TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL TEISĖJŲ TARYBOS 2019 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 13P-10-(7.1.2) „DĖL TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 16 d. Nr. 13P-37-(7.1.2) 

Vilnius

 

Teisėjų taryba n u t a r i a:

Pakeisti Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatus, patvirtintus Teisėjų tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 13P-10-(7.1.2) „Dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatų patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

45. Komisijos sprendimas (su įžangine, aprašomąja, motyvuojamąja ir rezoliucine dalimis) turi būti priimtas ir paskelbtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Komisijos posėdžio, kuriame buvo nagrinėjamas teikimas dėl drausmės bylos iškėlimo. Skelbiant sprendimą visų Komisijos narių dalyvavimas nebūtinas. Skelbiant sprendimą žodžiu yra paskelbiama įžanginė bei rezoliucinė sprendimo dalys bei trumpai išdėstoma motyvų esmė. Komisijos sprendimų, priimtų neviešai išnagrinėjus teikimą, rezoliucinės dalys visais atvejais paskelbiamos viešai.

2.   Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Dėl objektyvių priežasčių ir (ar) didelės teikimo medžiagos apimties sprendimo paskelbimas Komisijos pirmininko sprendimu gali būti atidėtas, bet ne daugiau kaip 10 dienų ir nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 84 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų terminų.

3.   Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Komisijos priimto sprendimo kopija ne vėliau kaip kitą dieną po sprendimo paskelbimo išsiunčiama teisėjui, kurio drausmės bylos iškėlimo klausimas buvo išnagrinėtas, bei teismo, kuriame teisėjas dirba, pirmininkui. Sprendimo, kuriuo iškelta drausmės byla, kopija nusiunčiama Teisėjų tarybai ir Lietuvos Respublikos Prezidentui.“

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                         Sigita Rudėnaitė

 

 

 

Sekretorius                                                                                                        Ramūnas Gadliauskas