MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Prekių sandorio vertės patikslinimo jų VEŽIMO, draudimo, krovimo IR tvarkymo išlaidomis aprašo PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1B-660

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 70–72 straipsniais, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 138 straipsniu ir 23-01 priedo nuostatomis:

1. Tvirtinu Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 1B-1199 „Dėl Prekių sandorio vertės patikslinimo jų gabenimo, draudimo, krovimo bei tvarkymo išlaidomis instrukcijos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                Darius Žvironas

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos generalinio direktoriaus

2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1B-660

 

Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo IR tvarkymo išlaidomis aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja importuojamų prekių sandorio vertės patikslinimą jų vežimo ir draudimo išlaidomis (įskaitant su vežimu susijusias importuojamų prekių krovimo ir tvarkymo išlaidas), priklausomai nuo pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimų pagal Tarptautinių prekybos rūmų oficialias prekybos sutarčių aiškinimo sąlygų „Incoterms 2020“ ir „Incoterms 2010“ redakcijas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), 70–72 straipsniais, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas), 138 straipsniu ir 23-01 priedo nuostatomis.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PREKIŲ SANDORIO VERTĖS PATIKSLINIMO JŲ vežimo, DRAUDIMO, KROVIMO IR TVARKYMO IŠLAIDOMIS PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 

4. Vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsniu, prekių muitine verte laikoma sandorio vertė, kaina, sumokėta ar priklausanti sumokėti už prekes, parduotas eksportui į Sąjungos muitų teritoriją, patikslinta Sąjungos muitinės kodekso 71–72 straipsniuose nurodytais elementais, įskaitant importuojamų prekių vežimo, draudimo, taip pat su prekių vežimu susijusias prekių krovimo ir tvarkymo išlaidas, atsiradusias iki prekių atvežimo į Sąjungos muitų teritoriją.

Išlaidomis, atsiradusiomis iki importuojamų prekių atvežimo į Sąjungos muitų teritoriją, laikomos išlaidos, atsiradusios gabenant prekes iki jų įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos, nustatytos vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 137 straipsniu.

5. Prekių vežimo ir draudimo išlaidos (įskaitant su jų vežimu susijusias importuojamų prekių krovimo ir tvarkymo išlaidas), kuriomis patikslinama importuojamų prekių sandorio vertė, apima:

5.1. prekių vežimo įvairiomis transporto rūšimis nuo jų išsiuntimo vietos iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos išlaidas, įskaitant su šių prekių vežimu susijusias tarpininkavimo, užsakant transporto paslaugas, išlaidas ir jūrų ir (arba) oro uostų mokesčius;

5.2. prekių krovimo ir tvarkymo išlaidas: prekių pakrovimo į transporto priemones, perkrovimo terminaluose ir laikinojo saugojimo išlaidas, susijusias su prekių vežimu įvairiomis transporto rūšimis nuo išsiuntimo vietos iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos, įskaitant apmokėjimo už prastovas išlaidas, atsiradusias dėl prekių krovimo laiko viršijimo, ir tvarkymo (priežiūros transportavimo metu, pvz., žuvų šaldymo, gyvų gyvūnų šėrimo, sugedusių prekių atskyrimo ir kt.) išlaidas;

5.3. prekių draudimo nuo sugadinimo ar praradimo jas gabenant įvairiomis transporto rūšimis nuo išsiuntimo vietos iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos išlaidas, kurios atsiranda, kai pardavėjas privalomai apdraudžia, gabenamas prekes pagal CIF pristatymo sąlygas, mažiausia pinigų suma, apskaičiuota taikant Lloyd rinkos asociacijos ir Tarptautinės Londono draudimo asociacijos Krovinių išlygų instituto (Institute Cargo Clauses) draudimo sąlygų (toliau – ICC draudimo sąlygos) C straipsnį arba gabenant prekes pagal CIP pristatymo sąlygas, reikalingas maksimalus draudimas, t. y. prie sutartyje numatytos kainos pridedama 10 procentų, o tai sudaro 110 procentų prekių vertės, kuria turi būti apdraudžiamos prekės. Ši draudimo kaina apskaičiuojama taikant, minėtų ICC draudimo sąlygų A straipsnį arba kitas panašias draudimo sąlygas, kai gabenamos prekės apdraudžiamos vykdant kitus panašius draudimo reikalavimus, taip pat kai pirkėjas ar pardavėjas (susitaręs su pirkėju ir pastarojo sąskaita) papildomai apdraudžia prekes, gabenamas pagal CIP arba CIF pristatymo sąlygas, arba kai pirkėjas apdraudžia prekes, gabenamas pagal kitas (ne CIP ir CIF) pristatymo sąlygas, savo sąskaita.

 

III SKYRIUS

PRISTATYMO SĄLYGOS „INCOTERMS“ IR JŲ CHARAKTERISTIKOS

 

6. „Incoterms“ – tai Tarptautinių prekybos rūmų nustatytos tarptautinės prekybos sutarčių sąlygos, reglamentuojančios pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimus ir atsakomybę už prekių pristatymą, prekes lydinčių dokumentų ir informacijos pateikimą, eksporto, importo ir atitinkamais atvejais muitinės formalumų sutvarkymą bei rizikos ir išlaidų, susijusių su prekių vežimu, draudimu, krovimu ir tvarkymu, pasiskirstymą tarp pirkėjo ir pardavėjo. Visos išlaidos atsiradusios trečiojoje šalyje susijusios su prekių pristatymu yra įtraukiamos į muitinę vertę, skirtingai nei išlaidos atsiradusios Sąjungos muitų teritorijoje.

7. Pristatymo sąlygos „Incoterms“ suskirstytos į 4 grupes. Šios sąlygos žymimos trijų raidžių santrumpomis, kuriose pirmoji raidė žymi grupę, o kitos dvi – pagrindines atitinkamų pristatymo sąlygų charakteristikas. Tarptautinių prekybos rūmų oficialios prekybos sutarčių aiškinimo sąlygos yra šios:

7.1. E grupė – išsiuntimas:

EXW (Incoterms 2020) Iš įmonės (....... vietos pavadinimas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas savo patalpose ar teritorijoje (t. y. įmonėje, sandėlyje ar kt.) paruošia prekes perduoti pirkėjui. Pardavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų pakrauti prekes į pirkėjo transporto priemonę ir sutvarkyti prekių eksporto muitinės formalumus. Tačiau pagal sutarties sąlygas pardavėjas gali įsipareigoti pakrauti prekes į pirkėjo transportą. Tokiu atveju po santrumpos „EXW“ įrašoma „pakrauta“. Pirkėjo prašymu, jo rizika ir išlaidomis, pardavėjas privalo pirkėjui pateikti visą turimą informaciją, įskaitant susijusią su transporto saugumo reikalavimais, kurios pirkėjui reikia organizuojant vežimą.

Pirkėjas atskirai apmoka prekių pakrovimo į transporto priemonę pardavėjo patalpose arba teritorijoje išlaidas ir prekių vežimo nuo jų išsiuntimo (pakrovimo) vietos iki paskirties vietos išlaidas.

7.2. F grupė – pagrindinis pervežimas (transportavimas) neapmokėtas:

7.2.1. FCA (Incoterms 2020) Franko vežėjas (........... vietos pavadinimas)

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas, sutvarkęs prekių eksporto muitinės formalumus ir sumokėjęs (prisiėmęs atsakomybę sumokėti) eksporto mokesčius, savo sąskaita ir rizika pristato prekes į su pirkėju sutartą vietą (vežėjo arba kitą sandėlį, geležinkelio stotį, jūrų arba oro uosto sandėlius ar kt.) ir perduoda vežėjui. Visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu iki pirkėjo nurodytos vietos, apmoka pardavėjas. Pirkėjo prašymu, jo rizika ir išlaidomis, pardavėjas privalo pirkėjui pateikti visą turimą informaciją, įskaitant susijusią su transporto saugumo reikalavimais, kurios pirkėjui reikia organizuojant vežimą.

Pirkėjas apmoka prekių vežimo nuo prekių perdavimo vežėjui vietos iki paskirties vietos išlaidas, ir prekių pakrovimo į vežėjo transporto priemonę išlaidas. Šalių susitarimu, prekes gabenant laivu, pirkėjas, savo sąskaita ir rizika, nurodo vežėjui, išrašyti važtaraštį (konosamentą) su specialia žyma, kad prekės jau yra pakrautos („on–board“), ir perduoti jį pardavėjui, kai pardavėjas, pristato prekes į sutartą pakrovimo vietą, o vėliau, pardavėjas, privalo perduoti, tą patį, važtaraštį, pirkėjui.

7.2.2. FAS (Incoterms 2020) Franko prie laivo (...... išsiuntimo uosto pavadinimas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Pardavėjas savo sąskaita ir rizika pristato prekes iki pirkėjo nurodyto laivo pakrovimo vietos išsiuntimo uosto krantinėje arba atgabena ir pakrauna jas į lichterį (savaeigę baržą), iš kurio prekės perkraunamos į pirkėjo nurodytą laivą. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjo prašymu, jo rizika ir išlaidomis, pardavėjas privalo pirkėjui pateikti visą turimą informaciją, įskaitant susijusią su transporto saugumo reikalavimais, kurios pirkėjui reikia organizuojant vežimą.

Pirkėjas apmoka prekių vežimo nuo nurodytojo išsiuntimo uosto iki paskirties vietos. Pirkėjas yra atsakingas už prekes ir apmoka visas atsirandančias išlaidas už prekes (t. y. prekių perkrovimą, pakrovimą ir kitas galimas išlaidas) nuo to momento, kai pardavėjas pristato prekes pirkėjui į sutartą prekių pristatymo vietą.

7.2.3. FOB (Incoterms 2020) Franko laivo denis (........ išsiuntimo uosto pavadinimas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Pardavėjas savo rizika pristato prekes į pirkėjo nurodytą laivą ir apmoka visas išlaidas, atsiradusias iki šio momento. Visi pardavėjo įsipareigojimai laikomi įvykdytais pakrovus prekes į laivą išsiuntimo uoste. Pardavėjas taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjo prašymu, jo rizika ir išlaidomis, pardavėjas privalo pirkėjui pateikti, visą turimą informaciją, įskaitant susijusią su transporto saugumo reikalavimais, kurios pirkėjui reikia organizuojant vežimą.

Pirkėjas apmoka prekių vežimo nuo išsiuntimo uosto iki paskirties vietos išlaidas;

7.3. C grupė – pagrindinis pervežimas (transportavimas) apmokėtas:

7.3.1. CFR (Incoterms 2020) kaina ir frachtas (.......... paskirties uosto pavadinimas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Pardavėjas apmoka visas prekių pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties uostą išlaidas, įskaitant pakrovimo į laivą išlaidas, ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pardavėjas privalo laikytis visų su transporto saugumu susijusių reikalavimų, gabenant prekes į pristatymo vietą.

Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką nuo to laiko, kai prekės pakraunamos į laivą išsiuntimo uoste. Jis taip pat apmoka prekių iškrovimo paskirties uoste išlaidas, įskaitant prieplaukos mokesčius, jeigu pagal vežimo sutartį šias išlaidas ir mokesčius turi sumokėti pirkėjas, o ne pardavėjas;

7.3.2. CIF (Incoterms 2020) kaina, draudimas ir frachtas (........ paskirties uosto pavadinimas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Šiuo atveju pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir pagal Aprašo 7.3.1 papunktyje nurodytas CFR pristatymo sąlygas, tačiau pardavėjas pagal Aprašo 5.3 papunktyje nurodytas sąlygas papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti prekes nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo vežimo metu rizikos;

7.3.3. CPT (Incoterms 2020) pervežimas (transportavimas) apmokėtas iki (....... paskirties vietos pavadinimas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas sudaro sutartį su prekių vežėju ir pateikia jam prekes, taip pat apmoka prekių pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties vietą išlaidas ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius.

Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką nuo to momento, kai prekės pateikiamos vežėjui, ir apmoka prekių iškrovimo paskirties vietoje išlaidas, jeigu pagal vežimo sutartį šias išlaidas ir mokesčius turi sumokėti pirkėjas, o ne pardavėjas;

7.3.4. CIP (Incoterms 2020) pervežimas (transportavimas) ir draudimas apmokėtas iki (.............. paskirties vietos pavadinimas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Šiuo atveju pardavėjo įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir pagal Aprašo 7.3.3 papunktyje nurodytas CPT pristatymo sąlygas, tačiau jis pagal Aprašo 5.3 papunktyje nurodytas sąlygas papildomai privalo didžiausia pinigų suma apdrausti prekes nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo vežimo metu rizikos;

7.4. D grupė – pristatymas:

7.4.1. DPU (Incoterms 2020) pristatyta į iškrovimo vietą (.............paskirties vietos pavadinimas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas perduoda prekes, iškrautas iš jas atvežusios transporto priemonės, pirkėjui jo nurodytoje paskirties vietoje. Sąvoka „paskirties vieta“ apima bet kurią dengtą ar nedengtą vietą, pvz., terminalą, uosto krantinę, prekių sandėlį, konteinerių aikštelę, geležinkelio arba uosto terminalą, gamyklą ir kt.

Pardavėjas sumoka visus už prekes nustatytus eksporto muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais ir tranzito formalumus, apmoka visas prekių vežimo iki sutartos su pirkėju paskirties vietos, prekių iškrovimo iš jas atvežusios transporto priemonės išlaidas.

Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką nuo to momento, kai prekės jam perduodamos paskirties vietoje, taip pat sumoka visus už pristatytas prekes nustatytus importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas;

7.4.2. DAP (Incoterms 2020) pristatyta į vietą (............. paskirties vietos pavadinimas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas savo rizika pristato prekes į pirkėjo nurodytą paskirties vietą ir perduoda pirkėjui paruoštas iškrovimui jas atvežusioje transporto priemonėje.

Pardavėjas sumoka visus už prekes nustatytus eksporto muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito formalumus, apmoka visas prekių vežimo iki pirkėjo nurodytos vietos išlaidas, taip pat, jeigu numatyta prekių pardavimo sutartyje, sumoka už prekių iškrovimą iš jas atvežusios transporto priemonės nurodytoje paskirties vietoje.

Pirkėjas sumoka už prekių iškrovimą iš jas atvežusios transporto priemonės nurodytoje paskirties vietoje, jeigu kitaip nenumatyta prekių pardavimo sutartyje, taip pat sumoka visus už prekes nustatytus importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas.

7.4.3. DDP (Incoterms 2020) perduota, muitas sumokėtas (...................paskirties vietos pavadinimas).

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas savo rizika pristato prekes į pirkėjo nurodytą paskirties vietą ir perduoda pirkėjui paruoštas iškrovimui jas atvežusioje transporto priemonėje.

Pardavėjas apmoka visas prekių vežimo iki pirkėjo nurodytos paskirties vietos išlaidas, prekių perkrovimo krovinių terminaluose (geležinkelio stotyse, jūrų ar oro uostų sandėliuose) išlaidas, sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito formalumus, sumoka visus už prekes nustatytus eksporto ir importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, taip pat, jeigu numatyta prekių pardavimo sutartyje, sumoka už prekių iškrovimą iš jas atvežusios transporto priemonės nurodytoje paskirties vietoje.

DDP pristatymo sąlygos gali būti taikomos tik tada, kai pagal prekių pardavimo sutarties sąlygas importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas įsipareigoja sumokėti pardavėjas, o pirkėjas (importuotojas) pateikia muitinei tų muitų ir kitų mokesčių bei rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus;

7.4.4. DAT (Incoterms 2010) pristatyta į terminalą (.............. terminalo paskirties uoste arba paskirties vietoje pavadinimas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas perduoda prekes, iškrautas iš jas atvežusios transporto priemonės, pirkėjui jo nurodytame terminale paskirties uoste arba paskirties vietoje. Sąvoka „terminalas“ apima bet kurią dengtą arba nedengtą vietą, pvz., uosto krantinę, prekių sandėlį, konteinerių aikštelę, geležinkelio arba oro uosto terminalą.

Pardavėjas sumoka visus už prekes nustatytus eksporto muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito formalumus, apmoka visas prekių vežimo iki pirkėjo nurodyto terminalo išlaidas, prekių iškrovimo iš jas atvežusios transporto priemonės terminale išlaidas.

Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką nuo to momento kai prekės jam perduodamos terminale, taip pat sumoka visus už pristatytas prekes nustatytus importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas;

7.5. XXX (Incoterms 2020) pirmiau  nenurodytos pristatymo sąlygos (.............sutartyje nurodytų pristatymo sąlygų aprašymas),

Šios pristatymo sąlygos taikomos pirmiau nenurodytų pristatymo sąlygų transporto rūšims.

Pardavėjo įsipareigojimai paruošti, pristatyti, pakrauti ar perkrauti prekes sutartoje su pirkėju prekių pristatymo vietoje, taip pat, rizikos ir išlaidos (įskaitant ir vežimo išlaidas), yra numatomos sudarytoje sutartyje su pirkėju, kurioje turi būti aprašytos pasirinktos pristatymo sąlygos.

Pirkėjo įsipareigojimai pasiimti iš pardavėjo, pakrauti, ar perkauti prekes sutartoje su pardavėju prekių pristatymo vietoje, taip pat, rizikos ir išlaidos (įskaitant ir vežimo išlaidas), yra numatomos sudarytoje sutartyje su pardavėju, kurioje turi būti aprašytos pasirinktos pristatymo sąlygos.

Tais atvejais, kai yra deklaruojamos šios pristatymo sąlygos, privaloma pateikti, pardavėjo ir pirkėjo pasirinktų pristatymo sąlygų aprašymą.

Šiuo atveju gali būti naudojamos ir ankščiau taikytos Incoterms 2000 pristatymo sąlygos (pvz., DAF, DDU, DES, DEQ), panaikintos iš taikytinų pristatymų sąlygų kodų sąrašo vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto B priedo II antraštine dalimi ir 2015 m. gruodžio
17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (toliau – Sąjungos muitinės kodekso deleguotasis aktas), 9 priedo D1 priedelio II antraštine dalimi.

 

IV SKYRIUS

PREKIŲ vežimo, DRAUDIMO, KROVIMO IR TVARKYMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS NUSTATANT IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ SANDORIO VERTĘ

 

8. Gabenant prekes laikantis nurodytų sąlygų prekių pardavimo sutartyje arba sąskaitoje faktūroje taikant Aprašo 7.1 arba 7.2 papunkčiuose nurodytas pristatymo sąlygas, atitinkamais atvejais, kai taikomos E grupės pristatymo sąlygos, prekių vežimo nuo prekių išsiuntimo vietos iki paskirties vietos išlaidas ir taikant F grupės pristatymo sąlygas, prekių vežimo nuo prekių perdavimo vežėjui vietos arba prekių vežimo nuo nurodytojo išsiuntimo uosto vietos iki paskirties vietos, atskirai apmoka pirkėjas. Šių išlaidų dalis, susijusi su prekių atvežimu iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos, turi būti pridėta prie importuojamų prekių sandorio vertės.

