HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-792 „DĖL 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-023 priemonės „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO TECHNINĖ PARAMA“ projektų finansavimo sąlygų aprašO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. D1-461

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-023 priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. D1-792 „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-023 priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ projektų finansavimo sąlygų aprašo“ patvirtinimo“, ir 31.3 papunktį išdėstau taip:

31.3.  daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo išlaidos, įskaitant techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas;“.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                              Kęstutis Mažeika