Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 10 d. Nr. 943
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4.20 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.20.         paraiškos įvertinimą ir vertinimo pažymos išdavimą:

4.20.1.        autorizuojant nekeičiamos sudėties biocidinį produktą pagal

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų teikimo

rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) (toliau –

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012):

4.20.1.1.     kai veiklioji medžiaga yra cheminė medžiaga ir Lietuva yra

vertinančioji arba referencinė valstybė narė                                        97 565 litai

4.20.1.2.     kai veiklioji medžiaga yra mikroorganizmas ir Lietuva yra

vertinančioji arba referencinė valstybė narė                                        56 086 litai

4.20.1.3.     kai veiklioji medžiaga yra cheminė medžiaga ir Lietuva yra

atitinkama valstybė narė                                                                      10 693 litai

4.20.2.        atliekant dalinį nekeičiamos sudėties biocidinio produkto

autorizacijos liudijimo keitimą, kai veiklioji medžiaga yra

cheminė medžiaga, pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012:

4.20.2.1.     atliekant esminį su produktu susijusį pakeitimą, kai Lietuva yra

vertinančioji arba referencinė valstybė narė                                        41 358 litai

4.20.2.2.     atliekant esminį su produktu susijusį pakeitimą, kai Lietuva yra

atitinkama valstybė narė                                                                      5 689 litai

4.20.2.3.     atliekant nedidelį su produktu susijusį pakeitimą, kai Lietuva

yra vertinančioji arba referencinė valstybė narė                                  8 168 litai

4.20.2.4.     atliekant nedidelį su produktu susijusį pakeitimą, kai Lietuva

yra atitinkama valstybė narė                                                                1 328 litai

4.20.2.5.     atliekant administracinio pobūdžio su produktu susijusį

pakeitimą, kai Lietuva yra vertinančioji arba referencinė

valstybė narė                                                                                        1 312 litų

4.20.2.6.     atliekant administracinio pobūdžio su produktu susijusį

pakeitimą, kai Lietuva yra atitinkama valstybė narė                           310 litų

4.20.3.        autorizuojant nekeičiamos sudėties biocidinį produktą taikant

supaprastintą autorizacijos liudijimų išdavimo tvarką pagal

Reglamentą (ES) Nr. 528/2012                                                           12 459 litai

4.20.4.        pagal pranešimą apie numatomą į Lietuvos rinką pateikti

biocidinį produktą vertinant nekeičiamos sudėties biocidinį

produktą, autorizuotą kitoje valstybėje narėje taikant

supaprastintą autorizacijos liudijimo išdavimo tvarką pagal

Reglamentą (ES) Nr. 528/2012                                                           2 045 litai

4.20.5.        autorizuojant tokį patį nekeičiamos sudėties biocidinį

produktą, kai veiklioji medžiaga yra cheminė medžiaga, pagal

Reglamentą (ES) Nr. 528/2012                                                           2 766 litai

4.20.6.        išduodant nekeičiamos sudėties biocidinio produkto, kai

veiklioji medžiaga yra cheminė medžiaga, lygiagrečios

prekybos leidimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, kai

Lietuva yra įvežimo valstybė narė                                                       4 185 litai“.

2. Pakeisti 4.201 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.201.        autorizacijos liudijimo ar lygiagrečios prekybos leidimo:

4.201.1.       išdavimą                                                                                              21 litas

4.201.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      31 litas“.

3. Pakeisti 4.202 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.202.          veikliosios medžiagos įvertinimą ir vertinimo pažymos

išdavimą vienam produktų tipui tvirtinant veikliąją medžiagą

pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012:

4.202.1.         kai veiklioji medžiaga yra cheminė medžiaga                                   270 000 litų

4.202.2.         kai veiklioji medžiaga yra mikroorganizmas                                      231 265 litai“.

4. Papildyti 4.205 papunkčiu:

 

4.205.        paraiškos įvertinimą ir vertinimo pažymos išdavimą taikant

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 2 dalies

pereinamojo laikotarpio priemones:                                                    

4.205.1.       autorizuojant biocidinį produktą                                                         4 668 litai

4.205.2.       autorizuojant biocidinį produktą, pasibaigus ankstesnio

autorizacijos liudijimo galiojimo laikui                                                2 491 litas

4.205.3.       autorizuojant biocidinį produktą, kai biocidinis produktas

panašus į to paties pareiškėjo jau autorizuotą biocidinį

produktą (to paties produktų tipo, tos pačios paskirties, su

tomis pačiomis veikliosiomis medžiagomis)                                        961 litas

4.205.4.       keičiant biocidinio produkto autorizacijos sąlygas, išskyrus

autorizacijos liudijimo patikslinimą                                                     2 456 litai“.

