Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos VyriausybėS 2016 M. rugsėjo 21 d. nutarimO NR. 937 „DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 930

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 930
redakcija)

 

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – Planas) paskirtis – nustatyti Lietuvos Respublikos (toliau – Lietuva) vystomojo bendradarbiavimo politikos 2018–2020 metų kryptis ir jų įgyvendinimo priemones, užtikrinti nepertraukiamą ir veiksmingą Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir ją koordinuoti, didinti Lietuvos – atsakingos ir patikimos valstybės donorės – vaidmenį regione, Europos Sąjungoje (toliau – ES), Jungtinėse Tautose (toliau – JT) ir kitose tarptautinėse organizacijose, tarptautinėje bendruomenėje ir valstybėse partnerėse.

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos užsienio politikos prioritetais ir atsižvelgiant į JT ir ES strateginius šios srities dokumentus ir tarptautinius įsipareigojimus.

3. Plane nurodyta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veikla skirta prisidėti prie naujosios JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų, priimtos JT Generalinės Asamblėjos (toliau – JTGA) 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliucija A/RES/70/1, tikslų (toliau – darnaus vystymosi tikslai) įgyvendinimo valstybėse partnerėse.

4. Lietuva, laipsniškai didindama paramą vystymuisi, sieks, kad ilgalaikėje perspektyvoje Lietuvos oficiali parama vystymuisi atitiktų Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus (iki 2030 metų – 0,33 procento bendrųjų nacionalinių pajamų).

5. Atsižvelgiant į Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo finansinius išteklius ir sukauptą vystomojo bendradarbiavimo patirtį, bus siekiama prisidėti prie visų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo valstybėse partnerėse, prioritetą teikiant šioms sektorinėms vystomojo bendradarbiavimo kryptims (darnaus vystymosi tikslų formuluotės pagal JTGA 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją A/RES/70/1):

5.1. panaikinti visų formų skurdą visose šalyse (1 tikslas);

5.2. užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi (4 tikslas);

5.3. pasiekti lyčių lygybę ir moterų ir mergaičių įgalėjimą (5 tikslas);

5.4. imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų (13 tikslas);

5.5. skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais (16 tikslas);

5.6. stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę (17 tikslas).

6. Įgyvendindama darnaus vystymosi tikslus, Lietuva sieks pasinaudoti Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių ir verslą vienijančių organizacijų sukaupta gerąja patirtimi – ją perduoti besivystančioms valstybėms, siekiančioms tapti demokratinėmis, sukurti rinkos ekonomiką ir integruotis į tarptautines struktūras. Dalijimasis reformų patirtimi ir toliau bus svarbiausias Lietuvos dvišalio vystomojo bendradarbiavimo su valstybėmis partnerėmis prioritetas.

7. Prioritetinės Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo geografinės kryptys – Rytų Europos regionas, migracijos kilmės ir tranzito šalys. Dėmesį Rytų Europos regionui lemia istorinės, ekonominės, kultūrinės sąsajos su šio regiono valstybėmis. Lietuva gerai susipažinusi su ES Rytų partnerystės valstybių politine sistema, ekonomikos, socialiniais ir kultūriniais ypatumais, specifinėmis problemomis.

8. Vadovaudamasi ES Rytų partnerystės politikos tikslais, Vilniaus ir Rygos viršūnių susitikimų deklaracijomis, atsižvelgdama į santykių su ES Rytų partnerystės šalimis patirtį ir jau įgytą donorystės jose įdirbį, taip pat šių valstybių poreikius ir savo lyginamuosius pranašumus prieš kitas valstybes donores, siekdama, kad jos suartėtų su ES, Lietuva pirmiausia teiks dvišalę paramą ES Rytų partnerystės valstybėms, pasirašiusioms su ES asociacijos susitarimus (Ukraina, Gruzija, Moldova), taip pat ir jų dalis dėl išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių sukūrimo, šių susitarimų ir su jais susijusių reformų įgyvendinimo, ir visapusiškai su jomis bendradarbiaus, joms siekiant glaudesnės integracijos su ES. Lietuva sieks didinti Lietuvos paramos matomumą valstybėse partnerėse.

9. Atsižvelgdama į besivystančių valstybių poreikius, savo užsienio politikos prioritetus ir finansines galimybes, Lietuva teiks paramą ir kitoms valstybėms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos paramos gavėjų sąrašą.

10. Lietuva ir toliau teiks humanitarinę pagalbą, vadovaudamasi Įstatyme nustatytais humanitarinės pagalbos teikimo principais ir atsiliepdama į gautus humanitarinės pagalbos prašymus ir paskelbtus tarptautinius kreipimusis. Pirmiausia bus teikiama humanitarinė pagalba, skirta žmonių gyvybėms gelbėti, jų kančioms palengvinti, orumui išsaugoti per stichines ir žmogaus veiklos sukeltas nelaimes ar jų padariniams šalinti, taip pat tose situacijose, kurios gali sukelti didelio masto krizes, tiesiogiai paveikti Lietuvą ar kaimyninį regioną.