9. Kai laikantis prekių pardavimo sutartyje arba sąskaitoje faktūroje nurodytų sąlygų prekės gabenamos taikant Aprašo 7.3 arba 7.4 papunkčiuose nurodytas C arba D grupių pristatymo sąlygas, jų vežimo išlaidas apmoka pardavėjas. Tais atvejais, kai vežimo išlaidos pardavėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje pirkėjui nurodytos atskirai, importuojamų prekių sandorio vertė yra prekių sandorio kainos ir prekių įvežimo iki Sąjungos muitų teritorijos vietos suma.

10. Jeigu į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos prekės toliau vežamos į jų paskirties vietą, nepriklausomai nuo to ar prekės vežamos ta pačia transporto priemone ar ne, ir deklarantas pateikia apskaičiavimus bei dokumentus (informaciją apie prekių vežimo maršrutą, apmokėjimo už transporto paslaugas sąskaitą faktūrą ar kt.), reikalingus vežimo išlaidoms apskaičiuoti, iš importuojamų prekių sandorio vertės atimamos jų vežimo Sąjungos muitų teritorijos viduje išlaidos, kurios apskaičiuojamos pagal prekių vežimo atstumų Sąjungos muitų teritorijoje ir už jos ribų santykį, išskyrus tuos atvejus, kai muitinei pateikiami įrodymai, pagal kuriuos įmanoma konkrečiai nustatyti prekių vežimo už Sąjungos muitų teritorijos ribų išlaidas.

11. Gabenant oro transportu prekes iki jų įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos išlaidų santykinė dalis procentais, kurią reikia įskaityti į prekių sandorio vertę, apskaičiuojama, vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 23-01 priedu.

12. Prekių pakrovimo, iškrovimo, perkrovimo ir draudimo išlaidos arba jų dalis pridedamos prie importuojamų prekių sandorio vertės atsižvelgiant į Aprašo 7.1–7.4 papunkčiuose aprašytas Incoterms pristatymo sąlygas ir sutarties šalių prisiimtus papildomus įsipareigojimus.

13. Jeigu sąskaitoje faktūroje ar kitame dokumente kartu nurodytos kelių rūšių prekių vežimo, pakrovimo, iškrovimo ir (arba) perkrovimo išlaidos, jos paskirstomos proporcingai pagal kiekvienos rūšies prekių masę, išskyrus atvejus, kai muitinei pateikiamas kitas objektyviais ir kiekybiškai įvertinamais duomenimis pagrįstas šių išlaidų paskirstymas.

14. Jeigu prekės gabenamos nemokamai arba pirkėjo transportu, jų vežimo iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos išlaidos, kurios įskaitomos į importuojamų prekių sandorio vertę, apskaičiuojamos remiantis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 138 straipsnio 3 dalyje nurodytais transporto tarifais, o tais atvejais, kai duomenų apie šiuos tarifus nėra, – naudojantis Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) apie transporto įmonių vidutines pajamas iš tarptautinio prekių vežimo.

15. Jeigu draudimo polise arba kitame draudimo dokumente kartu nurodytos kelių rūšių prekių draudimo išlaidos, jos paskirstomos proporcingai pagal kiekvienos rūšies prekių vertę, išskyrus atvejus, kai muitinei pateikiamas kitas objektyviais ir kiekybiškai įvertinamais duomenimis pagrįstas šių išlaidų paskirstymas.

16. Prekių pardavimo sutartyje arba sąskaitoje faktūroje nurodytas prekių pristatymo sąlygas bei kitų pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimų įvykdymą (prekių vežimo, draudimo, krovimo bei tvarkymo išlaidų apmokėjimą) pagrindžia šie dokumentai:

16.1. prekių vežimo sutartys ir (arba) važtaraščiai (konosamentai, orlaivio važtaraščiai, CIM arba SMGS geležinkelio važtaraščiai, CMR važtaraščiai ar kt.) ir (arba) krovinių ekspedijavimo dokumentai;

16.2. apmokėjimo už prekių pakrovimo, perkrovimo, iškrovimo, saugojimo arba tvarkymo paslaugas dokumentai (sąskaitos faktūros, kvitai ir kt.);

16.3. draudimo polisai arba kiti prekių draudimo dokumentai;

16.4. kiti apmokėjimo už paslaugas, nurodytas Aprašo 7–11 punktuose, dokumentai (mokėjimo pavedimai, čekiai, kvitai ir kt.).

17. Jeigu prekių pardavimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba kitame prekių pirkimo–pardavimo dokumente nurodyta, kad taikomos Aprašo 7.1–7.4 papunkčiuose nurodytos prekių pristatymo sąlygos, tačiau jos šalių susitarimu yra pakeistos, t. y. neatitinka „Incoterms“ pateikto jų aprašymo, arba taikomos kitos prekių pristatymo sąlygos, faktinės prekių pristatymo sąlygos turi būti nustatomos išnagrinėjus prekių pardavimo sutarties šalių prisiimtus įsipareigojimus ir remiantis Aprašo 16 punkte išvardytais dokumentais.

18. Tais atvejais, kai muitinei pateiktuose importuojamų prekių pirkimo–pardavimo dokumentuose nėra nurodytos jų pristatymo sąlygos, o Aprašo 16 punkte išvardytuose dokumentuose pateikta prieštaringa informacija arba iš viso nenurodytos prekių vežimo išlaidos ir, muitinei pareikalavus, deklarantas nepateikia šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų, taip pat tais atvejais, kai dokumentuose nurodytos prekių vežimo išlaidos neproporcingai mažos, palyginti su kitų importuotojų deklaruotomis prekių vežimo tos pačios rūšies transporto priemonėmis išlaidomis, vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 74 straipsnio nuostatomis, importuojamų prekių muitinei vertei nustatyti taikomi antriniai muitinio įvertinimo metodai.

19. Importuojamų prekių apmokestinamosios vertės, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, apskaičiavimas prie prekių muitinės vertės, nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnis. Siekiant apskaičiuoti importuojamų prekių apmokestinamąją vertę, nuo kurios yra skaičiuojamas importo pridėtinės vertės mokestis, prie prekių sandorio vertės yra pridedamos šios išlaidos:

19.1. trečiojoje šalyje sumokėti arba mokėtini nustatyti muitai, mokesčiai ir kitos įmokos ir Europos Sąjungoje ir Lietuvoje nustatyti importo muitai, mokesčiai ir kitos įmokos, išskyrus pridėtinės vertės mokestį;

19.2. išlaidos susijusios su prekių atvežimu (įskaitant papildomas vežimo paslaugas) iki pirmosios paskirties vietos šalies teritorijoje (nurodytos vietos dokumentuose arba pirmoji į šalį prekių įvežimo vieta), prekių draudimas, prekių pakavimo išlaidos ir sumokėti arba mokėtini komisiniai už atstovavimą;

19.3. prekių vežimo išlaidos (įskaitant papildomas vežimo paslaugas), draudimas, komisiniai už atstovavimą, pakavimo išlaidos ir kt., kurios susijusios su prekių vežimu iš pirmosios paskirties vietos į kitą apmokestinimo momentu žinomą paskirties vietą Europos Sąjungoje.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Aprašo 14 punkte nurodytus Lietuvos statistikos departamento pateiktus duomenis apie transporto įmonių vidutines pajamas iš tarptautinio prekių vežimo Muitinės departamentas skelbia Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainės www.lrmuitine.lt rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims“ / „Prekių muitinis įvertinimas“.

___________