5. Pakeisti 4.2951.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.2951.10.      paraiškos įvertinimą ir vertinimo pažymos išdavimą visiems

3 produktų tipo biocidiniams produktams, 4 produktų tipo

biocidiniams produktams, skirtiems naudoti tik pašarų ar tik

gyvūnų geriamojo vandens srityje, 14 produktų tipo

biocidiniams produktams, skirtiems naudoti tik gyvūnų

auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse,

18 produktų tipo biocidiniams produktams, skirtiems

naudoti tik veterinarinės higienos tikslais tiesiogiai ant odos

arba gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo

priemonėse, 19 produktų tipo biocidiniams produktams,

skirtiems naudoti tik gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir

transportavimo priemonėse, ir 22 produktų tipo

biocidiniams produktams, skirtiems tik gyvūnų kūnams arba

jų dalims dezinfekuoti ir konservuoti:

4.2951.10.1.     autorizuojant nekeičiamos sudėties biocidinį produktą pagal

Reglamentą (ES) Nr. 528/2012:

4.2951.10.1.1.  kai veiklioji medžiaga yra cheminė medžiaga ir Lietuva yra

vertinančioji arba referencinė valstybė narė                                    97 565 litai

4.2951.10.1.2.  kai veiklioji medžiaga yra mikroorganizmas ir Lietuva yra

vertinančioji arba referencinė valstybė narė                                    56 086 litai

4.2951.10.1.3.  kai veiklioji medžiaga yra cheminė medžiaga ir Lietuva yra

atitinkama valstybė narė                                                                 10 693 litai

4.2951.10.2.     atliekant dalinį nekeičiamos sudėties biocidinio produkto

autorizacijos liudijimo keitimą, kai veiklioji medžiaga yra

cheminė medžiaga, pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012:

4.2951.10.2.1.  atliekant esminį su produktu susijusį pakeitimą, kai Lietuva

yra vertinančioji arba referencinė valstybė narė                              41 358 litai

4.2951.10.2.2.  atliekant esminį su produktu susijusį pakeitimą, kai Lietuva

yra atitinkama valstybė narė                                                           5 689 litai

4.2951.10.2.3.  atliekant nedidelį su produktu susijusį pakeitimą, kai

Lietuva yra vertinančioji arba referencinė valstybė narė                8 168 litai

4.2951.10.2.4.  atliekant nedidelį su produktu susijusį pakeitimą, kai

Lietuva yra atitinkama valstybė narė                                              1 328 litai

4.2951.10.2.5.  atliekant administracinio pobūdžio su produktu susijusį

pakeitimą, kai Lietuva yra vertinančioji arba referencinė

valstybė narė                                                                                   1 312 litų

4.2951.10.2.6.  atliekant administracinio pobūdžio su produktu susijusį

pakeitimą, kai Lietuva yra atitinkama valstybė narė                       310 litų

4.2951.10.3.     autorizuojant nekeičiamos sudėties biocidinį produktą

taikant supaprastintą autorizacijos liudijimų išdavimo tvarką

pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012                                             12 459 litai

4.2951.10.4.     pagal pranešimą apie numatomą į Lietuvos rinką pateikti

biocidinį produktą vertinant nekeičiamos sudėties biocidinį

produktą, autorizuotą kitoje valstybėje narėje taikant

supaprastintą autorizacijos liudijimo išdavimo tvarką pagal

Reglamentą (ES) Nr. 528/2012                                                      2 045 litai

4.2951.10.5.     autorizuojant tokį patį nekeičiamos sudėties biocidinį

produktą, kai veiklioji medžiaga yra cheminė medžiaga,

pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012                                             2 766 litai

4.2951.10.6.     išduodant nekeičiamos sudėties biocidinio produkto, kai

veiklioji medžiaga yra cheminė medžiaga, lygiagrečios

prekybos leidimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012                 4 185 litai

4.2951.10.7.     autorizacijos liudijimo ar lygiagrečios prekybos leidimo:

4.2951.10.7.1.  išdavimą                                                                                          21 litas

4.2951.10.7.2.  patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                 31 litas

4.2951.10.8.     veikliosios medžiagos įvertinimą ir vertinimo pažymos

išdavimą vienam produktų tipui tvirtinant veikliąją

medžiagą pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012:

4.2951.10.8.1.  kai veiklioji medžiaga yra cheminė medžiaga                                 270 000 litų

4.2951.10.8.2.  kai veiklioji medžiaga yra mikroorganizmas                                   231 265 litai

4.2951.10.9.     paraiškos įvertinimą ir vertinimo pažymos išdavimą taikant

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 2 dalies

pereinamojo laikotarpio priemones:                                               

4.2951.10.9.1.  autorizuojant biocidinį produktą                                                    4 668 litai

4.2951.10.9.2.  autorizuojant biocidinį produktą, pasibaigus ankstesnio

autorizacijos liudijimo galiojimo laikui                                           2 491 litas

4.2951.10.9.3.  autorizuojant biocidinį produktą, kai biocidinis produktas

panašus į to paties pareiškėjo jau autorizuotą biocidinį

produktą (to paties produktų tipo, tos pačios paskirties, su

tomis pačiomis veikliosiomis medžiagomis)                                   961 litas

4.2951.10.9.4.  keičiant biocidinio produkto autorizacijos sąlygas, išskyrus

autorizacijos liudijimo patikslinimą                                                2 456 litai“.

6. Pakeisti 4.514 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.514.       žemės ūkio paskirties ar miškų ūkio paskirties žemės sklypo

pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimą                                           90 litų“.

7. Papildyti 4.5141 papunkčiu:

 

4.5141.      leidimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimą                         30 litų“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius