LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 15, 16 ir 50 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. sausio 11 d. Nr. XIII-1913

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) priežiūrą vykdančioms institucijoms ar įstaigoms, pareiškėjams ar licencijų turėtojams teikia informaciją apie tai, ar yra šio įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 punktuose nurodytų aplinkybių;“.

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) priežiūrą vykdančioms institucijoms ar įstaigoms, pareiškėjams ar licencijų turėtojams teikia informaciją apie tai, ar yra šio įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 6, 7, 8, 15 punktuose nurodytų aplinkybių;“.

 

3 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 50 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pareigų, kurias einant, arba darbo, kurį atliekant būtina įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas, negali eiti ar dirbti fiziniai asmenys, jeigu dėl šių fizinių asmenų yra nustatyta bent viena iš šių aplinkybių:

1) fizinis asmuo yra jaunesnis kaip 18 metų;

2) fizinis asmuo įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl apysunkio, sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nepaisant, ar teistumas išnykęs ar panaikintas;

3) fizinis asmuo įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nesunkaus nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo, susijusio su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

4) fizinis asmuo įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nesunkaus nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo, susijusio su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

5) fizinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba jam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės;

6) fizinis asmuo dėl Lietuvos Respublikai priešiškų interesų bendradarbiauja ar yra bendradarbiavęs, palaiko ar palaikė ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba arba su asmeniu, bendradarbiaujančiu ar palaikančiu ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba;

7) fizinis asmuo dalyvauja ar dalyvavo teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje arba žinodamas palaiko ar palaikė ryšius su asmeniu, priklausančiu teroristinei organizacijai ar grupei;

8) fizinis asmuo dalyvauja ar per pastaruosius penkerius metus dalyvavo neregistruoto judėjimo veikloje, jeigu toks dalyvavimas gali kelti grėsmę pareiškėjui ar licencijos turėtojui;

9) Valstybės saugumo departamentas iš atitinkamų užsienio valstybių institucijų neturi galimybės gauti ar negauna patikimos informacijos apie užsienio valstybės pilietį arba asmenį be pilietybės, taip pat Lietuvos Respublikos pilietį, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, dėl šios dalies 6, 7 ir 8 punktuose nurodytų aplinkybių arba iš atitinkamų institucijų gauta informacija kelia pagrįstų abejonių dėl šios informacijos patikimumo;

10) fiziniam asmeniui taikomos prevencinės poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą;

11) fizinis asmuo daugiau negu vieną kartą per pastaruosius trejus metus buvo baustas už administracinį nusižengimą, susijusį su narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimu be gydytojo paskyrimo, ar kitą administracinį nusižengimą, padarytą jam buvus neblaiviam arba apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

12) fizinis asmuo yra užsienio valstybės pilietis arba yra be pilietybės, neturintis Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka išduoto galiojančio dokumento, suteikiančio ar patvirtinančio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, ir (ar) leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje, kai jį būtina turėti;

13) fizinis asmuo serga sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis arba turi šiame sąraše nurodytų sveikatos sutrikimų, dėl kurių kyla grėsmė, kad galėtų būti sutrikdyta branduolinės energetikos objekto normali veikla;

14) fizinis asmuo atsisako pateikti šio straipsnio 5, 6 dalyse nurodytus dokumentus arba nesutinka būti tikrinamas, arba tikrinimo metu sąmoningai pateikia neteisingus duomenis;

15) kitais atvejais, kai fizinis asmuo, dalyvaudamas pareiškėjo ar licencijos turėtojo veikloje, gali kelti grėsmę valstybės saugumui.“

2. Pakeisti 50 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Priežiūrą vykdančių institucijų ar įstaigų, pareiškėjų ar licencijos turėtojų prašymu (kai fizinis asmuo turi įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas arba šio straipsnio 8 dalyje nurodytu periodiškumu – pakartotinai) informaciją, nurodytą šio įstatymo 15 straipsnio 13 punkte, teikia Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliotos institucijos, o informaciją, nurodytą šio įstatymo 16 straipsnio 2 punkte, – Valstybės saugumo departamentas. Šio straipsnio 3 dalies 1 ir 13 punktuose nurodytą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus, išduotus kompetentingų institucijų, pateikia patys tikrinami fiziniai asmenys.“

3. Pakeisti 50 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Tais atvejais, kai tikrinami fiziniai asmenys yra užsienio valstybės piliečiai arba asmenys be pilietybės, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, informaciją dėl šio straipsnio 3 dalies 1–5 ir 11 punktuose nurodytų aplinkybių ir ją patvirtinančius dokumentus, išduotus fizinio asmens pilietybės šalies arba asmens be pilietybės, taip pat Lietuvos Respublikos piliečio, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, atveju – asmens gyvenamosios šalies kompetentingų institucijų, pateikia patys tikrinami fiziniai asmenys.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė