaugos agentūrai pateikia kiekvienais metais iki kovo 1 d.

15. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai kiekvienais metais ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai atnaujintus duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus, jei:

15.1. pasikeitė cheminio preparato sudėtis;

15.2. pasikeitė cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklinimas.

16. Jei nėra Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytų duomenų pasikeitimų, gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai tik informaciją, nurodytą 9.1, 9.1.2, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.7, 9.2.16, 9.3.1 ir 9.3.13 papunkčiuose.

 

III Skyrius

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS RINKIMAS IR KAUPIMAS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE

 

17. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai yra atsakingi už teikiamų duomenų ir informacijos teisingumą ir tikslumą. Aplinkos apsaugos agentūra tikrina iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, platintojų gautus duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus, patvirtina gautus įrašus arba grąžina juos patikslinimui, patvirtintus duomenis kaupia ir tvarko IS „AIVIKS“.

18. Aplinkos apsaugos agentūra apie pastebėtas klaidas, susijusias su pateiktais duomenimis ir informacija, praneša ūkio subjektui, naudodama IS „AIVIKS“, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.

19. Aplinkos apsaugos agentūra užtikrina iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, platintojų ir kitų valstybės institucijų gautų duomenų ir informacijos apsaugą ir konfidencialumą, kai nuostata dėl konfidencialumo taikoma Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka.

20. Informacinės cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazės dalis, kurioje kaupiami duomenys ir informacija, kurie pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų įstatymą, Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006, Nr. 1272/2008 negali būti laikomi komercine ir pramonine paslaptimi ir kurie pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra priskirti valstybės ar tarnybos paslaptims, skelbiama IS „AIVIKS“.

 

IV Skyrius

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE CHEMINES MEDŽIAGAS IR PREPARATUS

PRIEINAMUMAS IR platinimas

 

21. Cheminių medžiagų ir preparatų naudotojai informaciją apie cheminių medžiagų ir preparatų savybes, jų galimą pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai bei rizikos veiksnius gauna iš pirminių tiekėjų (gamintojų, importuotojų, platintojų), kurie ženklina chemines medžiagas ir preparatus pagal jų klasifikaciją bei parengia ir nustatyta tvarka pateikia saugos duomenų lapus.

22. Valstybės institucijos gali naudotis informacija ir duomenimis apie chemines medžiagas ir preparatus, įskaitant ir konfidencialius duomenis, pagal duomenų teikimo sutartį ir gavusios IS „AIVIKS“ vartotojo vardą ir slaptažodį iš Aplinkos apsaugos agentūros.

23. Asmenys informaciją ir duomenis, kaupiamus IS „AIVIKS“, kurie laikomi komercine ir pramonine paslaptimi, gali gauti Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais.

24. Aplinkos apsaugos agentūra duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus, nepažeidžiant komercinės ir pramoninės paslapties, valstybės ar tarnybos paslapties, teikia suinteresuotiems asmenims tinkama ir prieinama naudojimui forma nemokamai ir neprašant paaiškinti, kam tokia informacija reikalinga, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu, šiuo Tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais prieinamumą prie informacijos apie aplinką.

 

V SKYRIUS

CHEMINIO PAVADINIMO KONFIDENCIALUMAS

 

25. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, atsakingi už cheminio preparato tiekimą rinkai, kurie gali įrodyti, kad dėl tos cheminės medžiagos cheminės tapatybės atskleidimo kiltų pavojus jų verslo konfidencialumui, dėl alternatyvaus pavadinimo suteikimo gali kreiptis į Europos cheminių medžiagų agentūrą Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais atvejais ir šio reglamento nustatyta tvarka.

26. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, atsakingi už cheminio preparato tiekimą rinkai, pasinaudoję cheminės medžiagos, esančios preparato sudėtyje, cheminio pavadinimo konfidencialumo išsaugojimu pagal Klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos 7.5 papunktį, gali vartoti sutartą alternatyvų pavadinimą iki 2015 m. gegužės 31 d.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________