HERBAS2

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL narkotikų, tabako ir alkOholio kontrolės departamento

TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIUJE GAUTOS MEDŽIAGOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Alkoholio kontrolės įstatymo, lIETUVOS RESPUBLIKOS tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo PAŽEIDIMŲ, PAKLAUSIMŲ, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo IR PRIVALOMŲJŲ NURODYMŲ DAVIMO INFORMACIJOS PRIEGLOBOS PASLAUGŲ TEIKĖJUI TAISYKLių PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. T1-108

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tyrimo dėl elektroniniais ryšiais skleidžiamos Lietuvos Respublikos rinkai skirtos tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamos ar šiais gaminiais vykdomos vidaus ir tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-2402, Elektroniniais ryšiais skleidžiamos Lietuvos Respublikos rinkai skirtos alkoholio reklamos tyrimo ir privalomųjų nurodymų teikimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama skleidžiant alkoholio reklamą, arba panaikinti galimybę pasiekti alkoholio reklamą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-16 bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus nuostatų, patvirtintų Departamento direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. T1-231,  9.3.1., 11.4., 12.2. papunkčiais:

1. T v i r t i n u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisykles (pridedama).

2. p a v e d u Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjui užtikrinti įsakymo vykdymo kontrolę.

3. Pripažįstu netekusiu galios Departamento direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. T1-20 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Renaldas Čiužas


PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. T1- 108

 

 

narkotikų, tabako ir alkOholio kontrolės departamento

TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIUJE GAUTOS MEDŽIAGOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Alkoholio kontrolės įstatymo, LIETUVOS RESPUBLIKOS tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo PAŽEIDIMŲ, PAKLAUSIMŲ, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir PRIVALOMŲJŲ NURODYMŲ DAVIMo INFORMACIJOS PRIEGLOBOS PASLAUGŲ TEIKĖJUI taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos  alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų ir paklausimų susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra nagrinėjimo ir privalomų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui  taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato  Departamento  Tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautų medžiagų dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų (toliau – pažeidimo medžiaga) ir paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, (toliau – paklausimas) nagrinėjimo  ir privalomųjų nurodymų informacijos davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu, Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

3. Departamente gauta pažeidimo medžiaga ir paklausimai yra registruojami Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje (toliau – EDVS) gautų dokumentų registre.

 

II SKYRIUS

GAUTOS PAŽEIDIMO MEDŽIAGOS NAGRINĖJIMAS

 

4. Departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas Departamente gautą pažeidimo medžiagą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas per EDVS paskiria nagrinėti skyriaus valstybės tarnautojui, kartu nurodydamas ir pažeidimo medžiagoje pastebėtus trūkumus. Tais atvejais, kai pažeidimo medžiagos tyrimas reikalauja skubaus vykdymo arba pažeidimo medžiaga turi būti persiunčiama kitai institucijai, skyriaus vedėjas valstybės tarnautojui nustato trumpesnį nei 5 darbo dienų įvykdymo terminą.

5. Skyriaus vedėjas pažeidimo medžiagą, atsižvelgęs į jos sudėtingumą, gali paskirti nagrinėti dviem Departamento skyriaus valstybės tarnautojams.

6. Skyriaus valstybės tarnautojas (-ai) su jam (-iems) paskirta pažeidimo medžiaga susipažįsta, ją įvertina ir priima sprendimą dėl protokolo surašymo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jei nenustatytas trumpesnis terminas. Esant rezonansinėms byloms, skyriaus vedėjas susipažinęs su pažeidimo medžiaga ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, organizuoja skyriaus pasitarimą. Skyriaus pasitarime pristatoma pažeidimo medžiaga, apsvarstoma pažeidimo tyrimo taktika. Susirinkimui vadovauja skyriaus vedėjas arba jo paskirtas valstybės tarnautojas. Po pasitarimo, skyriaus vedėjas paskirsto užduotis, susijusias su pažeidimo medžiagos tyrimu skyriaus valstybės tarnautojams.

7. Skyriaus valstybės tarnautojas (-ai) kiekvieną kartą vertina pažeidimo medžiagoje pateiktų įrodymų ir kitų duomenų visapusiškumą, išsamumą, nuoseklumą, galimą prieštaravimą, patikimumą.

Dėl pažeidimų, kurie yra ginčijami teisės aktų nustatyta tvarka, įvertinami liudytojų paaiškinimai, policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai bei kita esanti medžiaga.

8. Skyriaus valstybės tarnautojas (-ai), nustatęs pažeidimo medžiagos trūkumus, organizuoja papildomą tyrimą. Papildomam tyrimui atlikti pasirenkamos racionaliausios ir efektyviausios priemonės (pvz. duomenų prašymas iš pažeidimo medžiagą pateikusios institucijos telefonu, el. paštu ir kitomis priemonėmis).

9. Skyriaus valstybės tarnautojas (-ai), siekdamas gauti tikslius padarytą pažeidimą patvirtinančius duomenis, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia raštą dėl papildomų duomenų pateikimo. Gavus padarytą pažeidimą patvirtinančius duomenis, skyriaus valstybės tarnautojas (-ai) pakartotinai įvertina pažeidimo medžiagą ir priima sprendimą dėl protokolo surašymo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

10. Skyriaus vedėjui ar skyriaus valstybės tarnautojui (-ams) nustačius, kad tam pateiktoje pažeidimo medžiagoje kartojasi įrodymų rinkimo trūkumai, rengiamas raštas institucijai, kuri pateikė pažeidimo medžiagą, su rekomendacijomis, taip pat ši institucija įtraukiama į sąrašą, kurioms siūlomi mokymai dėl Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų tyrimo.

11. Nustačius naujos rūšies pažeidimą, atliekamas ūkio subjektų, besiverčiančių panašia veikla, monitoringas, paruošiamos ir Departamento informaciniame modulyje, Departamento interneto svetainėje, esant galimybei ir poreikiui, ir per kitas visuomenės informavimo priemones, šiems ūkio subjektams išplatinamos rekomendacijos.

 

III SKYRIUS

GAUTŲ PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

12. Skyriaus vedėjas Departamente gautą paklausimą peržiūri ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas per EDVS, paskiria nagrinėti skyriaus valstybės tarnautojui (-ams). Jei paklausimas reikalauja skubaus vykdymo dėl pažeidimų užkardymo (toliau – skubaus vykdymo paklausimas) skyriaus vedėjas nustato įvykdymo terminą. Skyriaus valstybės tarnautojas su skubaus vykdymo paklausimu susipažįsta nedelsiant, o su kitais paklausimais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

13. Skyriaus valstybės tarnautojas (-ai), ruošdamas atsakymą į paklausimą, analizuoja anksčiau Departamento išsakytą poziciją tapačiais paklausimais ir esamą teisinį reglamentavimą. Iškilus nestandartinei situacijai, organizuojamas skyriaus pasitarimas Taisyklių 6 punkte numatyta tvarka. Skyriaus pasitarime pristatomas paklausimas, jo problematika, aptariami galimi atsakymo variantai, prireikus, pasitelkiami kiti Departamento skyriai.

14. Skyriaus valstybės tarnautojas (-ai) atsakymo į paklausimą projektą parengia ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, jei nenustatytas trumpesnis įvykdymo terminas.

15. Parengtą atsakymo projektą į skubaus vykdymo paklausimą skyriaus vedėjas peržiūri ir jei būtina, koreguoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną.

16. Skyriaus vedėjui ar skyriaus valstybės tarnautojui (-ams) nustačius dažnai besikartojančius paklausimus, parengiamas informacinis šablonas su atsakymu į besikartojantį paklausimą, kuris patalpinamas Departamento informaciniame modulyje.

 

IV SKYRIUS

PRIVALOMŲJŲ NURODYMŲ INFORMACIJOS PRIEGLOBOS PASLAUGŲ TEIKĖJUI DAVIMAS

 

17. Tyrimas dėl elektroniniais ryšiais skleidžiamos Lietuvos Respublikos rinkai skirtos tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamos ar šiais gaminiais vykdomos vidaus ir tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atliekamas vadovaujantis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 191 straipsnio 1 dalimi, Tyrimo dėl elektroniniais ryšiais skleidžiamos Lietuvos Respublikos rinkai skirtos tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamos ar šiais gaminiais vykdomos vidaus ir tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-2402.

18. Skyriaus parengtas privalomas nurodymas informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama siekiant skleisti tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamą ir (ar) informaciją, naudojamą vidaus ir tarpvalstybinei nuotolinei prekybai tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, arba panaikinti galimybę pasiekti šią informaciją (toliau – privalomasis nurodymas), išsiunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19straipsnio 2 dalyje nurodytos Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties patenkinti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus gavimo Departamente dienos. 

19. Privalomajame nurodyme informacijos prieglobos paslaugų teikėjui turi būti nurodyta: Departamento duomenys (pavadinimas, buveinės adresas); pareigūno, surašiusio privalomąjį nurodymą, duomenys (pareigos, vardas, pavardė); privalomojo nurodymo surašymo data ir vieta; informacijos prieglobos paslaugų teikėjo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, vardas, pavardė arba pavadinimas; kokius veiksmus, įskaitant prieglobos paslaugų teikimo nutraukimą asmeniui, skleidžiančiam privalomajame nurodyme nurodytą informaciją, naudojamą tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamai ar vykdančiam vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę prekybą tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, ir per kokius terminus informacijos prieglobos paslaugų teikėjas, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, privalo atlikti; veiksmų taikymo laikotarpis (trukmė), jei toks nustatomas; Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties patenkinti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus priėmimo data ir numeris.

20. Informacijos prieglobos paslaugų teikėjas privalomojo nurodymo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui vykdymo būdus ir priemones pasirenka savarankiškai.

21. Informacijos prieglobos paslaugų teikėjai, vykdydami privalomuosius nurodymus panaikinti saugomą informaciją, naudojamą tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamai ar vykdomai vidaus ir tarpvalstybinei nuotolinei prekybai tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, arba panaikinti galimybę tokią informaciją pasiekti privalo per 3 darbo dienas nuo privalomojo nurodymo gavimo dienos.

22. Tyrimas dėl elektroniniais ryšiais skleidžiamos Lietuvos Respublikos rinkai skirtos alkoholio reklamos atliekamas ir nurodymas informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama siekiant skleisti alkoholio reklamą arba panaikinti galimybę pasiekti šią informaciją, duodamas vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 4, 5 dalimis, Elektroniniais ryšiais skleidžiamos Lietuvos Respublikos rinkai skirtos alkoholio reklamos tyrimo ir privalomųjų nurodymų teikimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama skleidžiant alkoholio reklamą arba panaikinti galimybę pasiekti alkoholio reklamą, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-16.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Skyriaus vedėjas kartą į savaitę organizuoja darbų aptarimą, kuriame skyriaus valstybės tarnautojai pristato savo darbus, problemas su kuriais susiduria tiriant pažeidimo medžiagą ar rengiant atsakymus į paklausimus. Šių pasitarimų metu skyriaus vedėjas išgrynina problemas bei pasiūlo pateikti problemų sprendimų būdus.

24. Prieš įsigaliojant naujiems Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo reikalavimams, Departamento informaciniame modulyje, Departamento interneto svetainėje, o esant galimybei ir poreikiui – per kitas visuomenės informavimo priemones, išplatinami pranešimai dėl naujų teisės aktų reikalavimų. Taip pat apie šių teisės aktų pakeitimus parengiami raštai ir asocijuotoms, jungiančioms ūkio subjektus, struktūroms, kurių nariai vykdo veiklą, susijusią su tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais bei alkoholio produktais. Šiame punkte paminėti pranešimai ir raštai, esant poreikiui, turi būti suderinti su Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriumi.

______________________

 

part_de531050bace458d9701cf3317706488_end