LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminarAus sąrašo PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 5 d. Nr. D1-585

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams ir paraiškų projektams finansuoti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams ir paraiškų projektams finansuoti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) 2016 metų kvietimo bendrojo finansavimo paraiškų vertinimo komiteto sprendimą (2016 m. rugpjūčio 22 d. protokolas Nr. D4-136):

1.   Tvirtinu pridedamus:

1.1. 2016 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų (toliau – Bendrojo finansavimo lėšos) preliminarų sąrašą (toliau – Preliminarus sąrašas);

1.2. 2016 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems neskiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Bendrojo finansavimo lėšos, sąrašą.

2.   Nustatau, kad sprendimas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Bendrojo finansavimo lėšas šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintame Preliminariame sąraše nurodytiems Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams ir šiame sąraše nurodytas Bendrojo finansavimo lėšų kiekis yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai atlikus 2016 m. kvietimo LIFE projektų vertinimą ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį tarp Europos Komisijos ir pareiškėjo dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

3.   Įgalioju:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos viceministrą Algirdą Genevičių pasirašyti šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintame Preliminariame sąraše nurodytų projektų bendrojo finansavimo deklaracijas;

 

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos viceministrus Liną Jonauską ir Algirdą Genevičių pagal veiklos sritis pasirašyti šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintame Preliminariame sąraše nurodytiems projektams skirtas pritarimo LIFE projektams deklaracijas.

4.  N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Teisės aktų registre.

5.  Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                        Kęstutis Trečiokas