LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 13 D. SPRENDIMO NR. V-1863 „DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 4 d. Nr. V-250

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.1.1 papunkčiu, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, nusprendžiu:

1. Įpareigoti viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų (toliau – viešojo maitinimo įstaiga) veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas organizuojant viešojo maitinimo paslaugas (toliau ‒ paslaugos) atvirose ir uždarose erdvėse laikytis šių sąlygų:

1.1. į viešojo maitinimo įstaigas neįleisti lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.2. prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą gerai matomoje vietoje pateikti informaciją apie lankytoasmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

1.3. prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą gerai matomoje vietoje pateikti informaciją lankytojams apie būtinybę uždarose paslaugų teikimo vietose dėvėti kaukes ir neaptarnauti lankytojų tais atvejais, kai jie nedėvi kaukių.

1.4. į įstaigos uždaras erdves įleisti tik medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau ‒ kaukės) dėvinčius lankytojus. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ir vartojant maistą bei gėrimus;

1.5. užtikrinti, kad lankytojų eilėse būtų laikomasi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

1.6. vietose, kuriose susidaro lankytojų eilė, pažymėti privalomus ne mažesnius kaip 2 metrų atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų;

1.7. pagal galimybes užtikrinti, kad lankytojai valgytų ir gertų tik būdami prie stalų (pvz.: stalas, baras, palangė ir pan.);

1.8. netiekti cukraus, druskos, padažų ir kitų maisto produktų bendro naudojimo induose ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai;

1.9. nenaudoti daugkartinio naudojimo meniu, kuriuos liečia lankytojai. Jeigu tokie naudojami jie turi būti dezinfekuojami po kiekvieno naudojimo;

1.10. sudaryti galimybę lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į paslaugų vykdymo patalpą arba paslaugų vykdymo vietą atviroje erdvėje ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę;

1.11.  užtikrinti, kad uždarose paslaugų teikimo vietose paslaugų teikėjai (toliau –darbuotojai) dėvėtų kaukes;

1.12. nuolat stebėti darbuotojų sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti (-s) darbuotojų (-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;

1.13. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), būtų nedelsiant atskirti nuo kitų darbuotojų ir vyktų namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.14. užtikrinti, kad paslaugų nevykdytų darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais;

1.15. užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi griežtos rankų higienos: plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Užtikrinta, kad darbuotojų rankų higiena būtų atliekama: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; prieš tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, tvarkius lankytojų naudotus indus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį;

1.16. pagal galimybes riboti darbuotojų srautus:

1.16.1. organizuoti darbą pamainomis, brigadomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;

1.16.2. skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką;

1.16.3. užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose).

1.17. dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;

1.18. indus ir įrankius indaplovėse plauti ne mažesnėje kaip 60 °C temperatūroje arba naudoti kitas tinkamas priemones, užtikrinančias jų švarą (saugą);

1.19. paslaugų teikimo patalpas vėdinti ne rečiau nei 1 kartą per valandą, jeigu yra tokia galimybė;

1.20. kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3mWbxzf).

2. Įpareigoti lankytojus dėvėti kaukes uždarose paslaugų teikimo vietose. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ir esant prie stalo.

3. Rekomenduoti paslaugų vykdymą organizuojantiems subjektams ar administracijoms tarp lankytojų stalų išlaikyti atstumą tokį, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys