LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. SP-158 „DĖL SAVARANKIŠKŲ IR ATSTOVAUJAMŲJŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ REGISTRAVIMO IR REGISTRUOTŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ SĄRAŠO PASKELBIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 4 d. Nr. Sp-259

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 3, 5 ir 6 straipsniais, nusprendžia:

Pakeisti Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. Sp-158 „Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos“:

1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Vienmandatėje rinkimų apygardoje iškeltas kandidatas, kandidatų sąrašas rinkimuose į savivaldybių tarybas arba Europos Parlamentą (toliau – kandidatas ar kandidatų sąrašas), kai yra juos iškėlusios politinės partijos arba visuomeninio rinkimų komiteto teikimas (prašymas), gali būti registruojamas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

2. Pakeisti 8.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

8.2. kandidatas ar kandidatų sąrašas, kai nėra jį (juos) iškėlusios politinės partijos arba visuomeninio rinkimų komiteto teikimo (prašymo) registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu.“

3. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Šio Aprašo 6.2–6.6 papunkčiuose nurodyti asmenys, norintys registruotis savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:

13.1.  Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos prašymą registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Jeigu rinkimų apygarda apima ne visą Lietuvos Respublikos teritoriją, nurodoma rinkimų apygarda;

13.2.  savo (kandidato, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų ar visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

13.3. pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašą;

13.4. politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumento kopija);

13.5. dokumentą, patvirtinantį, kad yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra. Referendumo iniciatorių, referendumo oponentų ar visuomenino rinkimų komiteto politinės kampanijos sąskaitą atidaro koordinatorius.“

4. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Registruojant savarankišką politinės kampanijos dalyvį, jam nustatomas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu nustatytas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis, kurio negali viršyti politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos išlaidos. Didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis nustatomas pagal rinkimų apygardą, kurioje registruojamas savarankiškas politinės kampanijos dalyvis.

 

20.1. Politinės partijos, registruotos savarankiška politinės kampanijos dalyve, didžiausią leistiną politinės kampanijos išlaidų dydį sudaro jos įregistruotų atstovaujamųjų dalyvių (kandidatų sąrašų ar vienmandatėse rinkimų apygardose iškeltų kandidatų) didžiausių leistinų politinės kampanijos išlaidų dydžių suma.

 

20.2.  Savivaldybių tarybų rinkimuose politinė partija, iškėlusi kandidatų sąrašą (sąrašus), šiai politinei kampanijai gali papildomai išleisti ne daugiau kaip 10 procentų šios partijos iškeltų kandidatų sąrašų didžiausių leistinų politinės kampanijos išlaidų dydžių sumos.

 

20.3.  Fizinio asmens, registruojamo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis nepriklauso nuo to, kas jį kelia kandidatu (išsikelia pats, kelia viena ar kelios politinės partijos, visuomeninis rinkimų komitetas). 

 

20.4.  Tais atvejais, kai pagal Rinkimų įstatymą vyksta pakartotinis balsavimas, kandidato, dalyvaujančio pakartotiniame balsavime, didžiausias išlaidų politinei kampanijai dydis didinamas 25 procentais.

 

20.5.  Atskirai kiekvienam atstovaujamajam politinės kampanijos dalyviui (kandidatų sąraše įrašytam kandidatui) Vyriausioji rinkimų komisija didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio nenustato, bet viso kandidatų sąrašo politinės kampanijos išlaidos negali viršyti nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų konkrečioje rinkimų apygardoje dydžio.

 

20.6.  Tais atvejais, kai įregistravus politinės kampanijos dalyvį, yra keičiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo, jau įregistruotiems politinės kampanijos dalyviams galioja pagal šį sprendimą naujai nustatyti didžiausių leistinų politinės kampanijos išlaidų dydžiai;

 

20.7.  šio Aprašo 20.4 ir 20.6 punktuose numatytais atvejais naujai nustačius didžiausią leistiną politinės kampanijos išlaidų dydį Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojas savarankiškam politinės kampanijos dalyviui jo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia nuskenuotą naują pažymą, kurioje nurodomas naujai nustatytas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis. Naujai išduodamai pažymai suteikiamas naujas numeris.“

5. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Pasibaigus savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo terminui, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimu atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais registruojami vienmandatėse rinkimų apygardose iškelti kandidatai Seimo arba savivaldybių tarybų rinkimuose ir kandidatų sąrašai savivaldybių tarybų rinkimuose, dėl kurių nebuvo pateikti juos iškėlusios politinės partijos arba visuomeninio rinkimų komiteto teikimai (prašymai) registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Jeigu atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais registruoti politinės partijos kelti kandidatai ar kandidatų sąrašai, šio sprendimo kopija ir prie sprendimo pridedama pažyma politinei partijai išduodamos jos prašymu.“

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                           Zenonas Vaigauskas