LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-854 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. V-67

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.6 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1.6. vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėtų ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau respiratoriai). Respiratorių leidžiama nedėvėti:“.

1.2. Pakeičiu 1.6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.6.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);“.

1.3. Pakeičiu 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.7. renginio organizatoriai privalo užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio uždaroje erdvėje metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių asmenų;“.

1.4. Pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis renginių uždarose erdvėse metu dėvėti respiratorius. Respiratorių leidžiama nedėvėti:“.

1.5. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);“.

1.6. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. iki renginio ir per pertraukas leisti video ar garso įrašą apie privalomą respiratorių dėvėjimą, saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje;“.

1.7. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. renginio vietoje dalinti žiūrovams respiratorius.“

1.8. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims renginiuose atvirose erdvėse, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas, nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), dėvėti respiratorius arba medicinines kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.“

1.9. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Nustatyti, kad prie įėjimo į renginio vietą renginio organizatorius privalo pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šis renginys organizuojamas tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų ir kad renginio metu privaloma dėvėti respiratorius, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 17 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys