LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020–2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO prioritetų PAtvirtinimo

 

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. V-504

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“, 9.4.2 papunktį:

 

1. T v i r t i n u   Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (pridedama).

2.    Į p a r e i g o j u:

 

2.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamentą vykdyti Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų (toliau – kvalifikacijos tobulinimo prioritetai) įgyvendinimo stebėseną;

 

2.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą, Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, Nacionalinę švietimo agentūrą ir Vilniaus lietuvių namus, vykdančius mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą, metiniuose veiklos planuose numatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetų įgyvendinimo priemones.

 

 

3. R e k o m e n d u o j u pedagogų rengimo centrams, akredituotoms švietimo įstaigoms ir kitiems akredituotiems švietimo teikėjams, vykdantiems pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, planuoti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą atsižvelgiant į kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-504

 

 

 

VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020–2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI

 

 

1. Prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. Prioriteto kryptis:

1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.

1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas.

1.3. Skaitymo gebėjimų ugdymas visose ugdymo srityse.

2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. Prioriteto kryptis:

2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.

2.2. Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, tobulinimas.

3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptis:

3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas.

3.2. Gebėjimų priimti sprendimus, grįstus duomenimis, stiprinimas.

3.3. Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą švietime.

 

 

_________________________________