11. Plėtodama vystomojo bendradarbiavimo veiklą, Lietuva bendradarbiaus su ES institucijomis, JT ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, koordinuojant globalias pastangas remti besivystančias valstybes. Lietuva prisidės prie tarptautinės bendruomenės pastangų, teikdama paramą daugiašaliu pagrindu per ES finansinius instrumentus ir programas, JT, Pasaulio banko grupės ir kitas vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančias ar koordinuojančias tarptautines organizacijas, tarptautines finansų institucijas ir fondus.

12. Toliau bus remiama veikla, skirta informuoti visuomenę, ypač jaunimą, apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir privalumus, skatinti savanorystę, supažindinti su Lietuvos vykdomais projektais ir jų rezultatais, Lietuvos indėliu į tarptautinių vystymo organizacijų ir fondų veiklą. Visuomenė bus informuojama apie ES ir kitų tarptautinių organizacijų ir fondų vykdomą vystomojo bendradarbiavimo politiką ir galimybes Lietuvos subjektams dalyvauti įgyvendinant jų projektus.

13. Lietuva skatins valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, nevyriausybines ir verslą vienijančias organizacijas labiau įsitraukti į dvišalius, europinius ir tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo projektus, kurių tikslas – dalytis gerąja patirtimi su partneriais kitose valstybėse.

14. Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos toliau bus skatinamos įsitraukti į ES Dvynių programos projektų, stiprinančių valstybių partnerių administracinius ir institucinius gebėjimus, įgyvendinimą. Šią veiklą koordinuos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

15. Ministerijoms, ministerijoms pavaldžioms ir ministrų valdymo sritims priskirtoms įstaigoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms ar organizacijoms, kurios nėra Plano dalyvaujančios institucijos, rekomenduojama toliau vykdyti vystomojo bendradarbiavimo veiklas, prioritetą teikiant Plane nustatytoms vystomojo bendradarbiavimo kryptims, įgyvendinant atitinkamas savo strateginių, metinių ar kitų planavimo dokumentų priemones.

16. Plano priemones įgyvendinančios institucijos užtikrins, kad viešinant informaciją apie įgyvendinamas Plano priemones bus naudojamas logotipas „Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas“. Logotipą tvirtina užsienio reikalų ministras.

17. Plano įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

 

 

II SKYRIUS

PLANO 2018-2020 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

 

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2018 metų asignavimai

2019 metų asignavimai

2020 metų asignavimai

Dalyvaujanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

 

 

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

 

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

 

1.

Tikslas – stiprinti Lietuvos dalyvavimą Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo veikloje valstybėse partnerėse

1.1.

Uždavinys –

teikti dvišalę vystomojo bendradarbiavimo paramą

1 793,6

1 793,6

2,6

 

1 808,6

1 808,6

3,6

 

1 793,6

1 793,6

1,6

 

 

 

1.1.1.

Priemonė – teikti paramą užsieniečių studijoms Lietuvoje (4 darnaus vystymosi tikslas)

320

320

 

 

320

320

 

 

325

325

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija)

 

1.1.2.

Priemonė – finansuoti vystomojo bendradarbiavimo projektus ir vykdyti jų monitoringą, informuoti Lietuvos ir valstybių partnerių visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo aktualijas, organizuoti renginius, rengti vizitus, dalyvauti ES, JT, tarptautinių donorų veikloje (4, 5, 16 ir 17 darnaus vystymosi tikslai)

1 370,6

1 370,6

 

 

1 370,6

1 370,6

 

 

1 370,6

1 370,6

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija)

 

1.1.3.

Priemonė – perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės

ir kitoms besivystančioms valstybėms:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. aplinkos apsaugos srityje (6, 11, 13, 14 ir 15 darnaus vystymosi tikslai)

10

10

 

 

10

10

 

 

10

10

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija)

 

2. socialinės apsaugos srityje (10 darnaus vystymosi tikslas)

50

50

 

 

50

50

 

 

50

50

 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

 

3. teisinės pagalbos srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

5

5

1

 

20

20

2

 

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

 

4. vidaus reikalų srityje (16, 17 darnaus vystymosi tikslai)

6

6

 

 

6

6

 

 

6

6

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija)

 

5. finansų priežiūros ir kovos su korupcija srityse (16 darnaus vystymosi tikslas)

4

4

 

 

4

4

 

 

4

4

 

 

Vidaus reikalų ministerija (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos)

 

6. migracijos tarnybų veiklos srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

Vidaus reikalų ministerija (Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)

 

7. sienos apsaugos srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos)

 

8. žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse (2 darnaus vystymosi tikslas)

18

18

 

 

18

18

 

 

18

18

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija)

 

9. kovos su korupcija srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

2

2

1,6

 

2

2

1,6

 

2

2

1,6

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

10. kovos su organizuotu nusikalstamumu, teisėsaugos ir teisėsaugos institucijų administravimo srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

4

4

 

 

4

4

 

 

4

4

 

 

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

11. maisto ir veterinarijos srityse (16 ir 17 darnaus vystymosi tikslai)

2

2

 

 

2

2

 

 

2

2

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

1.2.

