LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2015 M. RUGSĖJO 9 D. SPRENDIMO NR. KS-167 „DĖL INFORMACIJOS APIE RADIJO, TELEVIZIJOS PROGRAMŲ TRANSLIUOTOJŲ, RETRANSLIUOTOJŲ, UŽSAKOMŲJŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO AUDIOVIZUALINĖMIS PRIEMONĖMIS IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR (AR) ATSKIRŲ PROGRAMŲ PLATINIMO INTERNETE PASLAUGŲ TEIKĖJŲ VEIKLĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 21 d. Nr. KS-220

Vilnius

 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2.2. Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo 4 punkte numatyta galimybė pateikti Komisijai informaciją ir dokumentus elektronine forma per Lietuvos radijo ir televizijos komisijos apsaugotos prieigos interneto tinklalapį bus įgyvendinta nuo 2017 m. liepos 3 d.“

1.2. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.2.2. Pakeisti Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.2.3. Pakeisti Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis sprendimas, išskyrus 1.1 papunktį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                Edmundas Vaitekūnas    

 

 

Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Duomenų apie retransliuojamas ir platinamas internete radijo, televizijos programas, atskiras programas formos pavyzdys)

_________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

__________________________________________________________________________________

(juridinio asmens telefonas, faksas, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas)

 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijai

Šeimyniškių g. 3A, 09312 Vilnius

 

DUOMENYS APIE RETRANSLIUOJAMAS IR PLATINAMAS INTERNETE RADIJO, TELEVIZIJOS PROGRAMAS, ATSKIRAS PROGRAMAS

 

__________________________

(data)

 

Eil. Nr.

Radijo, televizijos programos, atskiros programos pavadinimas

Transliuotojo pavadinimas ir jurisdikcija

Radijo, televizijos programos kilmės šalis

Pirminė ir papildomos kalbos, kuriomis retransliuojama (subtitruojama) radijo, televizijos programa

Papildomai teikiamos paslaugos (EPG, interaktyvios TV paslaugos, galimybė pasirinkti radijo, televizijos programos kalbą ir (ar) subtitrus ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

________________ _______________ ____________________________

(pareigos)                                                                                             (parašas)                                                                                                                                    (vardas, pavardė)

 

_____________________________


 

Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Duomenų apie akcininkus, kitus asmenis, galinčius tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti juridinį asmenį, turinčius įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis ar galinčius skirti stebėtojų tarybos, valdybos narius formos pavyzdys)

_________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

__________________________________________________________________________________

(juridinio asmens telefonas, faksas, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas)

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijai

Šeimyniškių g. 3A, 09312 Vilnius

 

DUOMENYS APIE AKCININKUS, KITUS ASMENIS, GALINČIUS TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI KONTROLIUOTI JURIDINĮ ASMENĮ, TURINČIUS ĮGALIOJIMUS NAUDOTIS BALSAVIMO TEISĖMIS AR GALINČIUS SKIRTI STEBĖTOJŲ TARYBOS, VALDYBOS NARIUS

 

__________________________

(data)

 

Eil.

Nr.

Akcininko (dalyvio, pajininko) pavadinimas, vardas, pavardė

Turima turto dalis, akcijų ar pajų skaičius

 

Balsų dalis (procentais)

 

Akcininko (dalyvio, pajininko) asmens kodas, kodas

Akcininko (dalyvio, pajininko) buveinė, gyvenamoji vieta, telefono, fakso numeris

 

 

 

 

 

 

 

________________ _______________ ____________________________

(pareigos)                                                                                             (parašas)                                                                                                                                    (vardas, pavardė)

 

______________________________