Uždavinys – prisidėti prie daugiašalių vystomojo bendradarbiavimo pastangų

10 135,9

10 135,9

 

 

9 308,4

9 308,4

 

 

9 090,4

9 090,4

 

 

 

 

1.2.1.

Priemonė – dalyvauti tarptautinių organizacijų ir fondų finansiniuose instrumentuose, įgyvendinančiuose vystomojo bendradarbiavimo veiklą valstybėse partnerėse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. aplinkos apsaugos srityje

(prisidedant prie 6, 11, 13, 14 ir 15 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo)

195

195

 

 

195

195

 

 

195

195

 

 

Aplinkos ministerija

 

2. globalios partnerystės srityje

(prisidedant prie 17 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

2 246

2 246

 

 

1 423

1 423

 

 

1 200

1 200

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija)

 

3. globalios partnerystės srityje

(prisidedant prie 17 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

24

24

 

 

24

24

 

 

24

24

 

 

Finansų ministerija (Muitinės departamentas)

 

4. telekomunikacijų ir pašto srityse

(prisidedant prie 9 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

110

110

 

 

110

110

 

 

110

110

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

 

5. globalios partnerystės srityje

(prisidedant prie 1 ir 17 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdant įsipareigojimus ES vystomojo bendradarbiavimo veiklai per EPF)

6 633,4

6 633,4

 

 

6 633,4

6 633,4

 

 

6 633,4

6 633,4

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

6. globalios partnerystės srityje

(prisidedant prie 17 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

37

37

 

 

37

37

 

 

37

37

 

 

Vidaus reikalų ministerija (Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)

 

7. žemės ūkio srityje

(prisidedant prie 2 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

345

345

 

 

340

340

 

 

345

345

 

 

Žemės ūkio ministerija

 

8. žemės ūkio srityje

(prisidedant prie 2 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo)

45,5

 

45,5

 

 

46

 

46

 

 

46

46

 

 

Žemės ūkio ministerija (Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos)

 

9. maisto ir veterinarijos srityse 

(prisidedant prie 2 ir 15 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo)

86

86

 

 

86

86

 

 

86

86

 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

1.2.2.

Priemonė – teikti humanitarinę pagalbą

300

300

 

 

300

300

 

 

300

300

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

1.2.3.

Priemonė – sudaryti sąlygas veikti Europos migracijos tinklo Nacionaliniam informacijos centrui (17 darnaus vystymosi tikslas)

44

44

 

 

44

44

 

 

44

44

 

 

Vidaus reikalų ministerija

 

1.2.4.

Priemonė – prisidėti prie Tarptautinės migracijos organizacijos Migracijos informacijos centro veiklos, siekiant užtikrinti informacijos visais su grįžimu į Lietuvą ir gyvenimu Lietuvoje susijusiais klausimais teikimą (17 darnaus vystymosi tikslas)

70

70

 

 

70

70

 

 

70

70

 

 

Vidaus reikalų ministerija

 

2.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

11 929,5

11 929,5

2,6

 

11 117

11 117

3,6

 

10 884

10 884

1,6

 

 

 

2.1.

bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Iš viso planui finansuoti (2 + 3)

11 929,5

11 929,5

2,6

 

11 117

11 117

3,6

 

10 884

10 884

1,6

 

 

 

 

III SKYRIUS

PLANO 2018-2020 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Dalyvaujanti institucija

2018 metų

2019 metų

2020 metų

 

1 tikslas – stiprinti Lietuvos dalyvavimą Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo veikloje valstybėse partnerėse

R-1-1

Rezultato vertinimo kriterijus: Bendrųjų nacionalinių pajamų dalis, skiriama Lietuvos oficialiai paramai vystymuisi (procentai)

ne mažiau kaip 0,13

ne mažiau kaip 0,14

ne mažiau kaip 0,15

Užsienio reikalų ministerija ir kitos ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos

 

1 tikslo 1 uždavinys – teikti dvišalę vystomojo bendradarbiavimo paramą

P-1-1-1

Produkto vertinimo kriterijus – gavusių paramą užsieniečių studijoms Lietuvoje skaičius (vienetais)

100

100

100

Švietimo ir mokslo ministerija

P-1-1-2

Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendintų vystomojo bendradarbiavimo projektų dalis, palyginti su pasirašytų vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo sutarčių skaičiumi (procentais)

90

90

90

Užsienio reikalų ministerija

P-1-1-3

Produkto vertinimo kriterijus – patirties mainų su ES Rytų partnerystės ir kitomis besivystančiomis valstybėmis skaičius (vienetais)

50

55

60

Užsienio reikalų ministerija ir kitos ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos

 

1 tikslo 2 uždavinys – prisidėti prie daugiašalių vystomojo bendradarbiavimo pastangų

P-1-2-1

Produkto vertinimo kriterijus – dalyvavimo tarptautinių organizacijų ir fondų finansiniuose instrumentuose (vertine išraiška) dalis, palyginti su Lietuvos oficialia parama vystymuisi (procentais)

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 25

Užsienio reikalų ministerija

 

 

––––––––––––––––––––